MyKronoz zaprezentuje jesienną kolekcję w Berlinie
Sie31

MyKronoz zaprezentuje jesienną kolekcję w Berlinie

Tego­roczna edy­cja IFA Ber­lin, jed­nych z naj­więk­szych tar­gów elek­tro­niki użyt­ko­wej na świe­cie, będzie waż­nym kro­kiem dla szwaj­car­skiego pro­du­centa. W Ber­li­nie zapre­zen­tuje on swoją naj­now­szą, jesienną kolek­cję smar­twat­chy.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeFit2 – nowa, bardziej funkcjonalna opaska sportowa
Sie26

MyKronoz ZeFit2 – nowa, bardziej funkcjonalna opaska sportowa

Nie minął jesz­cze rok od pre­miery pierw­szej opa­ski spor­to­wej szwaj­car­skiego pro­du­centa, a już poja­wia się kolejna, lepiej wypo­sa­żona wer­sja urzą­dze­nia. ZeFit2 nabrał jesz­cze bar­dziej funk­cjo­nal­nego cha­rak­teru, mię­dzy innymi dzięki doty­ko­wemu ekra­nowi oraz wygod­nemu sys­te­mowi powia­do­mień.

Czytaj więcej
Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany
Sie20

Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany

Druga gene­ra­cja inte­li­gent­nych opa­sek od Sony wła­śnie została ofi­cjal­nie przed­sta­wiona światu. Sony Smar­tBand 2 posiada pul­so­metr i kolo­rowe LEDy, które natych­miast powia­do­mią nas np. o nie­ode­bra­nym połą­cze­niu.

Czytaj więcej
Jaki smartwatch wybrać? 8 cennych wskazówek
Sie18

Jaki smartwatch wybrać? 8 cennych wskazówek

Nie wiesz jaki smartwatch wybrać i czym kie­ro­wać się przy zakupie? Niniej­szym tek­stem przy­bli­żymy ten temat i roz­wie­jemy nie­które z Two­ich wąt­pli­wo­ści.

Czytaj więcej
Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2
Sie17

Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2

Wszy­scy uwiel­biamy nie­spo­dzianki, a taką wła­śnie ura­czyła nas firma Sam­sung, ujaw­nia­jąc wygląd jej naj­now­szego smar­twat­cha.

Czytaj więcej
Elegancki smartwatch Huawei Watch wkrótce w sprzedaży
Sie13

Elegancki smartwatch Huawei Watch wkrótce w sprzedaży

Ogłoszony w marcu na MWC 2015, Huawei Watch ma być dostępny na całym świecie. Jeśli zastanawiacie się kiedy stanie się to faktem, odpowiedź jest prosta.

Czytaj więcej
Paski do smartwatcha w wakacyjnym stylu
Sie12

Paski do smartwatcha w wakacyjnym stylu

Smar­twatche MyKro­noz to ide­alne roz­wią­za­nie dla osób, które nie lubią nudy w swo­ich ubra­niach. Dzięki wymien­nym paskom smar­twatch może stać się nie tylko funk­cjo­nal­nym gadże­tem, ale także cie­ka­wym dodat­kiem do gar­de­roby.

Czytaj więcej
Asus VivoWatch – wideotest sportowego smartwatcha
Sie10

Asus VivoWatch – wideotest sportowego smartwatcha

W maju Asus, taj­wań­ski pro­du­cent elek­tro­niki, przed­sta­wił smar­twat­cha Asus Vivo­Watch. Dziś pre­zen­tu­jemy Wam wide­otest z naszej krót­kiej acz owoc­nej zna­jo­mo­ści z tym gadże­tem.

Czytaj więcej
Szykujcie portfele, smartwatch Pebble Time Steel dostępny w przedsprzedaży!
Sie07

Szykujcie portfele, smartwatch Pebble Time Steel dostępny w przedsprzedaży!

Jeśli z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­li­ście momentu, gdy będzie można kupić Peb­ble Time Steel – ta wia­do­mość bar­dzo Was ucie­szy.

Czytaj więcej