Asus deklaruje tydzień na jednym ładowaniu
Sty27

Asus deklaruje tydzień na jednym ładowaniu

W smar­twat­chu od Asu­sa mo­że­my spo­dzie­wać się po­pra­wy dzia­ła­nia na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu.

Czytaj więcej
Smartwatch Kruger&Matz za rozsądne pieniądze
Sty26

Smartwatch Kruger&Matz za rozsądne pieniądze

Ko­lej­ny pro­du­cent wkroczył na rynek ze swo­im smar­twat­chem.

Czytaj więcej
Niepokojące wieści na temat Apple Watch
Sty25

Niepokojące wieści na temat Apple Watch

Naj­now­sze wie­ści po­wo­du­ją co­raz to więk­sze oba­wy o to co bę­dzie pre­zen­to­wał no­wy ze­ga­rek.

Czytaj więcej
Smartwatch HTC już w najbliższych miesiącach
Sty19

Smartwatch HTC już w najbliższych miesiącach

Pojawiły się pierwsze przecieki na temat premiery nowego smartwatcha od HTC.

Czytaj więcej
Smartwatchowe plany Samsunga walki z Apple
Sty18

Smartwatchowe plany Samsunga walki z Apple

Pojawiły się kolejne przecieki dotyczące ekspansji Samsunga na rynek smartwatchy.

Czytaj więcej
Sprawdź interfejs Apple Watch przed premierą
Sty12

Sprawdź interfejs Apple Watch przed premierą

To, że już nie­dłu­go bę­dzie­my świad­ka­mi pre­mie­ry no­we­go Ap­ple Wat­cha wie­dzą chy­ba wszy­scy czy­tel­ni­cy te­go blo­ga. Plot­ki mó­wią o tym, że praw­do­po­dob­nie już w mar­cu te­go ro­ku po­ja­wi się w skle­pach. Te­raz dzię­ki pro­gra­mi­stom z fir­my Pi­pes ma­my moż­li­wość za­po­zna­nia się z no­wym in­ter­fej­sem, ja­kim bę­dzie­my mie­li do czy­nie­nia już nie­dłu­go. Twór­cy mie­li na ce­lu przede wszyst­kim...

Czytaj więcej
Wieści na temat smartwatchy z targów CES 2015
Sty11

Wieści na temat smartwatchy z targów CES 2015

O do­tych­czas naj­praw­do­po­dob­niej naj­cie­kaw­szym urzą­dze­niu te­go­rocz­nych tar­gów CES 2015 już pi­sa­łem. Po­ni­żej kil­ka mniej­szej ran­gi, ale rów­nie istot­nych w na­szym roz­wi­ja­ją­cym się smar­twatchowym świe­cie wie­ści. Sony prezentuje Smartwatch 3 ze stalową bransoletą O So­ny Smar­twatch 3 już pi­sa­łem. Jest to cał­kiem cie­ka­we urzą­dze­nie, lecz już nie ma­ją­ce tej sa­mej si­ły prze­bi­cia wśród...

Czytaj więcej
Alcatel wkracza na rynek smartwatchy
Sty06

Alcatel wkracza na rynek smartwatchy

Al­ca­tel na tar­gach za­pre­zen­tował swo­je­go smar­twat­cha One To­uch Watch. Oka­za­ło się, że wzbu­dził swo­im pro­duk­tem za­in­te­re­so­wa­nie za­rów­no kon­su­men­tów, jak i naj­więk­szych por­ta­li tech­no­lo­gicz­nych. Te­raz nad­szedł czas na je­go pre­zen­ta­cję pod­czas tar­gów CES od­by­wa­ją­cych się w Las Ve­gas. Pro­du­cent ten swo­imi ostat­ni­mi pro­duk­ta­mi oku­pu­je pół­kę bu­dże­to­wą te­le­fo­nów i nie...

Czytaj więcej
Withings Activite w tańszej wersji
Sty05

Withings Activite w tańszej wersji

Ze­ga­rek, któ­ry co praw­da nie jest smar­twat­chem, lecz też sta­no­wi coś wię­cej niż stan­dar­do­wy ze­ga­rek – Wi­things Ac­ti­vi­te, o któ­rym wspo­mi­na­łem w po­przed­nim po­ście, po­ja­wił się w no­wej tań­szej wer­sji. Przy­po­mnij­my: po­cząt­ko­wo smar­twatch skła­dał się z naj­lep­szych ma­te­ria­łów i wy­glą­dał zna­ko­mi­cie, lecz po­wo­do­wa­ło to, że je­go ce­na win­do­wa­ła do po­zio­mu 390 Eu­ro. Mogło to...

Czytaj więcej