Gdzie kupić smartwatcha?

​Czy­tel­nicy czę­sto zadają nam pyta­nie, gdzie mogą kupić smartwatcha dopa­so­wanego do ich potrzeb. Popu­lar­ność smart­ze­gar­ków i opa­sek rośnie lawi­nowo, więc wiele osób sięga po nie choćby z cie­ka­wo­ści.

Wszy­scy zain­te­re­so­wani zaku­pem, a do tego miesz­ka­jący w więk­szych mia­stach, swoje pierw­sze kroki powinni kie­ro­wać ku sie­cio­wym skle­pom z elek­tro­niką (Neo­net, RTV Euro AGD, Saturn, Media Markt, etc.). Ci miesz­ka­jący w mniej­szych miej­sco­wo­ściach, muszą sku­pić się na skle­pach inter­ne­to­wych i zawie­rzyć zdję­ciom i opi­som zna­le­zio­nym w sieci.

Jeśli nie wie­cie jak wybrać zega­rek prze­czy­taj­cie arty­kuł Jaki smartwatch wybrać? 8 cennych wskazówek.

Więc gdzie kupić smar­twat­cha? Odpo­wiedź jest pro­sta:

– kupuj­cie w sieci, jed­nak dopiero po wcze­sniej­szym obej­rze­niu zegarka na żywo. Pamię­taj­cie, że zega­rek zegar­kowi nie równy. Nie zda­waj­cie się jedy­nie na zdję­cia, które naj­czę­ściej są ren­de­rami, nie uka­zu­ją­cymi rze­czy­wi­stego wyglądu. Wybierz­cie się do sklepu, nawet jeśli jest od Was daleko.

gdzie_kupic_smartwatcha1

Jeśli pla­nu­je­cie zakup smar­twat­cha, pojedź­cie do naj­bliż­szego mia­sta i zaj­rzyj­cie do sklepu, gdzie będzie­cie mogli dotknąć czy zało­żyć gadżet na nad­gar­stek przed zaku­pem. Czemu to takie ważne? Smar­twatch to obec­nie naj­bar­dziej oso­bi­sty kawa­łek elek­tro­niki, jaki może­cie nabyć. W związku z tym, ważne jest w jaki spo­sób jest wykoń­czony, jak leży na Waszym ręku, czy koperta nie jest za duża a sam zega­rek zbyt ciężki. Sprawdź­cie czy­tel­ność tar­czy pod róż­nymi kątami patrze­nia, łatwość poru­sza­nia się po menu i np. dokład­ność pul­so­me­tru.

Dopiero po orga­no­lep­tycz­nym zapo­zna­niu się ze sprzę­tem, odpal­cie kom­pu­ter bądź smart­fona i poszu­kaj­cie naj­tań­szego sklepu – w sieci. Naj­le­piej użyć do tego porów­ny­warki cen jak np. ceneo. Dzięki wcze­śniej­szemu zapo­zna­niu się ze sprzę­tem, omi­nie Was roz­cza­ro­wa­nie, że zamó­wiony zega­rek nie do końca pokrywa się z Waszym wyobra­że­niem.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Porady:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na