Reklamuj się na smart-watch.pl

Chcesz dotrzeć do tysięcy użyt­kow­ni­ków czy­ta­ją­cych codzien­nie naszego bloga? Twoją grupą doce­lową są ludzie inte­re­su­jący się naj­now­szymi nowin­kami tech­nicz­nymi, tech­no­lo­gią ubie­ral­ną bądź gadżetami elektronicznymi?

Zare­kla­muj się na naszym blogu!

Ofe­ru­jemy sze­reg róż­nych form reklamy. Ban­nery, plan­sze, arty­kuły spon­so­ro­wane oraz kon­kursy z nagro­dami od spon­sora.

Czyta nas 10 000 unikalnych użytkowników miesięcznie.

Jesteśmy na platformie współpracy z Blogerami.