Test Sony SmartWatch 2 – smartwatch dla nowicjusza?
Lip03

Test Sony SmartWatch 2 – smartwatch dla nowicjusza?

Smar­tWatch 2 od Sony to jak na szybko zmie­nia­jący się świat weara­bles, dość leciwy smart­ze­ga­rek. Mimo że jego­ pre­miera odbyła się w czwar­tym kwar­tale 2013 roku, zain­te­re­so­wa­nie na­dal jest sto­sun­kowo wyso­kie. Powo­dem może być niska cena (nie prze­kra­cza 300 zł) oraz dobre opi­nie o elek­tro­nice japoń­skiej marki.

Czytaj więcej
Smartwatch – niebezpieczne narzędzie w rękach cyberprzestępców
Sty04

Smartwatch – niebezpieczne narzędzie w rękach cyberprzestępców

Wie­dzie­li­ście, że wpi­su­jąc kod PIN ręką na któ­rej nosi­cie smar­twat­cha nara­ża­cie się na ryzyko wykra­dze­nia kodu? Udo­wod­nił to w swo­jej pracy magi­ster­skiej jeden ze stu­den­tów infor­ma­tyki na Uni­wer­sy­te­cie w Kopen­ha­dze.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł
Gru13

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą kolejną listą naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. Tym razem przed­sta­wiamy urzą­dze­nia w zakre­sie ceno­wym 500-1000 zł.

Czytaj więcej
Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany
Sie20

Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany

Druga gene­ra­cja inte­li­gent­nych opa­sek od Sony wła­śnie została ofi­cjal­nie przed­sta­wiona światu. Sony Smar­tBand 2 posiada pul­so­metr i kolo­rowe LEDy, które natych­miast powia­do­mią nas np. o nie­ode­bra­nym połą­cze­niu.

Czytaj więcej
Sony SmartBand 2 z czujnikiem pulsu
Cze10

Sony SmartBand 2 z czujnikiem pulsu

Wy­gląda na to, że firma Sony cał­kiem nie­chcący zdra­dziła kilka szcze­gó­łów swo­jej naj­now­szej opa­ski Sony SmartBand 2.

Czytaj więcej
Wieści na temat smartwatchy z targów CES 2015
Sty11

Wieści na temat smartwatchy z targów CES 2015

O do­tych­czas naj­praw­do­po­dob­niej naj­cie­kaw­szym urzą­dze­niu te­go­rocz­nych tar­gów CES 2015 już pi­sa­łem. Po­ni­żej kil­ka mniej­szej ran­gi, ale rów­nie istot­nych w na­szym roz­wi­ja­ją­cym się smar­twatchowym świe­cie wie­ści. Sony prezentuje Smartwatch 3 ze stalową bransoletą O So­ny Smar­twatch 3 już pi­sa­łem. Jest to cał­kiem cie­ka­we urzą­dze­nie, lecz już nie ma­ją­ce tej sa­mej si­ły prze­bi­cia wśród...

Czytaj więcej
Warte uwagi smartwatche na święta – część 2
Gru18

Warte uwagi smartwatche na święta – część 2

W po­przed­nim wpi­sie in­for­mo­wa­łem o war­tych uwa­gi smar­twat­chach do 400 zł. Dzi­siaj na­to­miast za­pra­szam do lek­tu­ry na te­mat in­te­li­gent­nych ze­gar­ków po­wy­żej tej kwo­ty. Smartwatche powyżej 400 zł Po­cząt­ko­wo za­mie­rza­łem stwo­rzyć 3 seg­men­ty ce­no­we, jed­nak oka­za­ło się, że mię­dzy 400 a 800 zł nie ma zbyt du­żo mo­de­li. Kolejny wy­syp na­stę­pu­je wśród mo­de­li po­wy­żej 800 zł, gdzie producenci...

Czytaj więcej
Mija rok od kiedy producenci na poważnie traktują smartwatche
Gru07

Mija rok od kiedy producenci na poważnie traktują smartwatche

Nie moż­na usta­lić kon­kret­ne­go dnia przełomu, lecz sta­ło się to oko­ło ro­ku te­mu. So­ny Smar­twatch 2, sztur­mem zdo­bywający pół­ki skle­po­we, był pierw­szym mo­de­lem z An­dro­idem na po­kła­dzie. Mo­ż­na po­­wie­­dzieć że wła­­śnie ten smartwatch oraz Sa­m­sung Ga­­la­­xy Ge­­ar by­­ły pier­w­szy­­mi, dzię­­ki któ­­rym za­­czę­­to na po­­wa­ż­niej traktować te­­mat sma­r­twa­t­chy. Pier­w­sze ich ma­n­ka­­me­n­ty: ma­­ła...

Czytaj więcej
Kolejny smartwatch Sony z e-papierem?
Lis26

Kolejny smartwatch Sony z e-papierem?

W ostat­nich ty­go­dniach mie­li­śmy do czy­nie­nia z cał­kiem du­żym wy­sy­pem smar­twat­chy róż­nych pro­du­cen­tów. Mię­dzy in­ny­mi So­ny po­ka­za­ło ko­lej­ną od­sło­nę swo­je­go modelu So­ny Smar­twatch 3. Teraz kolejny raz planuje coś nowego. Swe­go cza­su wspo­mi­na­łem o uda­nym Peb­ble Smar­twatch. Ze­ga­rek ten na­dal ma cał­kiem spo­rą po­pu­lar­ność. Zaw­dzię­cza ją mię­dzy in­ny­mi do­brej ce­nie oraz sto­sun­ko­wo...

Czytaj więcej
Pojawił się nowy Sony Smartwatch w Google Play
Paź26

Pojawił się nowy Sony Smartwatch w Google Play

O no­wym smar­twat­chu od So­ny już wspo­mi­na­łem ja­kiś czas te­mu. Wbrew te­mu co pi­sa­łem, ze­ga­rek ten jed­nak nie bę­dzie ba­zo­wał na au­tor­skim sys­te­mie So­ny, lecz na zna­nym już czy­tel­ni­kom sys­te­mie An­dro­id We­ar. Sa­mo jed­nak po­ja­wie­nie się go w mar­ke­cie Go­ogle’a nie ozna­cza, że już mo­że­my na­być ten ze­ga­rek. Pó­ki co mu­si­my uzbro­ić się w cier­pli­wość. Czas ocze­ki­wa­nia jed­nak nie po­wi­nien...

Czytaj więcej
Kolejna nowość na targach IFA – smartwatch Sony SmartBand Talk
Wrz05

Kolejna nowość na targach IFA – smartwatch Sony SmartBand Talk

Wczo­raj pisałem o smar­twat­chu z pro­duktów ty­pu pre­mium. Dzi­siaj mo­wa bę­dzie o urzą­dze­niu już nie pre­zen­tu­ją­cym się tak im­po­nu­ją­co, jed­nak na­dal to jest pro­dukt wart na­szej uwa­gi – cho­ciaż­by ze wzglę­du na mar­kę pro­du­cen­ta. Mo­wa o ze­gar­ku mar­ki So­ny. Cze­go mo­że­my się spo­dzie­wać po no­wym pro­duk­cie od fir­my, któ­ra naj­wy­tr­wa­lej sie­dzi w smar­twat­chach? Prze­de wszyst­kim,...

Czytaj więcej
Prezentacja Sony Smartwatch 3 już we wrześniu
Sie24

Prezentacja Sony Smartwatch 3 już we wrześniu

So­ny jest praw­do­po­dob­nie pierw­szą fir­mą, któ­ra za­pre­zen­to­wa­ła coś sen­sow­ne­go, coś, co moż­na by­ło na­zwać współ­cze­snym smar­twat­chem. Za­rów­no pierw­szy, jak i dru­gi mo­del te­go pro­du­cen­ta prak­tycz­nie nie miał kon­ku­ren­cji w mo­men­cie pre­mie­ry. Wte­dy jesz­cze więk­szość pro­du­centów nie bra­ła na po­waż­nie te­go ryn­ku lub też jesz­cze nie za­pre­zen­to­wa­ła swo­ich mo­de­li. Ostat­ni rok wie­le...

Czytaj więcej
Najlepsze ceny smartwatchy – maj 2014
Maj03

Najlepsze ceny smartwatchy – maj 2014

Wi­tam po­now­nie w po­rów­na­niu cen smar­twat­chy. W dzi­siej­szym prze­glą­dzie po­ja­wią się no­we mo­de­le, któ­re szcze­gól­nie mo­gą za­in­te­re­so­wać po­sia­da­czy Sam­sungów czy­li no­we Sam­sung Ge­ar 2. Za­czy­naj­my!     Ceny smartwatchy – maj 2014 Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) poprzednia cena –  846,25 aktualna cena – 808,99zł – 2bis.pl Samsung Gear 2 (srebrny) aktualna cena...

Czytaj więcej
Aktualizacja dla Sony Smartwatch 2
Kwi27

Aktualizacja dla Sony Smartwatch 2

Wy­ni­ki sprze­da­ży So­ny Smar­twatch 2 udo­wad­nia­ją, że jest to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych ze­gar­ków na ryn­ku. So­ny po­sta­no­wi­ło po­chwa­lić się licz­bą de­dy­ko­wa­nych te­mu mo­de­lo­wi apli­ka­cji oraz wy­pu­ścić ak­tu­ali­za­cję, któ­ra po­win­na się spodo­bać po­sia­da­czom te­go in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka. Około 400 aplikacji dostępnych dla Sony Smartwatch 2 400 do­stęp­nych apli­ka­cji – ta­ka ilość...

Czytaj więcej
Podsumowanie cen smartwatchy – edycja marcowa
Mar06

Podsumowanie cen smartwatchy – edycja marcowa

Ostat­nie pod­su­mo­wa­nie mia­ło miej­sce do­syć daw­no te­mu. Nie mie­li­śmy zbyt­nio oka­zji do za­uwa­że­nia zmian pod wzglę­dem cen. Czy się coś zmie­ni­ło w ostat­nich dniach? Jak moż­na się spo­dzie­wać, głów­nie po stro­nie Sam­sun­ga.   Marcowe ceny smartwatchy Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) poprzednia cena – 999zł aktualna cena – 846,25zł – kurtmedia.pl   Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)...

Czytaj więcej
Co się dzieje na rynku smartwatchy?
Lut10

Co się dzieje na rynku smartwatchy?

Ja­­ko że w osta­t­nich dniach nie by­­ło tu­­taj ża­d­nych ak­tu­­a­li­­za­­cji, a w świe­­cie sma­r­twa­t­chy dzia­­ło się co nie­­co, dzi­­siaj bę­­dzie zbio­r­czy news pod­su­­mo­­wu­­ją­­cy osta­t­nie no­­wi­n­ki. Tym ra­­zem są to wie­­­ści na te­­mat iWa­t­cha oraz in­­te­­li­­gen­t­nych ze­­ga­r­ków od Asu­­sa, HTC oraz So­­ny. Na po­­czą­­tek pa­­rę cie­­ka­­wych plo­­tek na te­­mat iWa­t­cha. Eksperymenty Apple z bateriami...

Czytaj więcej
Ceny smartwatchy – 20.01.2014
Sty20

Ceny smartwatchy – 20.01.2014

Wi­tam w ko­lej­nym pod­su­mo­wa­niu cen smar­twat­chy. W dzi­siej­szym wy­da­niu wzię­te pod uwa­gę zo­sta­ły tak­że oprócz pol­skich ce­ny z ama­zon. co. uk. Na tym por­ta­lu są one nie­jed­no­krot­nie lep­sze niż na na­szym ryn­ku, a prze­sył­ka do Pol­ski pro­duk­tów o ce­nie po­wy­żej 25 fun­tów (a w tym prze­dzia­le bę­dą za­wie­rać się ra­czej wszyst­kie smar­twat­che) jest bez­płat­na. Nie­ste­ty ak­tu­al­nie nie ma żad­nych...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy 10.01.2014
Sty10

Aktualne ceny smartwatchy 10.01.2014

Jak co ty­dzień za­pra­szam do ce­no­we­go pod­su­mo­wa­nia smar­twat­chy. W nie­dłu­gim cza­sie za­mie­rzam tu­taj rów­nież za­miesz­czać ce­ny opa­sek spor­to­wych, po­nie­waż jak po­ka­za­ły tar­gi CES (So­ny i LG pre­zen­tu­ją opa­ski) ro­bią się one co­raz po­pu­lar­niej­sze. Co wię­cej, od­wa­żył­bym się po­wie­dzieć, że pre­zen­tu­ją się na­wet le­piej od smar­twat­chy. Mam na­dzie­ję, że nie­dłu­go tak­że w Pol­sce po­ja­wi...

Czytaj więcej
LG i Sony prezentują inteligentne opaski!
Sty07

LG i Sony prezentują inteligentne opaski!

Tar­gi CES 2014 przy­nio­sły pa­rę cie­ka­wych in­for­ma­cji. Pierw­sza część new­sa bę­dzie uzu­peł­nie­niem te­go, co do­tych­czas by­ło po­wie­dzia­ne (In­te­li­gent­ne opa­ski od LG). Ko­lej­na część wia­do­mo­ści to na­to­miast świe­ża in­for­ma­cja o no­wym pro­duk­cie od LG. Za­czy­na­my! LG zaprezentowało LG Lifeband Touch   LG za­pre­zen­to­wał swo­ją in­te­li­gent­ną opa­skę na rę­kę, któ­ra ma za za­da­nie wspo­móc nas...

Czytaj więcej
Sony Smartwatch 3 prawdopodobnie już na początku 2014 roku (?)
Gru30

Sony Smartwatch 3 prawdopodobnie już na początku 2014 roku (?)

Je­śli spraw­dzą się do­tych­cza­so­we in­for­ma­cje i prze­cie­ki, to mi­mo iż ostat­ni smar­twatch od fir­my So­ny po­ja­wił się cał­kiem nie­daw­no, w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych pa­ru mie­się­cy moż­na spo­dzie­wać się je­go na­stęp­cy: So­ny Smar­twatch 3. Jest to ko­lej­na ozna­ka wzra­sta­ją­cej po­pu­lar­no­ści tych urzą­dzeń (przy­po­mnij­my, że pierw­szy z tej se­rii smar­twatch po­ja­wił się po­nad rok wcze­śniej,...

Czytaj więcej
Poświąteczne podsumowanie cen smartwatchy – 27.12.2013
Gru27

Poświąteczne podsumowanie cen smartwatchy – 27.12.2013

Jak co ty­dzień wi­tam w pod­su­mo­wa­niu cen smar­twat­chy. Dzi­siej­sze­go dnia, świe­żo po świę­tach nie wi­dać szans na to, aby ce­ny mia­ły się ob­ni­żyć. Smar­twatche sprze­da­ły się wi­docz­nie cał­kiem do­brze – skle­py ofe­ru­ją­ce naj­niż­sze ce­ny już nie po­sia­da­ją w ofer­cie tań­sze­go So­ny Smar­twatch 2. Tym sa­mym naj­ko­rzyst­niej­sza ak­tu­al­na ce­na, po­zwa­la­ją­ca Sa­mu­sn­go­wi na wy­so­ką kon­ku­ren­cyj­ność...

Czytaj więcej
Aktualne ceny Smartwatchy – 20.12.2013
Gru22

Aktualne ceny Smartwatchy – 20.12.2013

W tym ty­go­dniu, po­dob­nie jak i w po­przed­nim, nie ma­my co li­czyć na niż­sze ce­ny. Świą­tecz­na go­rącz­ka nie wpły­wa zbyt po­zy­tyw­nie na ce­ny urzą­dzeń, a w szcze­gól­no­ści na ta­kie ga­dże­ty jak in­te­li­gent­ne ze­gar­ki. Jest to jed­no­cze­śnie ostat­ni mo­ment, aby wy­brać się do skle­pu i za­ku­pić ta­ki ga­dżet przed świę­ta­mi. Za­pra­szam do za­po­zna­nia się z naj­now­szym prze­glą­dem! Ceny Smartwatchy Samsung...

Czytaj więcej
Aktualne ceny Smartwatchy – 13.12.2013
Gru13

Aktualne ceny Smartwatchy – 13.12.2013

W tym ty­go­dniu Świat Kie­row­cy ma dla nas naj­lep­sze ofer­ty. Co praw­da nie są znacz­nie niż­sze w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji, ale tak czy ina­czej po­zwo­li­ło to im być zwy­cięz­ca­mi w dzi­siej­szym pod­su­mo­wa­niu. Mi­mo że są ak­tu­al­nie naj­ko­rzyst­niej­sze, to i tak da­ło się tro­chę wy­czuć de­li­kat­ną przed­świą­tecz­ną świą­tecz­ną go­rącz­kę po­przez podnie­sie­nie cen w po­rów­na­niu do po­przed­nie­go...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy – 6.12.2013
Gru06

Aktualne ceny smartwatchy – 6.12.2013

Jak co ty­dzień, ko­lej­ne no­to­wa­nie cen smar­twat­chy przed Wami. Już nie bę­dzie ta­kich mi­łych nie­spo­dzia­nek jak w ze­szłym ty­go­dniu, gdy ce­na Ga­la­xy Ge­ar spa­dła o pra­wie 100 zł. Jed­nak i tym ra­zem ten mo­del nie­znacz­nie ob­ni­żył ce­nę. Zbli­ża­ją­ce się świę­ta nie zdo­ła­ły pó­ki co za­trzy­mać spad­ku cen, a co naj­wy­żej ją spo­wol­nić. Praw­do­po­dob­nie w przy­szłym ro­ku, kie­dy za­czną się po­ja­wiać...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy 29.11.2013
Lis29

Aktualne ceny smartwatchy 29.11.2013

Jak co ty­dzień, przed­sta­wiam pre­zen­ta­cję naj­niż­szych cen smar­twat­chy w Pol­sce. W tym ty­go­dniu du­żą ob­niż­kę uzy­skał Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar. Moż­li­we, że dzie­je się tak z po­wo­du plo­tek o rze­ko­mo ni­skiej sprze­daży (Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar – jak idzie sprze­daż?) lub też z po­wo­du nad­cią­ga­ją­cej pre­mie­ry no­wej wer­sji (Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar 2).   Ceny smartwatchy Samsung Galaxy Gear (wersja jet...

Czytaj więcej
Porównanie dostępnych w Polsce smartwatchy
Lis22

Porównanie dostępnych w Polsce smartwatchy

Ja­ko że na świe­cie te­mat smar­twat­chy do­pie­ro racz­ku­je, licz­ba do­stęp­nych mo­de­li na ryn­ku nie po­wa­la. To, czy war­to już te­raz ku­po­wać czy nie, czę­ścio­wo na­pi­sa­łem w in­nym ar­ty­ku­le (Kto po­wi­nien się za­in­te­re­so­wać smar­twat­cha­mi). Dzi­siaj na­to­miast przed­sta­wiam po­rów­na­nie ak­tu­al­nie naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce in­te­li­gent­nych ze­gar­ków czy­li So­ny Smar­twatch 2 oraz Sam­sung...

Czytaj więcej