Swimmo – smartwatch dla sportowców po polsku
Kwi30

Swimmo – smartwatch dla sportowców po polsku

Swimmo – pol­ski pomysł na smar­twa­tcha dla spor­tow­ców upra­wia­ją­cych pły­wa­nie.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?
Kwi28

MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?

MyKro­noz, szwaj­car­ski pro­du­cent wpro­wa­dził na rynek smar­twat­cha ZeBra­ce­let2 skie­ro­wa­nego dla kobiet, przy­po­mi­na­jący raczej ele­ment biżu­te­rii niż zega­rek.

Czytaj więcej
Co to jest smartband i watchband?
Kwi22

Co to jest smartband i watchband?

Obok smar­twat­cha wyróż­nia­my jesz­cze dwie kate­go­rie elek­tro­ni­ki ubie­ral­nej, któ­rą nosi­my na nad­garst­ku. To smart­band i watch­band. Dowiedz się, co to takie­go.

Czytaj więcej
Smartwatch Asus VivoWatch, czyli 10 dni na jednym ładowaniu
Kwi20

Smartwatch Asus VivoWatch, czyli 10 dni na jednym ładowaniu

Asus zapre­zen­to­wał nowy model smar­twat­cha – Vivo­Watch. Zachę­ca­ją­cy wygląd i 10 dni dzia­ła­nia na jed­nym łado­wa­niu bate­rii może przy­spo­rzyć mu rze­szę fanów.

Czytaj więcej
Dlaczego smartwatch Apple Watch nie nazywa się iWatch?
Kwi13

Dlaczego smartwatch Apple Watch nie nazywa się iWatch?

Zanim Tim Cook zapre­zen­to­wał zega­rek Apple Watch, wszy­scy sądzili, że będzie posia­dał przedro­stek „i”. Co więc się stało, że iWatch został go pozba­wiony?

Czytaj więcej
Umarł smartwatch Samsung Orbis, żyje Gear A
Kwi09

Umarł smartwatch Samsung Orbis, żyje Gear A

Samsung odkrywa kolejne karty dotyczące swojego najnowszego inteligentnego zegarka.

Czytaj więcej
Historia smartwatchy
Kwi07

Historia smartwatchy

Kiedy pierwszy raz smartwatch pojawił się na srebrnym ekranie? Jakim firmom zawdzięczamy obecny kształt inteligentnych zegarków.

Czytaj więcej
Smartwatch Alcatel One Touch dostępny w przedsprzedaży
Kwi03

Smartwatch Alcatel One Touch dostępny w przedsprzedaży

Smar­twatch Alca­tel One Touch Watch tra­fił wła­śnie do przed­sprze­da­ży w bar­dzo inte­re­su­ją­cej cenie!

Czytaj więcej
W końcu! Realny Apple Watch Killer dla każdego!
Kwi01

W końcu! Realny Apple Watch Killer dla każdego!

Ce­­ny sma­r­twa­t­chy po­­tra­­fią przy­­pra­­wić o ból gło­­wy. Nie dość, że ko­sz­tu­­ją naj­czę­­­ściej po­­wy­­żej śre­d­niej kra­­jo­­wej, to po­­sia­­da­­ją nie­­a­de­­kwa­t­ne do ce­­ny fun­k­cje. W koń­cu po­ja­wi­ło się roz­wią­za­nie, któ­re mo­że za­chwiać rów­no­wa­gą ryn­ku smar­twat­chy.

Czytaj więcej