LG Watch Urbane 2 debiutuje na polskim rynku
Cze04

LG Watch Urbane 2 debiutuje na polskim rynku

Kilka dni temu firma LG wprowadziła na polski rynek LG Watch Urbane 2, kolejną generację luksusowych zegarków.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej
LG znów chwali się smartwatchem Watch Urbane
Lut26

LG znów chwali się smartwatchem Watch Urbane

Zobacz 60 sekun­do­we wideo przy­bli­ża­ją­ce tro­chę bar­dziej Watch Urba­ne!

Czytaj więcej
Stylowy smartwatch od LG już wkrótce
Lut23

Stylowy smartwatch od LG już wkrótce

Najbardziej stylowy jak dotychczas smartwatch od LG już wkrótce w sprzedaży!

Czytaj więcej
Wieści na temat smartwatchy z targów CES 2015
Sty11

Wieści na temat smartwatchy z targów CES 2015

O do­tych­czas naj­praw­do­po­dob­niej naj­cie­kaw­szym urzą­dze­niu te­go­rocz­nych tar­gów CES 2015 już pi­sa­łem. Po­ni­żej kil­ka mniej­szej ran­gi, ale rów­nie istot­nych w na­szym roz­wi­ja­ją­cym się smar­twatchowym świe­cie wie­ści. Sony prezentuje Smartwatch 3 ze stalową bransoletą O So­ny Smar­twatch 3 już pi­sa­łem. Jest to cał­kiem cie­ka­we urzą­dze­nie, lecz już nie ma­ją­ce tej sa­mej si­ły prze­bi­cia wśród...

Czytaj więcej
Warte uwagi smartwatche na święta – część 2
Gru18

Warte uwagi smartwatche na święta – część 2

W po­przed­nim wpi­sie in­for­mo­wa­łem o war­tych uwa­gi smar­twat­chach do 400 zł. Dzi­siaj na­to­miast za­pra­szam do lek­tu­ry na te­mat in­te­li­gent­nych ze­gar­ków po­wy­żej tej kwo­ty. Smartwatche powyżej 400 zł Po­cząt­ko­wo za­mie­rza­łem stwo­rzyć 3 seg­men­ty ce­no­we, jed­nak oka­za­ło się, że mię­dzy 400 a 800 zł nie ma zbyt du­żo mo­de­li. Kolejny wy­syp na­stę­pu­je wśród mo­de­li po­wy­żej 800 zł, gdzie producenci...

Czytaj więcej
Znana jest już data publikacji smartwatcha LG G Watch R
Lis16

Znana jest już data publikacji smartwatcha LG G Watch R

Zna­na jest już da­ta roz­po­czę­cia sprze­da­ży no­we­go smar­twat­cha LG – LG G Watch R. Pierw­szym sprze­daw­cą jest sieć T-Mo­bi­le w Ame­ry­ce, umoż­li­wia­ją­ca za­kup smar­twat­cha w ce­nie 300 do­la­rów od 19 li­sto­pa­da. Ten smar­twatch jest pierw­szym urzą­dze­niem z tej se­rii LG, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się nie­ba­nal­nym de­si­gnem. Dzię­ki te­mu stał się jed­nym z głów­nym gra­czy z seg­men­tu pre­mium. Nie­ste­ty,...

Czytaj więcej
LG także ma swój system i nie zawaha się go użyć
Paź05

LG także ma swój system i nie zawaha się go użyć

LG już po­ka­zał świa­tu swo­je pierw­sze smar­twat­che. Opi­nie by­ły mie­sza­ne, acz­kol­wiek z prze­wa­gą tych po­zy­tyw­nych. Sz­cze­gól­nie now­szy mo­del wzbu­dził po­zy­tyw­ne re­ak­cje, po­nie­waż zmo­dy­fi­ko­wa­no w nim jed­ną z naj­więk­szych bo­lą­czek smar­twat­chy – wy­gląd. Oba smar­twat­che pra­co­wa­ły na sys­te­mie An­dro­id We­ar i oba mia­ły in­ną wspól­ną wa­dę – by­ły cał­ko­wi­cie za­leż­ne od smart­pho­nów....

Czytaj więcej
LG goni Samsunga i szykuje się do pokazania kolejnego smartwatcha
Wrz29

LG goni Samsunga i szykuje się do pokazania kolejnego smartwatcha

Nie umilkły jeszcze echa głosów po premierze LG G Watch R, a już pojawiły się plotki na temat kolejnego modelu od tego producenta. Tym ra­zem ma być to mo­del sa­mo­dziel­ny – mo­gą­cy po­łą­czyć się z sie­cią 3 G bez ko­niecz­no­ści in­te­rak­cji z te­le­fo­nem. O tym samym mó­wi się w kon­tek­ście Sam­sun­ga, za­mie­rza­ją­ce­go wy­pu­ścić ta­ki sam ro­dzaj smar­twat­cha. Co nam to z ko­lei da? Moż­li­wość po­łą­cze­nia się...

Czytaj więcej
Parę nowych informacji na temat smartwatcha LG G Watch R z targów IFA
Wrz14

Parę nowych informacji na temat smartwatcha LG G Watch R z targów IFA

Po­d­czas te­­go­rocz­nych ta­r­gów zgo­d­nie z za­­po­­wie­­dzia­­mi za­­pre­­ze­n­to­­wa­­no cie­­ka­­we­­go sma­r­twa­t­cha LG G Watch R. W prze­­ci­­wie­ń­stwie do po­­prze­d­ni­­ka cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­je się zde­­cy­­do­­wa­­nie le­p­szym wy­­glą­­dem. Jest on ko­­le­j­nym sy­m­bo­­lem te­­go, że sma­r­twa­t­che nie po­­w­sta­­ły je­­dy­­nie dla fa­­nów no­­wi­­nek te­ch­no­­lo­­gi­cz­nych. Mo­­del LG, o któ­­rym jest mo­­wa,...

Czytaj więcej
LG G Watch R odpowiedzią na Moto 360
Sie31

LG G Watch R odpowiedzią na Moto 360

LG G Watch to ko­lej­ny smar­twatch, któ­ry bę­dzie po­sia­dał okrą­gły ekran. Nie­zwy­kle ro­sną­ca po­pu­lar­ność te­go ty­pu roz­wią­zań po­wo­du­je, że co­raz wię­cej pro­du­cen­tów po­sta­no­wi­ło za­pre­zen­to­wać ta­ki mo­del ze­gar­ka. LG G Watch R(ound) bę­dzie mo­im zda­niem tym, czym mia­ły być smar­twatche w swo­im za­my­śle: ele­ganc­kim ze­gar­kiem, któ­ry rów­nież po­sia­dać bę­dzie wie­le in­te­li­gent­nych funk­cji....

Czytaj więcej
LG G Watch już w sprzedaży! Co o nim wiemy?
Lip20

LG G Watch już w sprzedaży! Co o nim wiemy?

Długo oczekiwany smartwatch LG G Watch już jest sprzedaży. Można go zamówić poprzez Google Store. Znamy jego dokładną specyfikację techniczną, o której poniżej. LG G Watch – informacje techniczne System Android Wear (Kompatibylny z Android 4.3+) Pasek 22mm wymienialny Wyświetlacz 1.65” IPS LCD Wymiary 37.9×46.5×9.95 mm Bateria 400 mAh Procesor Qualcomm® Snapdragon™ 400 o taktowaniu 1.2GHz Łączność Bluetooth 4.0 Pamięć...

Czytaj więcej
Podsumowanie Google I/O czyli nadciąga szturm smartwatchy!
Cze29

Podsumowanie Google I/O czyli nadciąga szturm smartwatchy!

Te­go­rocz­ne Go­ogle I/O upły­nę­ło mię­dzy in­ny­mi pod zna­kiem smar­twat­chy. Po­za za­po­wia­da­nym ze­gar­kiem od LG, za­pre­zen­to­wa­no rów­nież pro­duk­ty Mo­to 360 oraz – nie­spo­dzie­wa­nie – pro­jek­ty Sam­sun­ga. Po­ni­żej do­wie­cie się, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po tych pro­duk­tach po tym, jak uj­rza­ły już świa­tło dzien­ne.   LG G Watch – w wybranych państwach rewelacja – u nas przeciętnie LG G...

Czytaj więcej
Znana prawdopodobna cena i data premiery G Watcha
Cze13

Znana prawdopodobna cena i data premiery G Watcha

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że już 25 czerw­ca zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­ny pierw­szy smar­twatch od LG czy­li LG G Watch. Od­być się to ma na kon­fe­ren­cji Go­ogle I/O, gdzie uczest­ni­cy ma­ją otrzy­mać po eg­zem­pla­rzu te­go dłu­go wy­cze­ki­wa­ne­go smar­twat­cha. Oso­by nie uczest­ni­czą­ce w tym wy­da­rze­niu bę­dą mo­gły go na­być za oko­ło 300 do­la­rów lub 170 fun­tów już 7 lip­ca. Z praw­do­po­dob­nych in­for­ma­cji...

Czytaj więcej
Nowy filmik o G-Watchu
Maj15

Nowy filmik o G-Watchu

W ostat­nich dniach je­den z naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją­cych się smar­twat­chy, o któ­rym pi­sa­łem już wie­lo­krot­nie do­cze­kał się no­we­go fil­mi­ku:   Podsumowując, charakteryzuje go: kompatybilność z telefonami z Androidem, obecność czujników także od spodu koperty, metalowa, wodoodporna obudowa, wytrzymała bateria, praca pod systemem Android Wear. Wy­glą­da na to, że ma­my głów­ne­go kan­dy­da­ta do ty­tu­łu...

Czytaj więcej
Znana jest już cena LG G Watch
Maj02

Znana jest już cena LG G Watch

Pro­du­cent naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją­ce­go się smar­twat­cha w naj­bliż­szych mie­sią­cach – LG G Watch, o któ­rym mó­wi­li­śmy jesz­cze cał­kiem nie­daw­no, po­dał ce­nę po­cząt­ko­wą ze­gar­ka. Ce­na wy­no­sić ma­199 eu­ro, a więc pla­su­je się po­dob­nym po­zio­mie co ostat­nio za­pre­zen­to­wa­ne smar­twat­che od Sam­sun­ga. Kwo­ta jest cał­kiem roz­sąd­na, bio­rąc pod uwa­gę wa­chlarz moż­li­wo­ści mo­de­lu. Waż­ną...

Czytaj więcej
Nowe szczegóły na temat LG G Watch
Kwi22

Nowe szczegóły na temat LG G Watch

Je­den z naj­cie­kaw­szych smar­twat­chy ostat­nich mie­się­cy, o któ­rym już pi­sa­łem kil­ku­krot­nie – LG G Watch, we­dług naj­now­szych wie­ści, bę­dzie wy­róż­niał się nie tyl­ko tym, że zo­sta­nie on naj­praw­do­po­dob­niej pierw­szym smar­twat­chem z no­wym sys­te­mem An­dro­id We­ar i ko­rzy­sta­ją­cym gar­ścia­mi z Go­ogle Now. Tym, co go wy­róż­ni wśród kon­ku­ren­cji jest rów­nież wo­do­od­por­ność na wo­dę i kurz. Są to...

Czytaj więcej
LG G Watch pokazany
Mar26

LG G Watch pokazany

W ostat­nich dwóch new­sach prze­czy­ta­li­ście na te­mat smar­twat­cha od LG. Tym ra­zem chciał­bym po­in­for­mo­wać Was o moż­li­wo­ści zo­ba­cze­nia te­go ze­gar­ka dzię­ki ka­na­ło­wi Twit­ter mar­ki LG. Więc bez zbęd­ne­go prze­dłu­ża­nia:   Co o nim są­dzi­cie? Za­pra­szam do wy­po­wia­da­nia się na na­szych pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych na Fa­ce­bo­oku...

Czytaj więcej
Android Wear czyli Google w natarciu
Mar24

Android Wear czyli Google w natarciu

W po­przed­nim new­sie mó­wią­cym o in­te­li­gent­nym ze­gar­ku od Go­ogle pi­sa­łem o za­po­wie­dziach no­we­go smar­twat­cha ko­rzy­sta­ją­ce­go naj­praw­do­po­dob­niej z API, systemu stwo­rzo­ne­go spe­cjal­nie dla inteligentnych zegarków. W przy­pad­ku tych urzą­dzeń moż­na mieć spo­re na­dzie­je na dal­szy roz­wój. Sy­stem mo­bil­ny dzia­ła­ją­cy na te­le­fo­nach cie­szy się ogrom­nym uzna­niem i mi­mo iż wie­le osób ma mu wie­le...

Czytaj więcej
Pierwsze konkretne przecieki na temat zegarka od Google
Mar17

Pierwsze konkretne przecieki na temat zegarka od Google

Praw­do­po­dob­nie jesz­cze w tym ro­ku bę­dzie­my świad­ka­mi prezentacji pierw­sze­go Smar­twat­cha od Go­ogle. Po­dob­nie jak w przy­pad­ku te­le­fo­nów i ta­ble­tów ma być on wy­ko­ny­wa­ny przez in­nych pro­du­cen­tów. Po te­gorocznych pre­zen­ta­cjach i za­po­wie­dziach no­wych smar­twat­chy przez naj­więk­szych gra­czy moż­na przy­pusz­czać, że tak­że i wy­szu­ki­war­ko­wy gi­gant praw­do­po­dob­nie nie­dłu­go przed­sta­wi swój...

Czytaj więcej
LG i Sony prezentują inteligentne opaski!
Sty07

LG i Sony prezentują inteligentne opaski!

Tar­gi CES 2014 przy­nio­sły pa­rę cie­ka­wych in­for­ma­cji. Pierw­sza część new­sa bę­dzie uzu­peł­nie­niem te­go, co do­tych­czas by­ło po­wie­dzia­ne (In­te­li­gent­ne opa­ski od LG). Ko­lej­na część wia­do­mo­ści to na­to­miast świe­ża in­for­ma­cja o no­wym pro­duk­cie od LG. Za­czy­na­my! LG zaprezentowało LG Lifeband Touch   LG za­pre­zen­to­wał swo­ją in­te­li­gent­ną opa­skę na rę­kę, któ­ra ma za za­da­nie wspo­móc nas...

Czytaj więcej
Dwa smartwatche od LG prawdopodobnie już w 2014 roku
Gru27

Dwa smartwatche od LG prawdopodobnie już w 2014 roku

Jak wieść gmin­na nie­sie, ko­lej­ny pro­du­cent do­łą­cza do wy­ści­gu o kie­szeń klien­ta ze swo­imi smar­twat­cha­mi. Fir­ma LG jed­nak za­mie­rza się do­pa­so­wać pod szer­sze spek­trum kon­su­men­tów, po­nie­waż szy­ku­je dwa praw­do­po­dob­nie dia­me­tral­nie róż­ne ze­gar­ki. W tym przy­pad­ku cho­dzi o osob­ny ze­ga­rek dla „ge­eków” oraz o mo­del spor­to­wy. Pierw­szy przy­pa­dek wy­da­je się być al­ter­na­ty­wą dla mo­de­lu...

Czytaj więcej