Microsoft we współpracy z Olio Devices
Lut02

Microsoft we współpracy z Olio Devices

W swoim ostat­nim oświad­cze­niu Micro­soft ogło­sił, że udziela zezwo­le­nia na wyko­rzy­sty­wa­nie swo­ich paten­tów odno­śnie urzą­dzeń typu weara­ble buti­ko­wemu pro­du­cen­towi smar­twat­chy – Olio Devi­ces.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł
Gru13

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą kolejną listą naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. Tym razem przed­sta­wiamy urzą­dze­nia w zakre­sie ceno­wym 500-1000 zł.

Czytaj więcej
Smartwatch Pebble i Windows Phone?
Lut26

Smartwatch Pebble i Windows Phone?

Twór­cy Peb­ble sku­pia­ją się na obsłu­dze iOS i Andro­ida. A co z użyt­kow­ni­ka­mi smart­fo­nów z Win­dows Pho­ne?

Czytaj więcej
Smartwatch i opaska – Microsoft Band oficjalnie zaprezentowany
Lis01

Smartwatch i opaska – Microsoft Band oficjalnie zaprezentowany

Na te­mat te­go, że Mi­cro­soft za­mie­rza wkro­czyć na ry­nek smar­twat­chy wie­dzie­li­śmy już od ja­kie­goś cza­su. Osta­tecz­nie do­cze­ka­li­śmy się. Nie jest to smar­twatch w peł­nym te­go sło­wa zna­cze­niu – to nie­zwy­kle do­brze pre­zen­tu­ją­ca się opa­ska na rę­kę. Sam Mi­cro­soft przed­sta­wia to urzą­dze­nie ja­ko opa­skę dla osób ak­tyw­nych. Wie­le z prze­wi­dy­wań oka­za­ło się fak­ta­mi i tym sa­mym ma­my do...

Czytaj więcej
Smartwatch od Microsoftu prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni
Paź20

Smartwatch od Microsoftu prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni

Ma­ga­zyn For­bes do­szedł do in­for­ma­cji, mó­wią­cych o tym, że w cią­gu naj­bliż­szych pa­ru ty­go­dni po­ja­wić się ma no­wy smar­twatch – tym ra­zem pod lo­giem Mi­cro­so­ftu. Wbrew po­zo­rom nie bę­dzie on współ­pra­co­wał je­dy­nie z sys­te­mem Win­dows Pho­ne, lecz rów­nież z in­ny­mi po­pu­lar­ny­mi sys­te­ma­mi mo­bil­ny­mi. Z czuj­ni­ków wia­do­mo jak na ra­zie je­dy­nie o ba­da­niu ryt­mu ser­ca użyt­kow­ni­ka. Czas...

Czytaj więcej
Smartwatch od Microsoftu prawdopodobnie już w październiku
Lip20

Smartwatch od Microsoftu prawdopodobnie już w październiku

Tak, jak ja­kiś czas te­mu pi­sa­łem, cał­kiem moż­li­we jest, że już nie­dłu­go zo­ba­czy­my no­we­go smar­twat­cha – tym ra­zem od Mi­cro­so­ftu. Ko­lej­ne wie­ści zda­ją się po­twier­dzać te plot­ki. Już w tym ro­ku – a do­kład­nie w pa­ździer­ni­ku – bę­dzie­my mieć moż­li­wość je­go uj­rze­nia oraz kup­na. Do­tych­cza­so­we wie­ści gło­szą, że to ma być sprzęt zde­cy­do­wa­nie prost­szy od te­go, któ­ry już zna­my. Nie...

Czytaj więcej
Kolejne przecieki na temat smartwatcha od Microsoftu.
Cze01

Kolejne przecieki na temat smartwatcha od Microsoftu.

Ja­kiś czas te­mu pi­sa­łem na te­mat wy­cie­ku do­ty­czą­ce­go smar­twat­cha od Mi­cro­so­ftu. Cał­kiem nie­daw­no po­ja­wi­ły się ko­lej­ne in­for­ma­cje na te­mat in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka od te­go pro­du­cen­ta. Z ostat­nich prze­cie­ków moż­na do­wie­dzieć się, że za je­go pro­jekt od­po­wia­da­ją twór­cy Kin­nec­ta. We­dług do­nie­sień, ba­te­ria po­win­na star­czyć na co naj­mniej 2 dni nie­prze­rwa­nej pra­cy. Ze­ga­rek...

Czytaj więcej