Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników
Kwi18

Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników

Obecne kło­poty finan­sowe firmy Erica Migi­co­vsky­’ego przy­czy­niły się do zwol­nie­nia 40 człon­ków per­so­nelu. Na co firma prze­zna­czy zaosz­czę­dzone pie­nią­dze?

Czytaj więcej
Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami
Sty05

Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami

Na smar­twat­chach Peb­ble poja­wiła się nowa funk­cja o nazwie Peb­ble Health. Wła­ści­ciele Peb­ble Time, Time Steel i Time Round mogą pobrać opro­gra­mo­wa­nie w wer­sji 3.8, by uzy­skać dostęp nowych opcji, które będą poka­zy­wać użyt­kow­ni­kowi jego dzienny i tygo­dniowy pro­gres.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej
Szykujcie portfele, smartwatch Pebble Time Steel dostępny w przedsprzedaży!
Sie07

Szykujcie portfele, smartwatch Pebble Time Steel dostępny w przedsprzedaży!

Jeśli z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­li­ście momentu, gdy będzie można kupić Peb­ble Time Steel – ta wia­do­mość bar­dzo Was ucie­szy.

Czytaj więcej
Smartwatch Pebble Time Steel zaprezentowany na Kickstarterze
Mar04

Smartwatch Pebble Time Steel zaprezentowany na Kickstarterze

Zaledwie kilka dni po tym jak firma Pebble Technology zaprezentowała nowy smartwatch Pebble Time, naszym oczom ukazała się jego stalowa wersja, czyli Pebble Time Steel.

Czytaj więcej
Smartwatch Pebble i Windows Phone?
Lut26

Smartwatch Pebble i Windows Phone?

Twór­cy Peb­ble sku­pia­ją się na obsłu­dze iOS i Andro­ida. A co z użyt­kow­ni­ka­mi smart­fo­nów z Win­dows Pho­ne?

Czytaj więcej
Oto i on – smartwatch Pebble w kolorze!
Lut25

Oto i on – smartwatch Pebble w kolorze!

Peb­ble Time – tak nazy­­wa się nowe dzie­c­ko fir­my z Palo Alto. Fir­my, któ­­ra jako pier­w­sza przed­sta­­wi­­ła pra­w­dzi­­we­­go sma­r­twa­t­cha, sprze­da­ne­go za pośre­d­ni­c­twem ser­wi­­su kic­k­sta­r­ter w ilo­­­ści ponad milio­­na egze­m­pla­­rzy.

Czytaj więcej
Milion sprzedanych Pebble
Lut04

Milion sprzedanych Pebble

Nie­zwy­kle po­pu­lar­ny smar­twatch Peb­ble sprze­dał się już w po­nad mi­lio­nie eg­zem­pla­rzy. Co mo­że być po­wo­dem tak du­żej po­pu­lar­no­ści?

Czytaj więcej
Darmowa przesyłka smartwatcha Pebble tylko przez najbliższy weekend!
Gru20

Darmowa przesyłka smartwatcha Pebble tylko przez najbliższy weekend!

W po­przed­nim wpi­sie wspo­mi­na­łem o smar­twat­chach, któ­re moż­na do­stać w Pol­skich skle­pach. Nie wspo­mi­na­łem wówczas o Peb­ble, po­nie­waż są to ze­gar­ki do­stęp­ne je­dy­nie w sprze­da­ży in­ter­ne­to­wej z USA. Po­ja­wi­ła się jed­nak bar­dzo cie­ka­wa ofer­ta świą­tecz­na. Tyl­ko do po­nie­dział­ku za­mówienia dokonywane na stro­nie pro­du­cen­ta smar­twat­cha otrzymamy w ekspresowej (jeszcze przed świę­ta­mi!)...

Czytaj więcej
Zobacz różnice między Android Wear a Pebble
Lip13

Zobacz różnice między Android Wear a Pebble

Ser­wis Poc­ke­tNow po­sta­no­wił za­pre­zen­to­wać naj­waż­niej­sze róż­ni­ce mię­dzy po­pu­lar­ny­mi smar­twat­cha­mi. Mi­mo że oba są in­te­li­gent­ny­mi ze­gar­ka­mi to jed­nak po­dej­ście pro­du­cen­tów przy two­rze­niu każ­de­go z nich by­ło tro­chę in­ne. Któ­ry z nich zwy­cię­ży? Te­go do­wie­my się za­pew­ne już wkrót­ce pod­czas pre­mie­ry dłu­go ocze­ki­wa­ne­go pierw­sze­go smar­twat­cha z nowym sys­te­mem Go­ogle czy­li...

Czytaj więcej
Nowe dodatki w smartwatchu Pebble po ostatniej aktualizacji
Cze08

Nowe dodatki w smartwatchu Pebble po ostatniej aktualizacji

Zapewne każdy fan smartwatchy już wie, czym jest Pebble. Jeżeli nie to zapraszam do artykułu mu poświęconemu. Kil­ka dni te­mu po­ja­wi­ła się no­wa ak­tu­ali­za­cja. Naj­now­sza wer­sja spra­wi, że nasz smar­twatch zy­ska coś, co za­pew­ne przy­da się wszyst­kim oso­bom lu­bią­cym słu­chać mu­zy­ki z te­le­fo­nu. Od te­go wy­da­nia zy­ska­my moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nia gło­śno­ści od­twa­rza­ne­go utwo­ru. Prezentacja poniżej:...

Czytaj więcej
Parę słów o fenomenie smartwatcha Pebble
Maj20

Parę słów o fenomenie smartwatcha Pebble

W Pol­sce pół­ki skle­po­we oku­pu­ją głów­nie smar­twat­che mar­ki So­ny i Sam­sung. Jed­nak jest je­den mo­del, o któ­rym już kil­ku­krot­nie wspo­mi­na­łem. Dzi­siej­szy wpis bę­dzie w ca­ło­ści do­ty­czył je­go cech. Czy war­to go ku­pić? Czym się wy­róż­nia spo­śród in­nych ze­gar­ków? Kickstarterowy początek Pebble O smar­twat­chu Peb­ble już kie­dyś pi­sa­łem. To, że go dzi­siaj mo­że­my za­mó­wić jest moż­li­we je­dy­nie...

Czytaj więcej
O ekranach w smartwatchach słów kilka
Maj06

O ekranach w smartwatchach słów kilka

Pa­rę dni te­mu na pro­fi­lu smar­twat­cha Peb­ble po­ja­wił się sym­pa­tycz­ny obra­zek po­rów­nu­ją­cy go z pro­duk­tem kon­ku­ren­cji, a do­kład­niej z Ge­ar Fit. Wie­lu ko­men­tu­ją­ych su­ge­ru­je, że to fa­ke. Mi­mo wszyst­ko obra­zek da­je do my­śle­nia w za­kre­sie sen­sow­no­ści uży­wa­nia ta­kich ekra­nów w smar­twat­chach. Zaw­sze uwa­ża­łem, że urzą­dze­nie ta­kie jak ze­ga­rek na rę­kę po­wi­nien być czy­tel­ny w każ­dych...

Czytaj więcej