Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł
Gru12

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł

Przed­sta­wiamy pierw­szą cześć naszego świą­tecz­nego porad­nika. Jeśli zasta­na­wia­cie się nad zaku­pem smar­twat­cha bądź smart­banda i nie posia­da­cie zbyt zasob­nego port­fela, ten tekst powi­nien się Wam przy­dać.

Czytaj więcej
Recenzja Goclever Chronos Eco
Mar01

Recenzja Goclever Chronos Eco

Recenzja smartwatha Goclever Chronos Eco po dwóch tygodniach użytkowania

Czytaj więcej
Wrażenia z użytkowania Goclever Chronos Eco – część 3
Lut23

Wrażenia z użytkowania Goclever Chronos Eco – część 3

Trzecia część testów smartwatcha Chronos Eco. Tym razem mowa o trybie snu, budziku oraz wodoszczelności.

Czytaj więcej
Test smartwatch Goclever Chronos Eco – opinia po pierwszych dniach
Lut20

Test smartwatch Goclever Chronos Eco – opinia po pierwszych dniach

Kolejna część testu dotycząca smartwatcha Goclever Chronos Eco. Tym razem opinie dotyczące komfortu noszenia i korzystania.

Czytaj więcej
Test smartwatcha Goclever Chronos Eco – pierwsze wrażenia
Lut16

Test smartwatcha Goclever Chronos Eco – pierwsze wrażenia

Pierwsze wrażenia dotyczące otrzymanego do testów smartwatcha Goclever Chronos Eco.

Czytaj więcej
Kolorowy smartwatch od Goclever
Gru28

Kolorowy smartwatch od Goclever

Fir­ma Gocle­ver w ostat­nich mie­sią­cach bar­dzo ak­tyw­nie pod­cho­dzi do te­ma­tu smar­twat­chy. Nic zresz­tą dziw­ne­go – w tym ro­ku ich po­pu­lar­ność znacz­nie wzro­sła i na­wet je­że­li te­raz dla sza­re­go kon­su­men­ta to sło­wo niezna­jo­me, to z pew­no­ścią w przy­szłym ro­ku ulegnie to zmianie dzię­ki ko­lej­nym gło­śnym pre­mie­rom. Fir­ma Goclever, któ­ra ma swo­ją sie­dzi­bę w Pol­sce wpro­wa­dza wła­śnie do...

Czytaj więcej
Tani smartwatch od firmy Goclever
Lis30

Tani smartwatch od firmy Goclever

Po­pu­lar­na w Pol­sce fir­ma Goc­le­ver wpro­wa­dzi­ła do sprze­da­ży smar­twat­cha. Goc­le­ver Ch­ro­nos Eco ma speł­niać pod­sta­wo­we funk­cje, ja­kie uświad­czy­my w te­go ty­pu urzą­dze­niach: od­czy­ty­wa­nie ma­ili, smsów czy też ste­ro­wa­nie od­twa­rza­czem mu­zycz­nym w te­le­fo­nie. Do­dat­ko­wo dzię­ki wbu­do­wa­ne­mu ak­ce­le­ro­me­tro­wi bę­dzie mógł spraw­dzać na­szą ak­tyw­ność fi­zycz­ną, a tym sa­mym słu­żyć ja­ko...

Czytaj więcej