Groove – smartwatch dla ludzi aktywnych
Lip28

Groove – smartwatch dla ludzi aktywnych

Jak grzy­bów po desz­czu przy­by­wa spor­to­wych smar­twat­chy. Więk­szość zna­czą­cych firm po­ka­za­ło lub za­po­wie­dzia­ło spor­to­we ze­gar­ki. A po­nie­waż smar­twat­che nie są jesz­cze dzie­dzi­ną zmo­no­po­li­zo­wa­ną przez któ­re­go­kol­wiek z pro­du­cen­tów – mniej­sze fir­my rów­nież pró­bu­ją swo­ich sił. Nie za­po­mi­naj­my cho­ciaż­by o nie­zwy­kle po­pu­lar­nym Peb­ble. W dzi­siej­szym ar­ty­ku­le mo­wa bę­dzie...

Czytaj więcej
Ujawniono prawdopodobny design zegarka od HTC
Lip26

Ujawniono prawdopodobny design zegarka od HTC

Całkiem niedawno, znany z całkiem wiarygodnych przecieków @evleaks opublikował ciekawy wpis oraz obrazek na temat zbliżającego się smartwatcha od HTC, który widać poniżej. Po­sia­da on kwa­dra­to­wą tar­czę, na której wzoruje się między innymi UI. Praw­do­po­dob­nie nie ma co li­czyć na to, że w takim kształcie pojawi się w sprzedaży. Przeszkodą jest to, że Go­ogle za­bro­nił mo­dy­fi­ka­cji in­ter­fej­su. Z plu­sów jednak war­to...

Czytaj więcej
Smartwatch od Microsoftu prawdopodobnie już w październiku
Lip20

Smartwatch od Microsoftu prawdopodobnie już w październiku

Tak, jak ja­kiś czas te­mu pi­sa­łem, cał­kiem moż­li­we jest, że już nie­dłu­go zo­ba­czy­my no­we­go smar­twat­cha – tym ra­zem od Mi­cro­so­ftu. Ko­lej­ne wie­ści zda­ją się po­twier­dzać te plot­ki. Już w tym ro­ku – a do­kład­nie w pa­ździer­ni­ku – bę­dzie­my mieć moż­li­wość je­go uj­rze­nia oraz kup­na. Do­tych­cza­so­we wie­ści gło­szą, że to ma być sprzęt zde­cy­do­wa­nie prost­szy od te­go, któ­ry już zna­my. Nie...

Czytaj więcej
LG G Watch już w sprzedaży! Co o nim wiemy?
Lip20

LG G Watch już w sprzedaży! Co o nim wiemy?

Długo oczekiwany smartwatch LG G Watch już jest sprzedaży. Można go zamówić poprzez Google Store. Znamy jego dokładną specyfikację techniczną, o której poniżej. LG G Watch – informacje techniczne System Android Wear (Kompatibylny z Android 4.3+) Pasek 22mm wymienialny Wyświetlacz 1.65” IPS LCD Wymiary 37.9×46.5×9.95 mm Bateria 400 mAh Procesor Qualcomm® Snapdragon™ 400 o taktowaniu 1.2GHz Łączność Bluetooth 4.0 Pamięć...

Czytaj więcej
Zobacz różnice między Android Wear a Pebble
Lip13

Zobacz różnice między Android Wear a Pebble

Ser­wis Poc­ke­tNow po­sta­no­wił za­pre­zen­to­wać naj­waż­niej­sze róż­ni­ce mię­dzy po­pu­lar­ny­mi smar­twat­cha­mi. Mi­mo że oba są in­te­li­gent­ny­mi ze­gar­ka­mi to jed­nak po­dej­ście pro­du­cen­tów przy two­rze­niu każ­de­go z nich by­ło tro­chę in­ne. Któ­ry z nich zwy­cię­ży? Te­go do­wie­my się za­pew­ne już wkrót­ce pod­czas pre­mie­ry dłu­go ocze­ki­wa­ne­go pierw­sze­go smar­twat­cha z nowym sys­te­mem Go­ogle czy­li...

Czytaj więcej
Smartwatch zbudowany z klocków
Lip11

Smartwatch zbudowany z klocków

Czy sły­sze­li­ście kie­dy­kol­wiek o po­my­śle zbu­do­wa­nia smart­pho­na z kloc­ków? To idea pho­ne­blocks, o któ­rym swe­go cza­su by­ło gło­śno. Ma za­rów­no wie­lu zwo­len­ni­ków, jak i prze­ciw­ni­ków. Zwo­len­ni­cy głów­nie ogła­sza­li, że dzię­ki te­mu bę­dzie moż­na w koń­cu zbu­do­wać smart­pho­na, w peł­ni od­po­wia­da­ją­ce­go na­szym po­trze­bom. O pro­jek­cie mó­wio­no już ja­kiś czas te­mu, jed­nak do dzi­siaj nie...

Czytaj więcej
Google wprowadza restrykcje na używanie Android Wear
Lip06

Google wprowadza restrykcje na używanie Android Wear

Część no­wych smar­twat­chy już nie bę­dzie pra­co­wać na sys­te­mie An­dro­id. Za­stą­pić ma go An­dro­id We­ar, któ­ry we­dług za­ło­żeń ma być sys­te­mem znacz­nie spraw­niej­szym od smart­pho­no­we­go od­po­wied­ni­ka. Wie­le osób za­rzu­ca An­dro­ido­wi „za­so­bo­żer­ność” oraz la­gi, jed­nak znacz­na ilość osób ko­rzy­sta z na­kła­dek gra­ficz­nych pro­du­cen­tów na­wet nie ma­jąc o tym po­ję­cia. Tak jest zwłasz­cza...

Czytaj więcej
Asus zapowiada smartwatcha za niewielkie pieniądze
Lip02

Asus zapowiada smartwatcha za niewielkie pieniądze

Wraz z ofi­cjal­ny­mi pre­zen­ta­cja­mi An­dro­id We­ar do­wie­dzie­li­śmy się o nad­cią­ga­ją­cych pre­mie­rach cie­ka­wych smar­twat­chy. Dzi­siaj przed­sta­wię ko­lej­ny ze­ga­rek ofe­ro­wa­ny przez zna­ną więk­szo­ści fir­mę Asus. O smar­twat­chu wie­my nie­wie­le, jed­nak to, co prze­ka­zał pro­du­cent wy­star­czy­ło, by wzbu­dzić za­in­te­re­so­wa­nie kon­su­men­tów. Cho­dzi o ce­nę, któ­ra ma być zde­cy­do­wa­nie niż­sza niż...

Czytaj więcej