Tani smartwatch od firmy Goclever
Lis30

Tani smartwatch od firmy Goclever

Po­pu­lar­na w Pol­sce fir­ma Goc­le­ver wpro­wa­dzi­ła do sprze­da­ży smar­twat­cha. Goc­le­ver Ch­ro­nos Eco ma speł­niać pod­sta­wo­we funk­cje, ja­kie uświad­czy­my w te­go ty­pu urzą­dze­niach: od­czy­ty­wa­nie ma­ili, smsów czy też ste­ro­wa­nie od­twa­rza­czem mu­zycz­nym w te­le­fo­nie. Do­dat­ko­wo dzię­ki wbu­do­wa­ne­mu ak­ce­le­ro­me­tro­wi bę­dzie mógł spraw­dzać na­szą ak­tyw­ność fi­zycz­ną, a tym sa­mym słu­żyć ja­ko...

Czytaj więcej
Kolejny smartwatch Sony z e-papierem?
Lis26

Kolejny smartwatch Sony z e-papierem?

W ostat­nich ty­go­dniach mie­li­śmy do czy­nie­nia z cał­kiem du­żym wy­sy­pem smar­twat­chy róż­nych pro­du­cen­tów. Mię­dzy in­ny­mi So­ny po­ka­za­ło ko­lej­ną od­sło­nę swo­je­go modelu So­ny Smar­twatch 3. Teraz kolejny raz planuje coś nowego. Swe­go cza­su wspo­mi­na­łem o uda­nym Peb­ble Smar­twatch. Ze­ga­rek ten na­dal ma cał­kiem spo­rą po­pu­lar­ność. Zaw­dzię­cza ją mię­dzy in­ny­mi do­brej ce­nie oraz sto­sun­ko­wo...

Czytaj więcej
Niepokojące wieści o nowym smartwatchu Apple Watch
Lis24

Niepokojące wieści o nowym smartwatchu Apple Watch

Fi­r­ma Ap­ple za­­pe­w­ne wię­k­szo­­­ści ko­­ja­­rzy się z in­­no­­wa­­cy­j­no­­­ścią. Dzię­­ki nim spo­­pu­­la­­ry­­zo­­wa­­ły się te­­le­­fo­­ny z ekra­­nem do­­ty­­ko­­wym, a na­­stę­p­nie ta­­ble­­ty. Udo­­wo­d­ni­­li ta­k­że, że in­­te­r­fejs ko­m­pu­­te­­ra mo­­że wy­­glą­­dać ba­r­dzo ła­d­nie, być uży­­te­cz­ny, a je­d­no­­cze­­śnie nie­­mal po­­zba­­wio­­ny błę­­dów. Nie­­ste­­ty, osta­t­nie po­­czy­­na­­nia te­­go...

Czytaj więcej
Bardzo dobre wyniki sprzedażowe Samsunga Gear S
Lis18

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe Samsunga Gear S

Sam­sung już od oko­ło ro­ku dzia­ła na ryn­ku smar­twat­chy. Sta­li czy­tel­ni­cy na­sze­go blo­ga za­pew­ne wie­dzą, że po­cząt­ki w tej bran­ży by­ły dla ko­re­ań­skie­go pro­du­centa nie­zwy­kle cięż­kie. Po­wo­dy te­go by­ły róż­ne – po­cząw­szy od brzyd­kie­go wy­glą­du po sła­by czas dzia­ła­nia na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu. Jed­nak już od sa­me­go po­cząt­ku pro­du­cent brał so­bie do ser­ca opi­nie użyt­kow­ni­ków. Mo­de­le...

Czytaj więcej
Znana jest już data publikacji smartwatcha LG G Watch R
Lis16

Znana jest już data publikacji smartwatcha LG G Watch R

Zna­na jest już da­ta roz­po­czę­cia sprze­da­ży no­we­go smar­twat­cha LG – LG G Watch R. Pierw­szym sprze­daw­cą jest sieć T-Mo­bi­le w Ame­ry­ce, umoż­li­wia­ją­ca za­kup smar­twat­cha w ce­nie 300 do­la­rów od 19 li­sto­pa­da. Ten smar­twatch jest pierw­szym urzą­dze­niem z tej se­rii LG, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się nie­ba­nal­nym de­si­gnem. Dzię­ki te­mu stał się jed­nym z głów­nym gra­czy z seg­men­tu pre­mium. Nie­ste­ty,...

Czytaj więcej
Moto 360 oficjalnie w Polsce!
Lis12

Moto 360 oficjalnie w Polsce!

Cał­kiem nie­daw­no wspo­mi­na­łem o tym, że są mar­ne szan­se na za­kup no­we­go smar­twat­cha Mo­toroli – Mo­to 360 – w na­szym kra­ju. Wszyst­ko jednak za­po­wia­da, że bę­dzie zgo­ła ina­czej i już nie­dłu­go bę­dzie­my mo­gli na­być go rów­nież w pol­skich skle­pach. Naj­waż­niej­sze py­ta­nie, ja­kie się na­su­wa to: kie­dy i za ile? W obu przy­pad­kach zna­na jest już od­po­wiedź. Smar­twatch Mo­to 360 do­stęp­ny bę­dzie za 999...

Czytaj więcej
Różne warianty smartwatcha Moto 360 dostępne w sprzedaży
Lis09

Różne warianty smartwatcha Moto 360 dostępne w sprzedaży

Dłu­go wy­cze­ki­wa­ny smar­twatch Mo­to 360 już jest do­stęp­ny w sprze­da­ży za gra­ni­cą. Dzię­ki te­mu wie­my już, ja­kie wa­rian­ty moż­na za­ku­pić. Pierw­szym z nich jest wer­sja z skó­rza­nym pa­skiem o gru­bo­ści 22 mi­li­me­try. Ce­na te­go ze­gar­ka wy­no­si 249 do­la­rów. Do­stęp­ny bę­dzie w ko­lo­rze czar­nym oraz gra­fi­to­wym. Ko­lej­ny cha­rak­te­ry­zu­je się me­ta­lo­wym pa­skiem o gru­bo­ści 23 mi­li­me­trów...

Czytaj więcej
Pokazano smartwatcha HP
Lis04

Pokazano smartwatcha HP

Kil­ka mie­się­cy te­mu by­ła mo­wa o tym, że zna­ny pro­jek­tant Mi­cha­le Ba­stian we współ­pra­cy z HP za­pro­jek­to­wał no­we­go smar­twat­cha. W koń­cu moż­na go zo­ba­czyć na dłu­go ocze­ki­wa­nych zdję­ciach. Do je­go za­let z pew­no­ścią nie bę­dzie moż­na za­li­czyć du­żej ilo­śći usług mul­ti­me­dial­nych. Jak wi­dać jed­nak na ni­żej przed­sta­wio­nych zdję­ciach nie są one głów­nym ele­men­tem smar­twat­cha....

Czytaj więcej
Smartwatch i opaska – Microsoft Band oficjalnie zaprezentowany
Lis01

Smartwatch i opaska – Microsoft Band oficjalnie zaprezentowany

Na te­mat te­go, że Mi­cro­soft za­mie­rza wkro­czyć na ry­nek smar­twat­chy wie­dzie­li­śmy już od ja­kie­goś cza­su. Osta­tecz­nie do­cze­ka­li­śmy się. Nie jest to smar­twatch w peł­nym te­go sło­wa zna­cze­niu – to nie­zwy­kle do­brze pre­zen­tu­ją­ca się opa­ska na rę­kę. Sam Mi­cro­soft przed­sta­wia to urzą­dze­nie ja­ko opa­skę dla osób ak­tyw­nych. Wie­le z prze­wi­dy­wań oka­za­ło się fak­ta­mi i tym sa­mym ma­my do...

Czytaj więcej