Co to jest smartband i watchband?

We wcze­śniej­szych wpi­sach dowie­dzie­li­ście się czym jest smar­twatch. Ba, nawet lepiej – mogli­ście poznać histo­rię smar­twatchy i śle­dzić doda­wa­nie poszcze­gól­nych funk­cji wyróż­nia­ją­cych inte­li­gen­ty zega­rek od zwy­kłe­go cza­so­mie­rza. Jed­nak zaj­mu­jąc się tech­no­lo­gia­mi ubie­ral­ny­mi, do tego noszo­ny­mi na nad­garst­ku, nie może­my igno­ro­wać ist­nie­nia smart­bandów i watch­bandów. W związ­ku z tym, posta­no­wi­li­śmy napi­sać o nich kil­ka słów.

sony-smartband

Smartband

Niek­tó­rzy z Was może pamię­ta­ją modę na nosze­nie kolo­ro­wych sili­ko­no­wych opa­sek na rękę, roz­po­czę­tą w 2004 roku przez Lan­ce’a Amstron­ga i jego fun­da­cję LIVESTRONG, zbie­ra­ją­cą fun­du­sze na wal­kę z rakiem i pro­mo­cję zdro­we­go try­bu życia. Te żół­te opa­ski z nazwą fun­da­cji sprze­da­ły się w liczbie 87 milio­nów sztuk! Po pew­nym cza­sie namno­ży­ło się takich gadże­tów, któ­re otrzy­my­wa­li­śmy w związ­ku z bra­niem udzia­łu w jakiejś akcji, np. prze­bie­gnię­ciu mara­to­nu albo uczęsz­cza­niu na reko­lek­cje. Sko­ro wokół zaro­iło się od ludzi noszą­cych cza­sa­mi nawet po kil­ka opa­sek, to cze­mu nie wci­snąć w nie elek­tro­ni­ki? Tak wła­śnie powstał smart­band, czy­li inte­li­gent­na opa­ska na rękę. Od smar­twatchy wyróż­nia ją naj­czę­ściej brak widocz­ne­go podzia­łu na opa­skę i koper­tę, w któ­rej znaj­du­je się elek­tro­ni­ka i wyświe­tlacz smar­twatcha.

Co to jest smartband? Smartband to inte­li­gent­na opa­ska na rękę. Od smar­twatchy wyróż­nia ją brak widocz­ne­go podzia­łu na opa­skę i koper­tę, w któ­rej znaj­du­je się elek­tro­ni­ka i wyświe­tlacz smar­twatcha.

Inte­li­gent­na opa­ska słu­ży do zbie­ra­nia danych o naszej codzien­nej aktyw­no­ści. Dane zebra­ne przez smart­ban­da są prze­sy­ła­ne do smart­fo­na i dopie­ro tam – odpo­wied­nio prze­twa­rza­ne i wyświe­tla­ne w spo­sób zro­zu­mia­ły dla użyt­kow­ni­ka.

Watchband

Jako że pierw­sze smart­ban­dy nie mia­ły wyświe­tlacza, na sce­nę wszedł watch­band, czy­li inte­li­gent­na zegar­ko-opa­ska. Nadal wyglą­da jak smart­band jed­nak posia­da wyświe­tlacz i funk­cja­mi zbli­ża się do smar­twatcha. Obec­nie na ryn­ku są już oczy­wi­ście opa­ski wypo­sa­żo­ne w wyświe­tlacz, w przy­ci­ski fizycz­ne lub doty­ko­we – pozwa­la­ją­ce np. ste­ro­wać muzy­ką w smart­fo­nie, albo posia­dające mikro­fon i gło­śnik – dzię­ki któ­rym może­my wyda­wać komen­dy gło­so­we, albo uży­wać opa­ski jako zesta­wu gło­śno­mó­wią­ce­go. Grunt by pamię­tać, że każ­dy watch­band będzie smart­bandem, ale nie każ­dy smart­band to watch­band.

mykronoz-zefit

Cięż­ko porów­nać smart­ban­dy z watch­bandami czy smar­twatchami, bo to nie ich kon­ku­ren­cja, a raczej rodzeń­stwo, wypeł­nia­ją­ce lukę w tech­no­lo­giach ubie­ral­nych. Jak wie­my natu­ra nie lubi pust­ki, a sko­ro nie wszy­scy lubią nosić na nad­garst­ku zega­rek, to coś dla nich.

 

Zobacz inne wpisy z kategorii Porady:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na