Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!
Sty10

Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!

Sam­sung już od pew­nego czasu pra­co­wał nad tym, by jego smart­ze­garki były kom­pa­ty­bilne z iOS i w końcu mu się udało. Od 7 stycz­nia modele Sam­sung Gear S3 Fron­tier, Gear S3 Clas­sic, Gear S2 i Gear Fit 2 mogą być uży­wane z iPho­ne­’ami dzia­ła­ją­cymi na iOS 9.0 lub wyż­szym (z zastrze­że­niem, że nie może to być model star­szy niż iPhone 5). Aby spa­ro­wać iPho­ne’a z któ­rymś z wymie­nio­nych smar­twat­chy Sam­sunga,...

Czytaj więcej
Samsung Gear S3: Cena spadnie nawet o jedną czwartą w ciągu pół roku?
Wrz25

Samsung Gear S3: Cena spadnie nawet o jedną czwartą w ciągu pół roku?

Je­śli z wypie­kami na twa­rzy oglą­da­łeś wideo o Sam­sungu Gear S3, po czym pomy­śla­łeś o cenie i z roz­cza­ro­wa­niem stwier­dzi­łeś, że to jed­nak nie jest pro­dukt dla Cie­bie, to mamy dla Cie­bie dobrą wia­do­mość.

Czytaj więcej
Samsung demonstruje kunszt smartwatcha Gear S3 w nowym video
Wrz13

Samsung demonstruje kunszt smartwatcha Gear S3 w nowym video

Prezentacja Samsunga Gear S3 Classic i S3 Frontier na targach IFA stała się zastrzykiem optymizmu w kategorii urządzeń noszonych na nadgarstku. W oczekiwaniu na wypuszczenie nowych modeli Gear S3, Samsung opublikował video obrazujące kunszt rzemieślniczy włożony w nowe projekty.

Czytaj więcej
Wyciek renderów opaski Samsung Gear Fit 2
Cze02

Wyciek renderów opaski Samsung Gear Fit 2

Jako, że pierwsza generacja opasek Samsung Gear Fit cieszyła się sporą popularnością, jej twórcy zdecydowali się rozpocząć prace nad ich ulepszoną wersją. Czego możemy się po nich spodziewać?

Czytaj więcej
Samsung brainBAND – opaska, która monitoruje wstrząsy
Kwi11

Samsung brainBAND – opaska, która monitoruje wstrząsy

Technologie typu wearables w coraz większym stopniu łączą się z monitoringiem zdrowia. I nie chodzi tu wyłącznie o pomiar ogólnej aktywności takiej, jak ilość spalonych kalorii czy przebytych kilometrów. Coraz częściej pozwalają one bowiem na zaawansowane odczyty biometryki.

Czytaj więcej
Samsung Charm – stylowy fitness tracker
Mar14

Samsung Charm – stylowy fitness tracker

Samsung Charm to urządzenie stworzone z myślą o posiadaczach Samsunga Galaxy S7 oraz S7 Edge, które z wyglądu przypomina elegancką bransoletkę. W rzeczywistości jest to moduł fitness w eleganckiej obudowie.

Czytaj więcej
Czy tak właśnie prezentował będzie się nowy fitness tracker Samsunga?
Sty30

Czy tak właśnie prezentował będzie się nowy fitness tracker Samsunga?

Pod koniec lutego w Bar­ce­lo­nie odbę­dzie się coroczna edy­cja jed­nych z naj­więk­szych na świe­cie tar­gów tech­no­lo­gicz­nych – Mobile World Con­gress. Zapre­zen­to­wany ma tam zostać mię­dzy innymi kolejny smar­twatch od Sam­sunga.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł
Gru12

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł

Przed­sta­wiamy pierw­szą cześć naszego świą­tecz­nego porad­nika. Jeśli zasta­na­wia­cie się nad zaku­pem smar­twat­cha bądź smart­banda i nie posia­da­cie zbyt zasob­nego port­fela, ten tekst powi­nien się Wam przy­dać.

Czytaj więcej
Smartwatch Samsung Gear S2 kompatybilny z iOS?
Gru08

Smartwatch Samsung Gear S2 kompatybilny z iOS?

Mimo, że Sam­sung Gear S2 bazuje na sys­te­mie ope­ra­cyj­nym Tizen, współ­pra­cuje on rów­nież z sze­re­giem smart­fo­nów obsłu­gi­wa­nych przez Andro­ida i to nie tylko tymi od Sam­sunga. Na chwilę obecną, zegarki na Tizen OS nie współ­pra­cują z iOS, lecz jak się oka­zuje, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści może się to zmie­nić.

Czytaj więcej
Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2
Sie17

Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2

Wszy­scy uwiel­biamy nie­spo­dzianki, a taką wła­śnie ura­czyła nas firma Sam­sung, ujaw­nia­jąc wygląd jej naj­now­szego smar­twat­cha.

Czytaj więcej
Umarł smartwatch Samsung Orbis, żyje Gear A
Kwi09

Umarł smartwatch Samsung Orbis, żyje Gear A

Samsung odkrywa kolejne karty dotyczące swojego najnowszego inteligentnego zegarka.

Czytaj więcej
Cyfrowy bezel, czyli nowy pomysł Samsunga na sterowanie smartwatchem
Mar19

Cyfrowy bezel, czyli nowy pomysł Samsunga na sterowanie smartwatchem

Co bez­el ma wspól­ne­go ze smar­twat­cha­mi? Obec­nie jesz­cze nie­wie­le, ale wkrót­ce może się to zmie­nić za spra­wą fir­my Sam­sung.

Czytaj więcej
Smartwatchowe plany Samsunga walki z Apple
Sty18

Smartwatchowe plany Samsunga walki z Apple

Pojawiły się kolejne przecieki dotyczące ekspansji Samsunga na rynek smartwatchy.

Czytaj więcej
Warte uwagi smartwatche na święta – część 2
Gru18

Warte uwagi smartwatche na święta – część 2

W po­przed­nim wpi­sie in­for­mo­wa­łem o war­tych uwa­gi smar­twat­chach do 400 zł. Dzi­siaj na­to­miast za­pra­szam do lek­tu­ry na te­mat in­te­li­gent­nych ze­gar­ków po­wy­żej tej kwo­ty. Smartwatche powyżej 400 zł Po­cząt­ko­wo za­mie­rza­łem stwo­rzyć 3 seg­men­ty ce­no­we, jed­nak oka­za­ło się, że mię­dzy 400 a 800 zł nie ma zbyt du­żo mo­de­li. Kolejny wy­syp na­stę­pu­je wśród mo­de­li po­wy­żej 800 zł, gdzie producenci...

Czytaj więcej
Bardzo dobre wyniki sprzedażowe Samsunga Gear S
Lis18

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe Samsunga Gear S

Sam­sung już od oko­ło ro­ku dzia­ła na ryn­ku smar­twat­chy. Sta­li czy­tel­ni­cy na­sze­go blo­ga za­pew­ne wie­dzą, że po­cząt­ki w tej bran­ży by­ły dla ko­re­ań­skie­go pro­du­centa nie­zwy­kle cięż­kie. Po­wo­dy te­go by­ły róż­ne – po­cząw­szy od brzyd­kie­go wy­glą­du po sła­by czas dzia­ła­nia na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu. Jed­nak już od sa­me­go po­cząt­ku pro­du­cent brał so­bie do ser­ca opi­nie użyt­kow­ni­ków. Mo­de­le...

Czytaj więcej
Kolejne plotki na temat smartwatchy Samsunga, tym razem z PayPalem
Wrz22

Kolejne plotki na temat smartwatchy Samsunga, tym razem z PayPalem

To, że śred­nio raz na mie­siąc po­ja­wia­ją się ko­lej­ne plot­ki na te­mat no­wych smar­twat­chy Sam­sun­ga ni­ko­go już nie po­win­no dzi­wić. Zresz­tą nie bez po­wo­du. Jest on ak­tu­al­nie naj­ak­tyw­niej­szym pro­du­cen­tem smar­twat­chy na świe­cie. Wi­dać, że za­mie­rza być li­de­rem, tak sa­mo jak w przy­pad­ku smart­pho­nów. Dzi­siej­szy news do­ty­czy smart­pho­na, któ­re­go pre­mie­ra ma mieć miej­sce do­pie­ro pod­czas...

Czytaj więcej
Samsung zaprezentował nowego Smartwatcha
Sie31

Samsung zaprezentował nowego Smartwatcha

Takie rzeczy jak akcelerometr czy żyroskop to w większości smartwatchy już standard, ale dodatkowo znajdziemy tutaj cyfrowy kompas, czujnik oświetlenia, barometr oraz czujnik tętna. Dodatkowo zegarek będzie posiadać wygięty ekran AMOLED, a całość ma być wodoszczelna.

Czytaj więcej
Okrągły smartwatch od Samsunga?
Sie04

Okrągły smartwatch od Samsunga?

Wczo­raj wspo­mi­na­łem o za­po­wie­dzi no­we­go smar­twat­cha od HP, któ­ry wy­róż­niał się przede wszyst­kim nie­ba­nal­nym de­si­gnem – okrą­głą tar­czą. Po­mysł ten wzbu­dził du­żo po­zy­tyw­nych re­ak­cji mię­dzy in­ny­mi przy pre­mie­rze Mo­to 360. Tym ra­zem Sam­sung dał do zro­zu­mie­nia, że fir­ma tak­że pla­nu­je za­pre­zen­to­wać nie­dłu­go ta­kie­go smar­twat­cha. Wszyst­ko przez zło­żo­ne nie­daw­no przez nich wnio­ski...

Czytaj więcej
Podsumowanie Google I/O czyli nadciąga szturm smartwatchy!
Cze29

Podsumowanie Google I/O czyli nadciąga szturm smartwatchy!

Te­go­rocz­ne Go­ogle I/O upły­nę­ło mię­dzy in­ny­mi pod zna­kiem smar­twat­chy. Po­za za­po­wia­da­nym ze­gar­kiem od LG, za­pre­zen­to­wa­no rów­nież pro­duk­ty Mo­to 360 oraz – nie­spo­dzie­wa­nie – pro­jek­ty Sam­sun­ga. Po­ni­żej do­wie­cie się, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po tych pro­duk­tach po tym, jak uj­rza­ły już świa­tło dzien­ne.   LG G Watch – w wybranych państwach rewelacja – u nas przeciętnie LG G...

Czytaj więcej
Samsung daje solidny upgrade Galaxy Gear, ale…
Cze05

Samsung daje solidny upgrade Galaxy Gear, ale…

Je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych smar­twat­chy – Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar do­cze­kał się naj­praw­do­po­dob­niej naj­więk­szej ak­tu­ali­za­cji od cza­sów je­go po­wsta­nia. Wszyst­ko spro­wa­dza się do te­go, że An­dro­id zo­sta­nie za­stą­pio­ny przez te­go­rocz­ne­go fa­wo­ry­ta Sam­sun­ga czy­li Ti­ze­na. Co dzię­ki te­mu zy­ska­my? Prze­de wszyst­kim po­pra­wę pra­cy ba­te­rii oraz sta­bil­no­ści pra­cy opro­gra­mo­wa­nia....

Czytaj więcej
Zegarek od Samsunga nie wymagający Smartphona? Być może już wkrótce
Maj28

Zegarek od Samsunga nie wymagający Smartphona? Być może już wkrótce

Sam­sung z pew­no­ścią jest jed­nym z naj­ak­tyw­niej­szych pro­du­cen­tów smar­twat­chy w ostat­nim cza­sie. W po­przed­nim ro­ku mie­li­śmy oka­zję po­znać śred­nio uda­ny Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar, w tym już znacz­nie lep­sze smar­twat­che Ge­ar 2 z no­wym sys­te­mem Ti­zen. Wy­da­wać by się mo­gło, że w przy­pad­ku tak mło­de­go ryn­ku ja­kim są smar­twat­che, wy­pusz­cze­nie przez jed­ne­go pro­du­cen­ta trzech mo­de­li w jed­nym...

Czytaj więcej
Najlepsze ceny smartwatchy – maj 2014
Maj03

Najlepsze ceny smartwatchy – maj 2014

Wi­tam po­now­nie w po­rów­na­niu cen smar­twat­chy. W dzi­siej­szym prze­glą­dzie po­ja­wią się no­we mo­de­le, któ­re szcze­gól­nie mo­gą za­in­te­re­so­wać po­sia­da­czy Sam­sungów czy­li no­we Sam­sung Ge­ar 2. Za­czy­naj­my!     Ceny smartwatchy – maj 2014 Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) poprzednia cena –  846,25 aktualna cena – 808,99zł – 2bis.pl Samsung Gear 2 (srebrny) aktualna cena...

Czytaj więcej
No­wy ze­ga­rek, no­wy sys­tem – Sam­sung w na­tar­ciu
Kwi18

No­wy ze­ga­rek, no­wy sys­tem – Sam­sung w na­tar­ciu

Ja­kiś czas te­mu za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ły no­we Smar­twat­che od Sam­sun­ga. Mo­wa o trzech mo­de­lach, z któ­ry­mi mie­li­ście oka­zje za­po­znać się na blo­gu. Jak też za­pew­ne pa­mię­ta­cie, mie­siąc te­mu wspo­mi­na­łem o An­dro­id We­ar, spe­cjal­nie do­pa­so­wa­nym sys­te­mie pod urzą­dze­nia no­szo­ne. Sam­sung bar­dzo do­brze wy­cho­dzi na sprze­da­ży sprzę­tu sy­gno­wa­nym zie­lo­nym ro­bo­ci­kiem. Wi­dać to...

Czytaj więcej
Znamy sugerowaną cenę nowych smartwatchy Gear 2 Samsunga – przy zakupie starszy model możesz otrzymać za darmo!
Mar28

Znamy sugerowaną cenę nowych smartwatchy Gear 2 Samsunga – przy zakupie starszy model możesz otrzymać za darmo!

Po­zna­li­śmy już ce­nę no­wych smar­twat­chy od Sam­sun­ga, o któ­rych pi­sa­łem już ja­kiś czas te­mu. Naj­tań­szy oczy­wi­ście bę­dzie mo­del Fit, któ­ry kosz­to­wać ma 799 zł. Na­stęp­ny w ko­lej­ce to mo­del Neo, któ­ry bę­dzie o 100 zł droż­szy. Naj­wię­cej wy­da­my na głów­ny mo­del Ga­la­xy Ge­ar 2 – 1199 zł. To ce­na na po­dob­nym po­zio­mie, co je­go po­przed­ni­ka w dniu pre­mie­ry. Za­nim Sam­sung przed­sta­wi je w peł­nej...

Czytaj więcej
Podsumowanie cen smartwatchy – edycja marcowa
Mar06

Podsumowanie cen smartwatchy – edycja marcowa

Ostat­nie pod­su­mo­wa­nie mia­ło miej­sce do­syć daw­no te­mu. Nie mie­li­śmy zbyt­nio oka­zji do za­uwa­że­nia zmian pod wzglę­dem cen. Czy się coś zmie­ni­ło w ostat­nich dniach? Jak moż­na się spo­dzie­wać, głów­nie po stro­nie Sam­sun­ga.   Marcowe ceny smartwatchy Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) poprzednia cena – 999zł aktualna cena – 846,25zł – kurtmedia.pl   Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)...

Czytaj więcej
Samsung Gear 2 zaprezentowany! (i nie tylko)
Mar04

Samsung Gear 2 zaprezentowany! (i nie tylko)

Mi­­nę­­ły ta­r­gi MWC, a wraz z ni­­mi na­­de­­szły ocze­­ki­­wa­­ne od dłu­ż­sze­­go cza­­su sma­r­twa­t­che. Po­­ni­­żej za­­pre­­ze­n­tu­­ję cie­­ka­w­sze in­­fo­r­ma­­cje na te­­mat na­­stę­p­cy je­d­ne­­go z naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szych mo­­de­­li sma­r­twa­t­chy – mo­­wa tu­­taj o za­­po­­wia­­da­­nym od ja­­kie­­goś cza­­su Sa­m­sung Ge­­ar 2. No wła­­śnie. Dla­­cze­­go tu­­taj pi­­szę o Sa­m­sung Ge­­ar 2, a nie o Sa­m­sung...

Czytaj więcej
Aplikacja Galaxy Gear Remote kontrolująca BMW
Sty21

Aplikacja Galaxy Gear Remote kontrolująca BMW

Pod­czas ostat­nich tar­gów CES, oprócz pre­zen­ta­cji no­wych mo­deli smar­twat­chy, by­ła moż­li­wość tak­że zo­ba­cze­nia cie­ka­wej apli­ka­cji dla ak­tu­al­ne­go mo­delu in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka od Sam­sun­ga. Mo­wa tu­taj o funk­cji Re­mo­te, któ­ra po­wsta­ła z my­ślą o sa­mo­cho­dzie i3 od BMW. War­to przy oka­zji zwró­cić chwi­lę uwa­gi na to, czym cha­rak­te­ry­zu­je się ten sa­mo­chód. Jest to mo­del w peł­ni...

Czytaj więcej
Ceny smartwatchy – 20.01.2014
Sty20

Ceny smartwatchy – 20.01.2014

Wi­tam w ko­lej­nym pod­su­mo­wa­niu cen smar­twat­chy. W dzi­siej­szym wy­da­niu wzię­te pod uwa­gę zo­sta­ły tak­że oprócz pol­skich ce­ny z ama­zon. co. uk. Na tym por­ta­lu są one nie­jed­no­krot­nie lep­sze niż na na­szym ryn­ku, a prze­sył­ka do Pol­ski pro­duk­tów o ce­nie po­wy­żej 25 fun­tów (a w tym prze­dzia­le bę­dą za­wie­rać się ra­czej wszyst­kie smar­twat­che) jest bez­płat­na. Nie­ste­ty ak­tu­al­nie nie ma żad­nych...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy 10.01.2014
Sty10

Aktualne ceny smartwatchy 10.01.2014

Jak co ty­dzień za­pra­szam do ce­no­we­go pod­su­mo­wa­nia smar­twat­chy. W nie­dłu­gim cza­sie za­mie­rzam tu­taj rów­nież za­miesz­czać ce­ny opa­sek spor­to­wych, po­nie­waż jak po­ka­za­ły tar­gi CES (So­ny i LG pre­zen­tu­ją opa­ski) ro­bią się one co­raz po­pu­lar­niej­sze. Co wię­cej, od­wa­żył­bym się po­wie­dzieć, że pre­zen­tu­ją się na­wet le­piej od smar­twat­chy. Mam na­dzie­ję, że nie­dłu­go tak­że w Pol­sce po­ja­wi...

Czytaj więcej
Samsung także chce wypuścić Smartwatcha w wersji fitness
Sty01

Samsung także chce wypuścić Smartwatcha w wersji fitness

Pod wpły­wem po­pu­lar­no­ści Ni­ke Fu­el­band ko­lej­na fir­ma chce spró­bo­wać swo­ich sił z in­te­li­gent­ną opa­ską spor­to­wą. Sam­sung, któ­ry do­tych­czas wy­pu­ścił urzą­dze­nie nie do­rów­nu­ją­ce zgrab­no­ści Fu­elBan­do­wi, tym ra­zem chce po­ka­zać się od stro­ny pro­du­cen­ta urzą­dze­ń dla spor­tow­ców. Jest szan­sa, że uj­rzy­my go pod­czas zbli­ża­ją­cych się tar­gów MVC. Zna­jąc port­fo­lio urzą­dzeń pro­du­cen­ta...

Czytaj więcej
Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy
Gru30

Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy

Ten rok moż­na jed­no­znacz­nie okre­ślić ja­ko pro­log do bo­omu, któ­re­go moż­na się spo­dzie­wać już w przy­szłym ro­ku na smar­twat­che. Ka­mie­ni mi­lo­wych moż­na by wy­mie­nić kil­ka: po­cząw­szy od co­raz gło­śniej­szych plo­tek i do­my­słów od­no­śnie ze­gar­ka od Ap­ple, po plot­ki o wy­da­niu ze­gar­ka przez sa­mo Go­ogle, skoń­czyw­szy na fe­no­me­nal­nej po­pu­lar­no­ści kick­star­te­rów, na któ­rych by­ły...

Czytaj więcej
Poświąteczne podsumowanie cen smartwatchy – 27.12.2013
Gru27

Poświąteczne podsumowanie cen smartwatchy – 27.12.2013

Jak co ty­dzień wi­tam w pod­su­mo­wa­niu cen smar­twat­chy. Dzi­siej­sze­go dnia, świe­żo po świę­tach nie wi­dać szans na to, aby ce­ny mia­ły się ob­ni­żyć. Smar­twatche sprze­da­ły się wi­docz­nie cał­kiem do­brze – skle­py ofe­ru­ją­ce naj­niż­sze ce­ny już nie po­sia­da­ją w ofer­cie tań­sze­go So­ny Smar­twatch 2. Tym sa­mym naj­ko­rzyst­niej­sza ak­tu­al­na ce­na, po­zwa­la­ją­ca Sa­mu­sn­go­wi na wy­so­ką kon­ku­ren­cyj­ność...

Czytaj więcej
Aktualne ceny Smartwatchy – 20.12.2013
Gru22

Aktualne ceny Smartwatchy – 20.12.2013

W tym ty­go­dniu, po­dob­nie jak i w po­przed­nim, nie ma­my co li­czyć na niż­sze ce­ny. Świą­tecz­na go­rącz­ka nie wpły­wa zbyt po­zy­tyw­nie na ce­ny urzą­dzeń, a w szcze­gól­no­ści na ta­kie ga­dże­ty jak in­te­li­gent­ne ze­gar­ki. Jest to jed­no­cze­śnie ostat­ni mo­ment, aby wy­brać się do skle­pu i za­ku­pić ta­ki ga­dżet przed świę­ta­mi. Za­pra­szam do za­po­zna­nia się z naj­now­szym prze­glą­dem! Ceny Smartwatchy Samsung...

Czytaj więcej
Aktualne ceny Smartwatchy – 13.12.2013
Gru13

Aktualne ceny Smartwatchy – 13.12.2013

W tym ty­go­dniu Świat Kie­row­cy ma dla nas naj­lep­sze ofer­ty. Co praw­da nie są znacz­nie niż­sze w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji, ale tak czy ina­czej po­zwo­li­ło to im być zwy­cięz­ca­mi w dzi­siej­szym pod­su­mo­wa­niu. Mi­mo że są ak­tu­al­nie naj­ko­rzyst­niej­sze, to i tak da­ło się tro­chę wy­czuć de­li­kat­ną przed­świą­tecz­ną świą­tecz­ną go­rącz­kę po­przez podnie­sie­nie cen w po­rów­na­niu do po­przed­nie­go...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy – 6.12.2013
Gru06

Aktualne ceny smartwatchy – 6.12.2013

Jak co ty­dzień, ko­lej­ne no­to­wa­nie cen smar­twat­chy przed Wami. Już nie bę­dzie ta­kich mi­łych nie­spo­dzia­nek jak w ze­szłym ty­go­dniu, gdy ce­na Ga­la­xy Ge­ar spa­dła o pra­wie 100 zł. Jed­nak i tym ra­zem ten mo­del nie­znacz­nie ob­ni­żył ce­nę. Zbli­ża­ją­ce się świę­ta nie zdo­ła­ły pó­ki co za­trzy­mać spad­ku cen, a co naj­wy­żej ją spo­wol­nić. Praw­do­po­dob­nie w przy­szłym ro­ku, kie­dy za­czną się po­ja­wiać...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy 29.11.2013
Lis29

Aktualne ceny smartwatchy 29.11.2013

Jak co ty­dzień, przed­sta­wiam pre­zen­ta­cję naj­niż­szych cen smar­twat­chy w Pol­sce. W tym ty­go­dniu du­żą ob­niż­kę uzy­skał Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar. Moż­li­we, że dzie­je się tak z po­wo­du plo­tek o rze­ko­mo ni­skiej sprze­daży (Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar – jak idzie sprze­daż?) lub też z po­wo­du nad­cią­ga­ją­cej pre­mie­ry no­wej wer­sji (Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar 2).   Ceny smartwatchy Samsung Galaxy Gear (wersja jet...

Czytaj więcej
Nowy Samsung Galaxy Gear 2 równolegle z Galaxy S 5?
Lis28

Nowy Samsung Galaxy Gear 2 równolegle z Galaxy S 5?

Moż­li­we, że już na po­cząt­ku przy­szłe­go ro­ku, kie­dy praw­do­po­dob­nie po­ja­wi się no­wy mo­del Sam­sun­ga Ga­la­xy S5, zo­ba­czy­my no­wy mo­del smar­twat­cha od Sam­sun­ga: Ga­la­xy Ge­ar 2. Wieść jesz­cze nie jest po­twier­dzo­na. Je­dy­na do­dat­ko­wa in­for­ma­cja ja­ka się po­ja­wi­ła, to fakt, iż ma być to mo­del o 15–20% cień­szy od po­przed­ni­ka. Są szan­se na to, że zo­ba­czy­my go już na tar­gach CES...

Czytaj więcej
Porównanie dostępnych w Polsce smartwatchy
Lis22

Porównanie dostępnych w Polsce smartwatchy

Ja­ko że na świe­cie te­mat smar­twat­chy do­pie­ro racz­ku­je, licz­ba do­stęp­nych mo­de­li na ryn­ku nie po­wa­la. To, czy war­to już te­raz ku­po­wać czy nie, czę­ścio­wo na­pi­sa­łem w in­nym ar­ty­ku­le (Kto po­wi­nien się za­in­te­re­so­wać smar­twat­cha­mi). Dzi­siaj na­to­miast przed­sta­wiam po­rów­na­nie ak­tu­al­nie naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce in­te­li­gent­nych ze­gar­ków czy­li So­ny Smar­twatch 2 oraz Sam­sung...

Czytaj więcej
Smartwatch Samsung Galaxy Gear – jak idzie sprzedaż?
Lis20

Smartwatch Samsung Galaxy Gear – jak idzie sprzedaż?

We­dług ostat­nich do­nie­sień, na ca­łym świe­cie sprze­da­ło się praw­do­po­dob­nie 800 ty­się­cy eg­zem­pla­rzy te­go smar­twat­cha, przy czym w sa­mej Ko­rei Po­łu­dnio­wej oko­ło 50 ty­się­cy. Nie są to jed­nak do­kład­nie po­twier­dzo­ne in­for­ma­cje, czy jest to ilość eg­zem­pla­rzy sprze­da­nych czy też je­dy­nie wy­pusz­czo­nych do dys­try­bu­cji. Tak czy ina­czej sprze­daż nie za­chwy­ca. Głów­ny­mi czyn­ni­ka­mi...

Czytaj więcej