Znamy sugerowaną cenę nowych smartwatchy Gear 2 Samsunga – przy zakupie starszy model możesz otrzymać za darmo!
Mar28

Znamy sugerowaną cenę nowych smartwatchy Gear 2 Samsunga – przy zakupie starszy model możesz otrzymać za darmo!

Po­zna­li­śmy już ce­nę no­wych smar­twat­chy od Sam­sun­ga, o któ­rych pi­sa­łem już ja­kiś czas te­mu. Naj­tań­szy oczy­wi­ście bę­dzie mo­del Fit, któ­ry kosz­to­wać ma 799 zł. Na­stęp­ny w ko­lej­ce to mo­del Neo, któ­ry bę­dzie o 100 zł droż­szy. Naj­wię­cej wy­da­my na głów­ny mo­del Ga­la­xy Ge­ar 2 – 1199 zł. To ce­na na po­dob­nym po­zio­mie, co je­go po­przed­ni­ka w dniu pre­mie­ry. Za­nim Sam­sung przed­sta­wi je w peł­nej...

Czytaj więcej
LG G Watch pokazany
Mar26

LG G Watch pokazany

W ostat­nich dwóch new­sach prze­czy­ta­li­ście na te­mat smar­twat­cha od LG. Tym ra­zem chciał­bym po­in­for­mo­wać Was o moż­li­wo­ści zo­ba­cze­nia te­go ze­gar­ka dzię­ki ka­na­ło­wi Twit­ter mar­ki LG. Więc bez zbęd­ne­go prze­dłu­ża­nia:   Co o nim są­dzi­cie? Za­pra­szam do wy­po­wia­da­nia się na na­szych pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych na Fa­ce­bo­oku...

Czytaj więcej
Android Wear czyli Google w natarciu
Mar24

Android Wear czyli Google w natarciu

W po­przed­nim new­sie mó­wią­cym o in­te­li­gent­nym ze­gar­ku od Go­ogle pi­sa­łem o za­po­wie­dziach no­we­go smar­twat­cha ko­rzy­sta­ją­ce­go naj­praw­do­po­dob­niej z API, systemu stwo­rzo­ne­go spe­cjal­nie dla inteligentnych zegarków. W przy­pad­ku tych urzą­dzeń moż­na mieć spo­re na­dzie­je na dal­szy roz­wój. Sy­stem mo­bil­ny dzia­ła­ją­cy na te­le­fo­nach cie­szy się ogrom­nym uzna­niem i mi­mo iż wie­le osób ma mu wie­le...

Czytaj więcej
Pierwsze konkretne przecieki na temat zegarka od Google
Mar17

Pierwsze konkretne przecieki na temat zegarka od Google

Praw­do­po­dob­nie jesz­cze w tym ro­ku bę­dzie­my świad­ka­mi prezentacji pierw­sze­go Smar­twat­cha od Go­ogle. Po­dob­nie jak w przy­pad­ku te­le­fo­nów i ta­ble­tów ma być on wy­ko­ny­wa­ny przez in­nych pro­du­cen­tów. Po te­gorocznych pre­zen­ta­cjach i za­po­wie­dziach no­wych smar­twat­chy przez naj­więk­szych gra­czy moż­na przy­pusz­czać, że tak­że i wy­szu­ki­war­ko­wy gi­gant praw­do­po­dob­nie nie­dłu­go przed­sta­wi swój...

Czytaj więcej
Tanie smartwatche – czy warto się nimi zainteresować?
Mar12

Tanie smartwatche – czy warto się nimi zainteresować?

W ostat­nich ty­go­dniach za­czę­ło się po­ja­wiać co­raz wię­cej in­te­li­gent­nych ze­gar­ków. Ak­tu­al­nie ma­my do wy­bo­ru za­rów­no eg­zem­pla­rze z gór­nej pół­ki ce­no­wej (se­ria Ge­ar od Sam­sun­ga), śred­niej (Peb­ble i So­ny Smar­twatch), jak i z ni­skiej. Dzi­siaj za­mie­rzam przed­sta­wić naj­waż­niej­szą cha­rak­te­ry­sty­kę ta­kich urzą­dzeń na pod­sta­wie Co­okoo Smar­twatch oraz nie­daw­no za­pre­zen­to­wa­ne­go...

Czytaj więcej
Podsumowanie cen smartwatchy – edycja marcowa
Mar06

Podsumowanie cen smartwatchy – edycja marcowa

Ostat­nie pod­su­mo­wa­nie mia­ło miej­sce do­syć daw­no te­mu. Nie mie­li­śmy zbyt­nio oka­zji do za­uwa­że­nia zmian pod wzglę­dem cen. Czy się coś zmie­ni­ło w ostat­nich dniach? Jak moż­na się spo­dzie­wać, głów­nie po stro­nie Sam­sun­ga.   Marcowe ceny smartwatchy Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) poprzednia cena – 999zł aktualna cena – 846,25zł – kurtmedia.pl   Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)...

Czytaj więcej
Samsung Gear 2 zaprezentowany! (i nie tylko)
Mar04

Samsung Gear 2 zaprezentowany! (i nie tylko)

Mi­­nę­­ły ta­r­gi MWC, a wraz z ni­­mi na­­de­­szły ocze­­ki­­wa­­ne od dłu­ż­sze­­go cza­­su sma­r­twa­t­che. Po­­ni­­żej za­­pre­­ze­n­tu­­ję cie­­ka­w­sze in­­fo­r­ma­­cje na te­­mat na­­stę­p­cy je­d­ne­­go z naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szych mo­­de­­li sma­r­twa­t­chy – mo­­wa tu­­taj o za­­po­­wia­­da­­nym od ja­­kie­­goś cza­­su Sa­m­sung Ge­­ar 2. No wła­­śnie. Dla­­cze­­go tu­­taj pi­­szę o Sa­m­sung Ge­­ar 2, a nie o Sa­m­sung...

Czytaj więcej