Kolejny inteligentny zegarek ze Szwajcarii
Paź27

Kolejny inteligentny zegarek ze Szwajcarii

Nie wiem jak u Was, ale u mnie Szwaj­ca­rzy pod wzglę­dem wy­ko­na­nia pro­duk­tów ma­ją du­ży kre­dyt za­ufa­nia. Ich naj­po­pu­lar­niej­sze wyroby czy­li cze­ko­la­dy, ze­gar­ki czy też scy­zo­ry­ki są do­ce­nia­ne na ca­łym świe­cie. Już raz wspo­mi­na­łem na te­mat przy­mia­rek fir­my Swatch do ryn­ku smar­twat­chy. Nie­ste­ty na efekt ich pra­cy mu­si­my cze­kać do po­ło­wy przy­szłe­go ro­ku. Jest to do­syć od­le­gły czas...

Czytaj więcej
Pojawił się nowy Sony Smartwatch w Google Play
Paź26

Pojawił się nowy Sony Smartwatch w Google Play

O no­wym smar­twat­chu od So­ny już wspo­mi­na­łem ja­kiś czas te­mu. Wbrew te­mu co pi­sa­łem, ze­ga­rek ten jed­nak nie bę­dzie ba­zo­wał na au­tor­skim sys­te­mie So­ny, lecz na zna­nym już czy­tel­ni­kom sys­te­mie An­dro­id We­ar. Sa­mo jed­nak po­ja­wie­nie się go w mar­ke­cie Go­ogle’a nie ozna­cza, że już mo­że­my na­być ten ze­ga­rek. Pó­ki co mu­si­my uzbro­ić się w cier­pli­wość. Czas ocze­ki­wa­nia jed­nak nie po­wi­nien...

Czytaj więcej
Smartwatch od Microsoftu prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni
Paź20

Smartwatch od Microsoftu prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni

Ma­ga­zyn For­bes do­szedł do in­for­ma­cji, mó­wią­cych o tym, że w cią­gu naj­bliż­szych pa­ru ty­go­dni po­ja­wić się ma no­wy smar­twatch – tym ra­zem pod lo­giem Mi­cro­so­ftu. Wbrew po­zo­rom nie bę­dzie on współ­pra­co­wał je­dy­nie z sys­te­mem Win­dows Pho­ne, lecz rów­nież z in­ny­mi po­pu­lar­ny­mi sys­te­ma­mi mo­bil­ny­mi. Z czuj­ni­ków wia­do­mo jak na ra­zie je­dy­nie o ba­da­niu ryt­mu ser­ca użyt­kow­ni­ka. Czas...

Czytaj więcej
Nowy smartwatch promowany przez will.i.am.
Paź19

Nowy smartwatch promowany przez will.i.am.

Z każ­dym mie­sią­cem przy­by­wa smar­twat­chy war­tych uwa­gi. Tym ra­zem ma­my do czy­nie­nia z ko­lej­nym odła­mem, któ­ry nie chce się przy­pi­sać do kon­kret­ne­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go. Po­wo­dem jest mię­dzy in­ny­mi fakt, że tym ra­zem nie stoi za nim żad­na ze zna­nych nam kor­po­ra­cji, lecz zna­ny wie­lu oso­bom wo­ka­li­sta will.i.am, udzie­la­ją­cy się cho­ciaż­by w ze­spo­le Black Ey­ed Pe­as. Smar­twatch PULS,...

Czytaj więcej
Jak zdobyć smartwatcha Moto 360 w Polsce
Paź13

Jak zdobyć smartwatcha Moto 360 w Polsce

Jak za­pew­ne więk­szość osób wie, nie ma moż­li­wo­ści nor­mal­ne­go za­ku­pu w skle­pie smar­twat­chy z sys­te­mem An­dro­id We­ar. Jed­nym z głów­nych po­wo­dów jest brak wspar­cia Go­ogle’a pod wzglę­dem wie­lu klu­czo­wych opcji, ta­kich jak mię­dzy in­ny­mi ste­ro­wa­nie gło­sem. Kie­dy to się zmie­ni – nie wia­do­mo.   Jed­nak nic nie jest stra­co­ne, po­nie­waż bry­tyj­ski Ama­zon po­zwa­la za­ma­wiać pro­duk­ty do...

Czytaj więcej
Aktualizacja do Moto 360 poprawiająca działanie
Paź12

Aktualizacja do Moto 360 poprawiająca działanie

We wrze­śniu te­go ro­ku by­li­śmy świad­ka­mi pre­mie­ry no­we­go smar­twat­cha od Mo­to­ro­li czy­li Mo­to 360. Je­go głów­ną ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest to, że jest to pierw­szy mo­del, któ­ry spo­pu­la­ry­zo­wał okrą­głe tar­cze w in­te­li­gent­nych ze­gar­kach. Twór­cy nie oby­li się bez błę­dów wie­ku dzie­cię­ce­go i by­li­śmy świad­ka­mi ma­łych nie­do­cią­gnięć. Mo­to­ro­la nie zba­ga­te­li­zo­wa­ła ich i w ostat­nich...

Czytaj więcej
LG także ma swój system i nie zawaha się go użyć
Paź05

LG także ma swój system i nie zawaha się go użyć

LG już po­ka­zał świa­tu swo­je pierw­sze smar­twat­che. Opi­nie by­ły mie­sza­ne, acz­kol­wiek z prze­wa­gą tych po­zy­tyw­nych. Sz­cze­gól­nie now­szy mo­del wzbu­dził po­zy­tyw­ne re­ak­cje, po­nie­waż zmo­dy­fi­ko­wa­no w nim jed­ną z naj­więk­szych bo­lą­czek smar­twat­chy – wy­gląd. Oba smar­twat­che pra­co­wa­ły na sys­te­mie An­dro­id We­ar i oba mia­ły in­ną wspól­ną wa­dę – by­ły cał­ko­wi­cie za­leż­ne od smart­pho­nów....

Czytaj więcej
Smartwatch Basic Peak – monitor naszego snu oraz aktywności fizycznej
Paź04

Smartwatch Basic Peak – monitor naszego snu oraz aktywności fizycznej

Te­ma­ty­ka smar­twat­chy dla osób ak­tyw­nych fi­zycz­nie nie jest rze­czą ob­cą, zwłasz­cza dla tych, któ­re czy­ta­ją na­sze­go blo­ga. Dzi­siaj mo­wa bę­dzie o pro­duk­cie, któ­re­go nie na­le­ży lek­ce­wa­żyć. Wy­glą­da na to, że za­wie­ra bar­dzo du­ży po­ten­cjał. Smar­twatch Ba­sic Pe­ak, o któ­rym mo­wa, jest ko­lej­nym pro­duk­tem, ma­ją­cym po­móc w po­pra­wie na­szych co­dzien­nych na­wy­ków do­ty­czą­cych zdro­wia....

Czytaj więcej