Withings Activite z krokomierzem wygląda rewelacyjnie
Gru30

Withings Activite z krokomierzem wygląda rewelacyjnie

Na tym blo­gu znaj­du­ją się głów­nie in­for­ma­cje o smar­twat­chach. Dzi­siaj pozwolę sobie na lek­kie od­stęp­stwo od tej re­gu­ły, po­nie­waż na­pi­szę na te­mat pro­duk­tu mającego być w zamierzeniu pro­du­­centów ze­gar­kiem z ma­ły­mi do­dat­ka­mi. Wi­things Ac­ti­vite, o któ­rym mowa, po­sia­da licz­nik kro­ków oraz mo­ni­tor snu. Wyda­je się to jed­nak nie­wie­le. Osoby, któ­re już chcą go przez to prze­kre­ślić za­chę­cam do...

Czytaj więcej
Kolorowy smartwatch od Goclever
Gru28

Kolorowy smartwatch od Goclever

Fir­ma Gocle­ver w ostat­nich mie­sią­cach bar­dzo ak­tyw­nie pod­cho­dzi do te­ma­tu smar­twat­chy. Nic zresz­tą dziw­ne­go – w tym ro­ku ich po­pu­lar­ność znacz­nie wzro­sła i na­wet je­że­li te­raz dla sza­re­go kon­su­men­ta to sło­wo niezna­jo­me, to z pew­no­ścią w przy­szłym ro­ku ulegnie to zmianie dzię­ki ko­lej­nym gło­śnym pre­mie­rom. Fir­ma Goclever, któ­ra ma swo­ją sie­dzi­bę w Pol­sce wpro­wa­dza wła­śnie do...

Czytaj więcej
Darmowa przesyłka smartwatcha Pebble tylko przez najbliższy weekend!
Gru20

Darmowa przesyłka smartwatcha Pebble tylko przez najbliższy weekend!

W po­przed­nim wpi­sie wspo­mi­na­łem o smar­twat­chach, któ­re moż­na do­stać w Pol­skich skle­pach. Nie wspo­mi­na­łem wówczas o Peb­ble, po­nie­waż są to ze­gar­ki do­stęp­ne je­dy­nie w sprze­da­ży in­ter­ne­to­wej z USA. Po­ja­wi­ła się jed­nak bar­dzo cie­ka­wa ofer­ta świą­tecz­na. Tyl­ko do po­nie­dział­ku za­mówienia dokonywane na stro­nie pro­du­cen­ta smar­twat­cha otrzymamy w ekspresowej (jeszcze przed świę­ta­mi!)...

Czytaj więcej
Warte uwagi smartwatche na święta – część 2
Gru18

Warte uwagi smartwatche na święta – część 2

W po­przed­nim wpi­sie in­for­mo­wa­łem o war­tych uwa­gi smar­twat­chach do 400 zł. Dzi­siaj na­to­miast za­pra­szam do lek­tu­ry na te­mat in­te­li­gent­nych ze­gar­ków po­wy­żej tej kwo­ty. Smartwatche powyżej 400 zł Po­cząt­ko­wo za­mie­rza­łem stwo­rzyć 3 seg­men­ty ce­no­we, jed­nak oka­za­ło się, że mię­dzy 400 a 800 zł nie ma zbyt du­żo mo­de­li. Kolejny wy­syp na­stę­pu­je wśród mo­de­li po­wy­żej 800 zł, gdzie producenci...

Czytaj więcej
Warte uwagi smartwatche na święta – część 1
Gru16

Warte uwagi smartwatche na święta – część 1

W ostat­nim ro­ku, o czym już wie­lo­krot­nie wspo­mi­na­łem, mie­li­śmy do czy­nie­nia z praw­dzi­wym wy­sy­pem smar­twatchy. Pro­du­cen­ci zwró­ci­li uwa­gę na naj­częst­sze uwa­gi użyt­kow­ni­ków i w więk­szo­ści przy­pad­ków wi­dać po­pra­wę, przez co sens za­ku­pu ta­kie­go urzą­dze­nia jest znacz­nie więk­szy niż jesz­cze rok te­mu. Jed­nak co wy­brać? Po­ni­żej przed­sta­wię jakie modele są war­te uwa­gi. Skupię się na...

Czytaj więcej
Google wprowadził kolejną aktualizację swojego systemu Android Wear
Gru15

Google wprowadził kolejną aktualizację swojego systemu Android Wear

Sy­stem An­dro­id We­ar już na do­bre za­do­mo­wił się w świa­do­mo­ści lu­dzi za­zna­jo­mio­nych z no­win­ka­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi, a tym bar­dziej wśród czy­tel­ni­ków te­go blo­ga. Dopó­ki nie po­ja­wi się pierw­szy smar­twatch od Ap­ple moż­na uznać, że jest on naj­więk­szym gra­czem na ryn­ku. Ostatnie wyniki popularności pokazują, że nie za­mie­rza od­dać miej­sca kon­ku­ren­tom. Wi­dać to cho­ciaż­by po ostat­nich...

Czytaj więcej
HTC nie zrobi smar­twat­cha?
Gru14

HTC nie zrobi smar­twat­cha?

Producent zapowiada, że zaprezentowane urządzenie nie będzie smartwatchem.

Czytaj więcej
Mija rok od kiedy producenci na poważnie traktują smartwatche
Gru07

Mija rok od kiedy producenci na poważnie traktują smartwatche

Nie moż­na usta­lić kon­kret­ne­go dnia przełomu, lecz sta­ło się to oko­ło ro­ku te­mu. So­ny Smar­twatch 2, sztur­mem zdo­bywający pół­ki skle­po­we, był pierw­szym mo­de­lem z An­dro­idem na po­kła­dzie. Mo­ż­na po­­wie­­dzieć że wła­­śnie ten smartwatch oraz Sa­m­sung Ga­­la­­xy Ge­­ar by­­ły pier­w­szy­­mi, dzię­­ki któ­­rym za­­czę­­to na po­­wa­ż­niej traktować te­­mat sma­r­twa­t­chy. Pier­w­sze ich ma­n­ka­­me­n­ty: ma­­ła...

Czytaj więcej
MyKronoz ZeSplash smartwatchem dla aktywnych
Gru06

MyKronoz ZeSplash smartwatchem dla aktywnych

Już za mie­siąc No­wy Rok, a wraz z nim czas no­wo­rocz­nych postanowień – mię­dzy in­ny­mi do­ty­czą­cych wzmoc­nie­nia ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Po­nie­waż trend wsze­la­kiej ak­tyw­no­ści jest za­wsze nie tylko go­rą­co za­le­ca­ny, ale rów­nież i mod­ny – je­ste­śmy świad­ka­mi wy­sy­pu róż­no­ra­kich urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych na­sze dą­że­nia do uzy­ska­nia opty­mal­nej for­my. Je­d­nym z ta­­kich wspo­­ma­­ga­­czy...

Czytaj więcej