WatchOS 7 to bogatsze tarcze zegarka, monitor snu, więcej opcji treningów, monitor mycia rąk i co jeszcze?
Lip06

WatchOS 7 to bogatsze tarcze zegarka, monitor snu, więcej opcji treningów, monitor mycia rąk i co jeszcze?

Niedawno Apple zaprezentował nową wersję WatchOS 7, systemu operacyjnego serii Apple Watch. Jak się spodziewano, nowa wersja systemu pozwoli na udostępnianie spersonalizowanych tarcz zegarka i np. nowe funkcje monitora snu.

Czytaj więcej
COVID-19: odkrycie lekarzy może podnieść sprzedaż Apple Watch 6
Maj14

COVID-19: odkrycie lekarzy może podnieść sprzedaż Apple Watch 6

Ostatnio w New York Time­sie pojawiła się ciekawa opi­nia leka­rza pogo­to­wia Richarda Levi­tana. Ten nowo­jor­ski lekarz sądzi, że zna­lazł spo­sób żeby trzy­mać pacjen­tów z dala respi­ra­to­rów, które uła­twiają oddy­cha­nie ale i wzbu­dzają ogromny strach. Aż 80% pacjen­tów intu­bo­wa­nych i podłą­czo­nych do respi­ra­to­rów umiera.

Czytaj więcej
Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!
Sty10

Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!

Sam­sung już od pew­nego czasu pra­co­wał nad tym, by jego smart­ze­garki były kom­pa­ty­bilne z iOS i w końcu mu się udało. Od 7 stycz­nia modele Sam­sung Gear S3 Fron­tier, Gear S3 Clas­sic, Gear S2 i Gear Fit 2 mogą być uży­wane z iPho­ne­’ami dzia­ła­ją­cymi na iOS 9.0 lub wyż­szym (z zastrze­że­niem, że nie może to być model star­szy niż iPhone 5). Aby spa­ro­wać iPho­ne’a z któ­rymś z wymie­nio­nych smar­twat­chy Sam­sunga,...

Czytaj więcej
Apple zgłasza patent na smartwatcha w okrągłej kopercie, nadchodzi okrągły Apple Watch?
Gru11

Apple zgłasza patent na smartwatcha w okrągłej kopercie, nadchodzi okrągły Apple Watch?

Podoba Wam się pro­sto­kątny kształt Apple Wat­cha? Ciesz­cie się nim, póki ist­nieje. Apple zło­żyło bowiem nie­dawno wnio­sek do ame­ry­kań­skiego urzędu paten­to­wego, który świad­czy o tym, że być może w przy­szło­ści zoba­czymy okrą­głe Apple Wat­che.

Czytaj więcej
Apple Watch naj­bar­dziej dokład­nym smartzegarkiem
Lis03

Apple Watch naj­bar­dziej dokład­nym smartzegarkiem

Nie wszyst­kie fit­ness trac­kery są tak samo dokładne – taki wnio­sek wypływa z bada­nia opu­bli­ko­wa­nego nie­dawno w czo­ło­wym ame­ry­kań­skim piśmie medycz­nym – Jour­nal of Ame­ri­can Medi­cal Asso­cia­tion (JAMA Car­dio­logy).

Czytaj więcej
WatchOS 3 dodaje nowe funkcje i czyni smartwatch Apple Watch szybszym
Wrz15

WatchOS 3 dodaje nowe funkcje i czyni smartwatch Apple Watch szybszym

Poza nie­dawną pre­mierą smart­fo­no­wego iOS 10, firma Apple wypu­ściła wła­śnie rów­nież nowy sys­tem dla smart­ze­gar­ków – Wat­chOS 3.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch Series 2 oficjalnie zaprezentowany
Wrz09

Smartwatch Apple Watch Series 2 oficjalnie zaprezentowany

W końcu docze­ka­li­śmy się pre­miery nowego urzą­dze­nia ze stajni kali­for­nij­skiej firmy, smar­twat­cha Apple Watch Series 2, w skró­cie S2.

Czytaj więcej
Apple watchOS 3 – co wiemy o nowym systemie?
Lip04

Apple watchOS 3 – co wiemy o nowym systemie?

Nie wiemy jeszcze czy w tym roku doczekamy się premiery nowej generacji smartwatcha firmy Apple, wiemy za to, że wielkimi krokami zbliża się aktualizacja systemu watchOS do wersji oznaczonej numerem 3. Firma z Cupertino nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i zamierza kontynuować rozwój aktualnej generacji smartzegarka Apple Watch.

Czytaj więcej
8,8 miliona smartwatchy Apple Watch wysłanych w ubiegłym roku
Sty21

8,8 miliona smartwatchy Apple Watch wysłanych w ubiegłym roku

Zgod­nie z wyni­kami badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Jupi­ter Rese­arch, wynik osiągnięty przez Apple Watch stanowi 51,5% cało­ści smar­twat­chy dostar­czo­nych w 2015 roku.

Czytaj więcej
Próbna produkcja drugiej generacji smartwatcha Apple Watch coraz bliżej
Sty15

Próbna produkcja drugiej generacji smartwatcha Apple Watch coraz bliżej

Jak podaje ser­wis Com­mer­cial Times, pod koniec stycz­nia w fabry­kach Quanta roz­pocz­nie się próbna pro­duk­cja dru­giej gene­ra­cji zegar­ków Apple Watch.

Czytaj więcej
Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?
Gru23

Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?

Kilka dni temu pisa­li­śmy o ankie­cie, według któ­rej 40% nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków Apple Wat­cha zade­kla­ro­wała chęć kupie­nia kolej­nej wer­sji. Dziś może­cie prze­czy­tać o kolej­nym bada­niu. „Wri­stly Insi­de­r’s Report #30” dokład­nie prze­ana­li­zo­wał inte­rak­cje użyt­kow­nika ze smar­twat­chami od Apple i jej czę­sto­tli­wość.

Czytaj więcej
Apple wygrywa na rynku smartwatchy
Gru18

Apple wygrywa na rynku smartwatchy

10 grud­nia w San Fran­ci­sco miała miej­sce kon­fe­ren­cja Glance, która w cało­ści poświę­cona była zagad­nie­niu Apple Wat­cha w kon­tek­ście bizne­so­wym. Czego można było się na niej dowie­dzieć?

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej
Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji
Gru02

Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji

Opu­bli­ko­wano wyniki ankiety prze­pro­wa­dzo­nej wśród 330 nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków smar­twat­chy marki Apple. Wyniki są dość zaska­ku­jące. Sprawdź­cie sami.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch 2 będzie wyposażony w kamerę FaceTime i natywne Wi-Fi
Cze19

Smartwatch Apple Watch 2 będzie wyposażony w kamerę FaceTime i natywne Wi-Fi

Na co możemy liczyć w kolej­nej wer­sji Apple Wat­cha? Czy tym razem dosta­niemy urzą­dze­nie defi­niu­jące od nowa kate­go­rię naręcz­nej elek­tro­niki ubie­ral­nej?

Czytaj więcej
Dlaczego smartwatch Apple Watch nie nazywa się iWatch?
Kwi13

Dlaczego smartwatch Apple Watch nie nazywa się iWatch?

Zanim Tim Cook zapre­zen­to­wał zega­rek Apple Watch, wszy­scy sądzili, że będzie posia­dał przedro­stek „i”. Co więc się stało, że iWatch został go pozba­wiony?

Czytaj więcej
W końcu! Realny Apple Watch Killer dla każdego!
Kwi01

W końcu! Realny Apple Watch Killer dla każdego!

Ce­­ny sma­r­twa­t­chy po­­tra­­fią przy­­pra­­wić o ból gło­­wy. Nie dość, że ko­sz­tu­­ją naj­czę­­­ściej po­­wy­­żej śre­d­niej kra­­jo­­wej, to po­­sia­­da­­ją nie­­a­de­­kwa­t­ne do ce­­ny fun­k­cje. W koń­cu po­ja­wi­ło się roz­wią­za­nie, któ­re mo­że za­chwiać rów­no­wa­gą ryn­ku smar­twat­chy.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch – przyglądamy się czujnikom i baterii
Mar25

Smartwatch Apple Watch – przyglądamy się czujnikom i baterii

Czym wyróż­nia­ją się czuj­ni­ki Apple Watcha i czy racji nie mie­li ci, któ­rzy wiesz­czy­li, że zega­rek nie wytrzy­ma 4 godzin pracy?

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch – procesor, pamięć i łączność
Mar18

Smartwatch Apple Watch – procesor, pamięć i łączność

Dziś przy­glą­da­my się bli­żej ukła­dom uży­tym w smartwatchuu Apple. Kto stwo­rzył drze­mią­cy w nim pro­ce­sor? Ile ma pamię­ci i jak może­my ją wyko­rzy­stać?

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch – rzut oka na wyświetlacz
Mar16

Smartwatch Apple Watch – rzut oka na wyświetlacz

Krótkie podsumowanie na temat wyświetlacza znajdującego się w smartwachu Apple Watch.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch – z czego zbudowane jest to cacko?
Mar11

Smartwatch Apple Watch – z czego zbudowane jest to cacko?

Przyglądamy się materiałom użytym do wyprodukowania smartwatcha Apple Watch. Czym się wyróżniają od innych dostępnych na rynku?

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch już za rogiem
Mar10

Smartwatch Apple Watch już za rogiem

Kon­fe­ren­cja fir­my Ap­ple pt. „Spring For­ward” już za na­mi. Cze­go no­we­go się do­wie­dzie­li­śmy? Cze­go na­dal nie wie­my?

Czytaj więcej
11 funkcji wyróżniających smartwatch Apple Watch
Lut28

11 funkcji wyróżniających smartwatch Apple Watch

Fir­ma Apple roze­sła­ła przed­wczo­raj wybra­nym oso­bom zapro­sze­nia na kon­fe­ren­cję 9 mar­ca w San Fran­ci­sco pt. Spring For­ward (okre­śle­nie na zmia­nę cza­su z zimo­we­go na let­ni). Wyglą­da więc na to, że tego dnia dowie­my się znacz­nie wię­cej o wycze­ki­wa­nym już od daw­na smar­twat­chu Apple Watch. Do tej pory wie­my tyle, by roz­pa­lić pożą­da­nie rze­szy fanów nad­gry­zio­ne­go jabł­ka. Dla więk­szo­ści...

Czytaj więcej
Zeszłoroczne wyniki sprzedaży smartwatchy oraz rewelacyjne prognozy na temat Apple Watch
Lut15

Zeszłoroczne wyniki sprzedaży smartwatchy oraz rewelacyjne prognozy na temat Apple Watch

Jak sprzedawały się w zeszłym roku smartwatche i jak ma się to do prognoz dotyczących Apple Watcha.

Czytaj więcej
Niepokojące wieści na temat Apple Watch
Sty25

Niepokojące wieści na temat Apple Watch

Naj­now­sze wie­ści po­wo­du­ją co­raz to więk­sze oba­wy o to co bę­dzie pre­zen­to­wał no­wy ze­ga­rek.

Czytaj więcej
Sprawdź interfejs Apple Watch przed premierą
Sty12

Sprawdź interfejs Apple Watch przed premierą

To, że już nie­dłu­go bę­dzie­my świad­ka­mi pre­mie­ry no­we­go Ap­ple Wat­cha wie­dzą chy­ba wszy­scy czy­tel­ni­cy te­go blo­ga. Plot­ki mó­wią o tym, że praw­do­po­dob­nie już w mar­cu te­go ro­ku po­ja­wi się w skle­pach. Te­raz dzię­ki pro­gra­mi­stom z fir­my Pi­pes ma­my moż­li­wość za­po­zna­nia się z no­wym in­ter­fej­sem, ja­kim bę­dzie­my mie­li do czy­nie­nia już nie­dłu­go. Twór­cy mie­li na ce­lu przede wszyst­kim...

Czytaj więcej
Niepokojące wieści o nowym smartwatchu Apple Watch
Lis24

Niepokojące wieści o nowym smartwatchu Apple Watch

Fi­r­ma Ap­ple za­­pe­w­ne wię­k­szo­­­ści ko­­ja­­rzy się z in­­no­­wa­­cy­j­no­­­ścią. Dzię­­ki nim spo­­pu­­la­­ry­­zo­­wa­­ły się te­­le­­fo­­ny z ekra­­nem do­­ty­­ko­­wym, a na­­stę­p­nie ta­­ble­­ty. Udo­­wo­d­ni­­li ta­k­że, że in­­te­r­fejs ko­m­pu­­te­­ra mo­­że wy­­glą­­dać ba­r­dzo ła­d­nie, być uży­­te­cz­ny, a je­d­no­­cze­­śnie nie­­mal po­­zba­­wio­­ny błę­­dów. Nie­­ste­­ty, osta­t­nie po­­czy­­na­­nia te­­go...

Czytaj więcej
Apple zaprezentował swojego smartwatcha. Nadciąga Watch!
Wrz09

Apple zaprezentował swojego smartwatcha. Nadciąga Watch!

O tym mó­wio­no już od kil­ku mie­się­cy. Na dzi­siej­szej kon­fe­ren­cji Ap­ple, po­za no­wy­mi iPho­na­mi, za­pre­zen­to­wa­ło Wat­cha (a nie „iWat­cha”, jak przez dłu­gi czas się mó­wi­ło). Wo­bec te­go in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka wie­le osób z pew­no­ścią mia­ło du­że ocze­ki­wa­nia. Czy zo­sta­ną one speł­nio­ne, zo­ba­czy­my. Te­raz jed­nak sprawdź­my, cze­go moż­na się spo­dzie­wać w pierw­szym smar­twat­chu od Ap­ple....

Czytaj więcej
Smartwatch, kontroler tętna, saturacji krwi, pracy serca…
Lut17

Smartwatch, kontroler tętna, saturacji krwi, pracy serca…

Ja­ki pro­du­cent miał­by nam za­pew­nić ta­ki kon­tro­ler na­sze­go or­ga­ni­zmu? Oka­zu­je się, że po raz ko­lej­ny do­ty­czy to nad­cho­dzą­ce­go iWat­cha. Jak w ty­tu­le, je­go moż­li­wo­ści spra­wia­ją wra­że­nie urzą­dze­nia, któ­re­mu co­raz bli­żej do ak­ce­so­riów me­dycz­nych. Mo­że w tym wła­śnie bę­dzie si­ła no­we­go smar­twat­cha od Ap­ple. W tym ro­ku cze­ka nas praw­dzi­wy wy­syp in­te­li­gent­nych ze­gar­ków, jed­nak...

Czytaj więcej
Ko­lej­ne prze­cie­ki na te­mat iWat­cha. Hu­awei za­po­wia­da Smar­twat­cha – pre­zen­ta­cja w cią­gu mie­sią­ca!
Lut13

Ko­lej­ne prze­cie­ki na te­mat iWat­cha. Hu­awei za­po­wia­da Smar­twat­cha – pre­zen­ta­cja w cią­gu mie­sią­ca!

Na po­czą­tek news na in­ny te­mat niż ten, któ­ry ostat­nio kró­lu­je we wpi­sach;) Po­czą­tek ro­ku ob­fi­tu­je w za­po­wie­dzi no­wych urzą­dzeń z ka­te­go­rii smar­twat­chy. Dzi­siaj mo­wa o chiń­skim gra­czu Hu­awei, któ­ry ostat­ni­mi la­ta­mi co­raz bar­dziej za­pi­su­je się w świa­do­mo­ści po­ten­cjal­nych klien­tów. Pre­zen­ta­cja je­go pro­duk­tu ma od­być się na­naj­bliż­szych tar­gach MWC, za­czy­na­jących się...

Czytaj więcej
Co się dzieje na rynku smartwatchy?
Lut10

Co się dzieje na rynku smartwatchy?

Ja­­ko że w osta­t­nich dniach nie by­­ło tu­­taj ża­d­nych ak­tu­­a­li­­za­­cji, a w świe­­cie sma­r­twa­t­chy dzia­­ło się co nie­­co, dzi­­siaj bę­­dzie zbio­r­czy news pod­su­­mo­­wu­­ją­­cy osta­t­nie no­­wi­n­ki. Tym ra­­zem są to wie­­­ści na te­­mat iWa­t­cha oraz in­­te­­li­­gen­t­nych ze­­ga­r­ków od Asu­­sa, HTC oraz So­­ny. Na po­­czą­­tek pa­­rę cie­­ka­­wych plo­­tek na te­­mat iWa­t­cha. Eksperymenty Apple z bateriami...

Czytaj więcej
Kolejny koncept iWatcha
Sty23

Kolejny koncept iWatcha

Jak wia­do­mo, o iWat­chu jesz­cze nic nie wia­do­mo. W związ­ku z tym dzi­siaj za­pre­zen­tu­ję cie­ka­wy kon­cept au­tor­stwa jed­ne­go z blog­ge­rów: Tod­da Ha­mil­to­na. Jest on o ty­le in­te­re­su­ją­cy, że wło­żył w je­go re­ali­za­cję spo­ro pra­cy. Pierw­sze, co rzu­ca się w oczy to ekran na wą­skiej opa­sce po­dob­nej do po­pu­lar­ne­go Ni­ke Fu­el­band. W prze­ci­wień­stwie do opa­ski spor­to­wej obraz jest przed­sta­wio­ny...

Czytaj więcej
Dlaczego nie ma jeszcze iWatcha w sprzedaży?
Sty09

Dlaczego nie ma jeszcze iWatcha w sprzedaży?

Plo­tek na te­mat te­go ze­gar­ka w in­ter­ne­cie po­ja­wi­ło się już mnó­stwo, jed­nak żad­na nie zo­sta­ła po­twier­dzo­na. Ko­lej­na in­for­ma­cja, choć nie­ofi­cjal­na, jest na ty­le wia­ry­god­na, że po­sta­no­wi­łem ją tu­taj przed­sta­wić. We­dług The In­for­ma­tion, gi­gant z Cup­per­ti­no ma pro­blem z pro­duk­cją swo­je­go iWat­cha. Naj­więk­szy­mi man­ka­men­ta­mi po­dob­no są ekran oraz ba­te­ria. Jak moż­na by­ło...

Czytaj więcej
Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy
Gru30

Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy

Ten rok moż­na jed­no­znacz­nie okre­ślić ja­ko pro­log do bo­omu, któ­re­go moż­na się spo­dzie­wać już w przy­szłym ro­ku na smar­twat­che. Ka­mie­ni mi­lo­wych moż­na by wy­mie­nić kil­ka: po­cząw­szy od co­raz gło­śniej­szych plo­tek i do­my­słów od­no­śnie ze­gar­ka od Ap­ple, po plot­ki o wy­da­niu ze­gar­ka przez sa­mo Go­ogle, skoń­czyw­szy na fe­no­me­nal­nej po­pu­lar­no­ści kick­star­te­rów, na któ­rych by­ły...

Czytaj więcej
iWatch w październiku 2014 roku!
Gru23

iWatch w październiku 2014 roku!

Nie­­ste­­ty, ty­­tuł ten jest ty­l­ko jak na ra­­zie plo­t­ką. Pro­­du­­cent za­­my­­ka usta na te­­mat ewe­n­tu­­a­l­ne­­go po­­ja­­wie­­nia się in­­te­­li­­gen­t­ne­­go ze­­ga­r­ka z lo­­giem ja­­błu­sz­ka. Je­d­nak co ja­­kiś czas je­­ste­­śmy ka­r­mie­­ni ne­w­sa­­mi po­­do­b­nej tre­­­ści. Ko­n­ce­p­cji by­­ło wie­­le, je­d­nak nie wia­­do­­mo, któ­­ra z nich jest pra­w­dzi­­wa. Mo­ż­li­­we, że ża­d­na z nich. Mo­­że być też...

Czytaj więcej
iWatch w dwóch wariantach
Lis15

iWatch w dwóch wariantach

Ujawniły się kolejne przecieki dotyczące iWatcha (prawdopodobna nazwa nowego zegarka od Apple). Mają się pojawić dwie wersje: damski z wyświetlaczem 1,3 cala, męski z wyświetlaczem 1,6 cala. Oba zegarki mają posiadać elastyczne wyświetlacze OLED, których jednym z producentów może zostać firma LG. Prawdopodobna prezentacja miałaby się odbyć w roku 2014. Przykładowa prezentacja zegarka Apple z strony: iWatch Mock-Up Źródło:...

Czytaj więcej