Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store
Lis30

Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store

Wydany dosłow­nie kilka dni temu inte­li­gentny zega­rek tek­sań­skiej firmy Fos­sil, czyli Fos­sil Q Foun­der aktu­al­nie możemy nabyć jedy­nie za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej pro­du­centa. Wkrótce ten stan rze­czy ma ulec zmia­nie.

Czytaj więcej
Smartwatch Asusa ZenWatch 2 jest już dostępny na rynku
Lis27

Smartwatch Asusa ZenWatch 2 jest już dostępny na rynku

Smar­twatch od Asusa po raz pierw­szy został zapre­zen­to­wany pod­czas tar­gów Com­pu­tex, a wię­cej szcze­gó­łów doty­czą­cych spe­cy­fi­ka­cji urzą­dze­nia pozna­li­śmy na ber­liń­skich tar­gach elek­tro­niki IFA 2015. Line-up ZenWat­cha 2 jest dostępny w trzech kolo­rach z osiem­na­stoma róż­nymi paskami. Przy­kła­dowo, skó­rzany pasek można nabyć w kolo­rze khaki, brą­zo­wym, nie­bie­skim czy poma­rań­czo­wym.

Czytaj więcej
W 2019 roku sprzedaż wearables wyniesie 245 milionów egzemplarzy
Lis23

W 2019 roku sprzedaż wearables wyniesie 245 milionów egzemplarzy

Według ostatniego raportu CCS Insi­ght doty­czą­cego tech­no­lo­gii weara­bles, sprze­daż tych urzą­dzeń w 2019 roku będzie bli­sko trzy razy więk­sza niż jest obec­nie. „Weara­bles Fore­cast Worl­dwide, 2015-2019” prze­wi­duje ogromny roz­wój rynku inte­li­gent­nych urzą­dzeń ubie­ral­nych.

Czytaj więcej
Jeszcze zegarek czy już telefon?
Lis21

Jeszcze zegarek czy już telefon?

Smar­twatch ZePhone łączy w sobie funk­cjo­nal­ność tele­fonu komór­ko­wego z prze­no­śnym naręcz­nym zegar­kiem. Moż­li­wość pracy w 3G oraz moduł GPS powo­dują, że może stać się on sku­tecz­nym zamien­ni­kiem dla smart­fona.

Czytaj więcej