Premiera smartwatcha Motorola Sport 360 – krótka prezentacja
Gru21

Premiera smartwatcha Motorola Sport 360 – krótka prezentacja

Na rynku tech­no­lo­gii ubie­ral­nej zawitał właśnie smartzegarek Moto­rola Sport 360. Za dobrą cenę otrzy­mamy smar­twat­cha z wbu­do­waną funk­cją GPS, dzięki czemu korzy­sta­nie ze smart­fona pod­czas biegu nie będzie koniecz­no­ścią.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej
Moto 360 oficjalnie w Polsce!
Lis12

Moto 360 oficjalnie w Polsce!

Cał­kiem nie­daw­no wspo­mi­na­łem o tym, że są mar­ne szan­se na za­kup no­we­go smar­twat­cha Mo­toroli – Mo­to 360 – w na­szym kra­ju. Wszyst­ko jednak za­po­wia­da, że bę­dzie zgo­ła ina­czej i już nie­dłu­go bę­dzie­my mo­gli na­być go rów­nież w pol­skich skle­pach. Naj­waż­niej­sze py­ta­nie, ja­kie się na­su­wa to: kie­dy i za ile? W obu przy­pad­kach zna­na jest już od­po­wiedź. Smar­twatch Mo­to 360 do­stęp­ny bę­dzie za 999...

Czytaj więcej
Różne warianty smartwatcha Moto 360 dostępne w sprzedaży
Lis09

Różne warianty smartwatcha Moto 360 dostępne w sprzedaży

Dłu­go wy­cze­ki­wa­ny smar­twatch Mo­to 360 już jest do­stęp­ny w sprze­da­ży za gra­ni­cą. Dzię­ki te­mu wie­my już, ja­kie wa­rian­ty moż­na za­ku­pić. Pierw­szym z nich jest wer­sja z skó­rza­nym pa­skiem o gru­bo­ści 22 mi­li­me­try. Ce­na te­go ze­gar­ka wy­no­si 249 do­la­rów. Do­stęp­ny bę­dzie w ko­lo­rze czar­nym oraz gra­fi­to­wym. Ko­lej­ny cha­rak­te­ry­zu­je się me­ta­lo­wym pa­skiem o gru­bo­ści 23 mi­li­me­trów...

Czytaj więcej
Jak zdobyć smartwatcha Moto 360 w Polsce
Paź13

Jak zdobyć smartwatcha Moto 360 w Polsce

Jak za­pew­ne więk­szość osób wie, nie ma moż­li­wo­ści nor­mal­ne­go za­ku­pu w skle­pie smar­twat­chy z sys­te­mem An­dro­id We­ar. Jed­nym z głów­nych po­wo­dów jest brak wspar­cia Go­ogle’a pod wzglę­dem wie­lu klu­czo­wych opcji, ta­kich jak mię­dzy in­ny­mi ste­ro­wa­nie gło­sem. Kie­dy to się zmie­ni – nie wia­do­mo.   Jed­nak nic nie jest stra­co­ne, po­nie­waż bry­tyj­ski Ama­zon po­zwa­la za­ma­wiać pro­duk­ty do...

Czytaj więcej
Aktualizacja do Moto 360 poprawiająca działanie
Paź12

Aktualizacja do Moto 360 poprawiająca działanie

We wrze­śniu te­go ro­ku by­li­śmy świad­ka­mi pre­mie­ry no­we­go smar­twat­cha od Mo­to­ro­li czy­li Mo­to 360. Je­go głów­ną ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest to, że jest to pierw­szy mo­del, któ­ry spo­pu­la­ry­zo­wał okrą­głe tar­cze w in­te­li­gent­nych ze­gar­kach. Twór­cy nie oby­li się bez błę­dów wie­ku dzie­cię­ce­go i by­li­śmy świad­ka­mi ma­łych nie­do­cią­gnięć. Mo­to­ro­la nie zba­ga­te­li­zo­wa­ła ich i w ostat­nich...

Czytaj więcej
Moto 360 już się pojawił w sklepach internetowych
Sie20

Moto 360 już się pojawił w sklepach internetowych

W skle­pie Be­stBuy po­ja­wił się już Mo­to 360. Nie moż­na go jesz­cze za­ma­wiać, po­nie­waż pre­mie­ra ma się od­być na po­cząt­ku wrze­śnia, jed­nak dzię­ki in­for­ma­cjom za­miesz­czo­nym na stro­nie ma­my ko­lej­ne in­for­ma­cje do prze­ka­za­nia na te­mat te­go smar­twat­cha. Pierw­sze i naj­waż­niej­sze – ce­na urzą­dze­nia. Oka­za­ło się, że nie bę­dzie ona znacz­nie więk­sza w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji. Wy­no­sić ma...

Czytaj więcej
Moto 360 w akcji
Cze29

Moto 360 w akcji

Mo­to­ro­la z oka­zji pre­zen­ta­cji swo­je­go smar­twat­cha po­sta­no­wi­ła udo­stęp­nić film, na któ­rym przed­sta­wio­ne jest dzia­ła­nie ich naj­now­sze­go pro­duk­tu. We­dług mnie pre­zen­tu­je się on nad­zwy­czaj cie­ka­wie. Znacz­nie wy­róż­nia się wśród in­nych kwa­dra­to­wych smar­twat­chy. Nie po­sia­da gniazd ze­wnętrz­nych, co po­zwa­la przy­pusz­czać, że bę­dzie ła­do­wa­ny bez­prze­wo­do­wo. Pre­mie­ra ze­gar­ka...

Czytaj więcej
Podsumowanie Google I/O czyli nadciąga szturm smartwatchy!
Cze29

Podsumowanie Google I/O czyli nadciąga szturm smartwatchy!

Te­go­rocz­ne Go­ogle I/O upły­nę­ło mię­dzy in­ny­mi pod zna­kiem smar­twat­chy. Po­za za­po­wia­da­nym ze­gar­kiem od LG, za­pre­zen­to­wa­no rów­nież pro­duk­ty Mo­to 360 oraz – nie­spo­dzie­wa­nie – pro­jek­ty Sam­sun­ga. Po­ni­żej do­wie­cie się, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po tych pro­duk­tach po tym, jak uj­rza­ły już świa­tło dzien­ne.   LG G Watch – w wybranych państwach rewelacja – u nas przeciętnie LG G...

Czytaj więcej
Moto 360 – znamy cenę
Maj25

Moto 360 – znamy cenę

O smar­twat­chu Mo­to 360 nie trze­ba chy­ba przy­po­mi­nać. Po­sia­da on opi­nię jed­ne­go z naj­ład­niej­szych ze­gar­ków i cie­szy się spo­rą po­pu­lar­no­ścią wśród mi­ło­śni­ków es­te­tycz­ne­go de­si­gnu.     W ostat­nich dniach po­zna­li­śmy je­go ce­nę. Wy­no­sić ona bę­dzie 250 do­la­rów czy­li mniej niż Ge­ar 2, ale też jed­nak nie bę­dzie na­le­żeć do urzą­dzeń naj­tań­szych. Pre­mie­ra ma się od­być w oko­li­cach...

Czytaj więcej
Android Wear czyli Google w natarciu
Mar24

Android Wear czyli Google w natarciu

W po­przed­nim new­sie mó­wią­cym o in­te­li­gent­nym ze­gar­ku od Go­ogle pi­sa­łem o za­po­wie­dziach no­we­go smar­twat­cha ko­rzy­sta­ją­ce­go naj­praw­do­po­dob­niej z API, systemu stwo­rzo­ne­go spe­cjal­nie dla inteligentnych zegarków. W przy­pad­ku tych urzą­dzeń moż­na mieć spo­re na­dzie­je na dal­szy roz­wój. Sy­stem mo­bil­ny dzia­ła­ją­cy na te­le­fo­nach cie­szy się ogrom­nym uzna­niem i mi­mo iż wie­le osób ma mu wie­le...

Czytaj więcej