Recenzja Kruger&Matz Classic – kandydat na pierwszego smartwatcha?
Lut28

Recenzja Kruger&Matz Classic – kandydat na pierwszego smartwatcha?

Dla osób, które nie posia­dały ni­gdy smar­twat­cha Clas­sic może być dobrym wybo­rem. Dużo przy­dat­nych funk­cji, dobra spe­cy­fi­ka­cja oraz niska cena urzą­dze­nia pozy­tyw­nie wpły­wają na jego cha­rak­te­ry­stykę. Zega­rek na pewno warty jest uwagi.

Czytaj więcej
Fitti Guard – smartwatch analizujący stan środowiska
Lut27

Fitti Guard – smartwatch analizujący stan środowiska

Smar­twat­che infor­mują nas o para­me­trach takich, jak liczba spa­lo­nych kalo­rii czy poko­nany dystans. Nowość na rynku – Fitti Guard będzie w sta­nie dostar­czyć o wiele wię­cej cen­nych danych.

Czytaj więcej
Elephone W2 – analogowy smartwatch
Lut24

Elephone W2 – analogowy smartwatch

Chińska firma Elephone przedstawiła w ostatnim czasie nowy model smartwatcha o nazwie W2. Czego możemy się po nim spodziewać?

Czytaj więcej
Gdzie kupić smartwatcha?
Lut24

Gdzie kupić smartwatcha?

Czy­tel­nicy czę­sto zadają nam pyta­nie, gdzie mogą kupić inte­li­gentny zega­rek, dopa­so­wany do ich potrzeb. Popu­lar­ność smart­ze­gar­ków i opa­sek rośnie lawi­nowo, więc wiele osób sięga po nie choćby z cie­ka­wo­ści.

Czytaj więcej
Zeblaze Cosmo – stylowy smartwatch w przystępnej cenie
Lut22

Zeblaze Cosmo – stylowy smartwatch w przystępnej cenie

Zeblaze Cosmo to idealny smartwatch dla wszystkich tych, którzy poszukują urządzenia ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami za niską cenę.

Czytaj więcej
Nowy smartwatch od HP
Lut18

Nowy smartwatch od HP

Firma HP wypuściła właśnie na rynek swój nowy smartwatch. Tym razem powstał on we współpracy z amerykańskim projektantem, Isaacem Mizrahim i jest ukłonem w stronę kobiet.

Czytaj więcej
Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?
Lut17

Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?

Up­date opro­gra­mo­wa­nia (do wer­sji 1.4) pojawi się w prze­ciągu kilku tygo­dni i umoż­liwi użyt­kow­ni­kom lep­sze ste­ro­wa­nie smar­twat­chem bez koniecz­no­ści doty­ka­nia urzą­dze­nia.

Czytaj więcej
Rynek urządzeń wearables rozwija się bez przeszkód – raport Gartnera
Lut15

Rynek urządzeń wearables rozwija się bez przeszkód – raport Gartnera

Gart­ner, firma dostar­cza­jąca infor­ma­cje o rynku tech­no­lo­gicz­nym, pod­jęła próbę wytłu­ma­cze­nia wyni­ków badań z jej ostat­niego raportu. Ten oznaj­miał bowiem, że sprze­daż urzą­dzeń weara­bles wzro­śnie z 232 milio­nów egzem­pla­rzy w 2015 do poziomu 322 milio­nów w 2017.

Czytaj więcej
Smartwatche dla górników
Lut13

Smartwatche dla górników

Wy­wo­dząca się z Kanady firma Illu­miti razem z SAP – jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia, ogło­siła pro­jekt sys­temu bez­pie­czeń­stwa dla kopalń opie­ra­jący się o chmurę oraz smar­twat­che dla gór­ni­ków.

Czytaj więcej
Smartwatch Bluboo Xwatch ma kosztować jedynie 99 dolarów
Lut10

Smartwatch Bluboo Xwatch ma kosztować jedynie 99 dolarów

Cena naj­now­szego smar­twat­cha od chiń­skiego pro­du­centa tech­no­lo­gii ubie­ral­nej ma – według zapew­nień dewe­lo­pera – nie prze­kra­czać stu dola­rów. Urzą­dze­nie nie zosta­nie przez to okro­jone z funk­cji, prze­ciw­nie, znaj­dziemy w nim wiele cie­ka­wych roz­wią­zań.

Czytaj więcej