Ostatnie wpisy z kategorii Blog

Nie będzie nowych smartwatchy na Androidzie (od dużych producentów) do końca tego roku

Rok temu świat wyda­wał się zafa­scy­no­wany smar­twat­chami. Rynek tech­no­lo­gii ubie­ral­nych był wciąż sto­sun­kowo nowy i ich popu­lar­ność nie­zmien­nie rosła. Jed­nak ostat­nie infor­ma­cje suge­rują, że ta gorączka może wła­śnie się koń­czyć.

Garmin vivofit jr. – nowy fitness tracker dla dzieci

Vivo­fit jr. to naj­now­sze uzupeł­nie linii vivo­fit, zapro­jek­to­wane dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.

Huawei podobno planuje stworzyć smartwatcha opartego na systemie Tizen

Według nowego raportu opublikowanego ostatnio w dzienniku z Korei Południowej, Huawei pracuje nad smartwatchem opartym na Tizenie.

Samsung Gear S3: Cena spadnie nawet o jedną czwartą w ciągu pół roku?

Je­śli z wypie­kami na twa­rzy oglą­da­łeś wideo o Sam­sungu Gear S3, po czym pomy­śla­łeś o cenie i z roz­cza­ro­wa­niem stwier­dzi­łeś, że to jed­nak nie jest pro­dukt dla Cie­bie, to mamy dla Cie­bie dobrą wia­do­mość.

Michael Kors przedstawia serię Access czyli smartwache z Android Wear

Wielu producentów tradycyjnych zegarków, marek modowych oraz firm, ogólnie rzecz ujmując – nietechnicznych – zaczęło ostatnio iść w kierunku rynku smartzegarków. Niedawno do tego grona dołączył Michael Kors.

WatchOS 3 dodaje nowe funkcje i czyni smartwatch Apple Watch szybszym

Poza nie­dawną pre­mierą smart­fo­no­wego iOS 10, firma Apple wypu­ściła wła­śnie rów­nież nowy sys­tem dla smart­ze­gar­ków – Wat­chOS 3.

Samsung demonstruje kunszt smartwatcha Gear S3 w nowym video

Prezentacja Samsunga Gear S3 Classic i S3 Frontier na targach IFA stała się zastrzykiem optymizmu w kategorii urządzeń noszonych na nadgarstku. W oczekiwaniu na wypuszczenie nowych modeli Gear S3, Samsung opublikował video obrazujące kunszt rzemieślniczy włożony w nowe projekty.

Smartwatch Apple Watch Series 2 oficjalnie zaprezentowany

W końcu docze­ka­li­śmy się pre­miery nowego urzą­dze­nia ze stajni kali­for­nij­skiej firmy, smar­twat­cha Apple Watch Series 2, w skró­cie S2.

System pisania od Snapkeys

Nowa kla­wia­tura Snap­keys prze­zna­czona jest dla posia­da­czy inte­li­gent­nych zegar­ków z okrą­głą tar­czą. Czy sys­tem pisa­nia ma szanse na wygraną w star­ciu ze ste­ro­wa­niem gło­so­wym?

Blocks – modułowy smartzegarek

Blocks to modu­łowy smar­twatch, który od innych, dostęp­nych na rynku urzą­dzeń różni się tym, że użyt­kow­nik ma tu moż­li­wość zde­cy­do­wa­nia o jego funk­cjach poprzez samo­dzielne zło­że­nie zegarka ze spe­cjal­nych modu­łów.

Speedo Shine 2 i Ray w wersji dla miłośników pływania

Mi­ło­śnicy pły­wa­nia dotych­czas nie mieli zbyt wielu moż­li­wo­ści jeżeli cho­dzi o trac­kery prze­zna­czone na basen. Na szczę­ście, na rynku poja­wiły się dwa urzą­dze­nia, które ide­al­nie spraw­dzą się do tego celu. Mowa o Spe­edo Shine 2 i Ray.

BioRing pomoże Ci w diecie

We­ara­ble poli­czy za Cie­bie spo­ży­cie tłusz­czu i białka, poziom stresu, a także pod­su­muje inten­syw­ność Two­jej aktyw­no­ści. To jesz­cze nie wszystko. Bio­Ring obli­czy poziom wody w Twoim orga­ni­zmie

Misfit Ray i jego akcesoria

We­dług zapew­nień Fos­sila, urzą­dze­nie będzie sze­roko dostępne dla euro­pej­skich miło­śni­ków tech­no­lo­gii weara­bles. Jed­no­cze­śnie zapro­jek­to­wane akce­so­ria mają przy­cią­gnąć uwagę na pro­dukt ame­ry­kań­skiego pro­du­centa. Szansa dla Mis­fita?

Apple watchOS 3 – co wiemy o nowym systemie?

Nie wiemy jeszcze czy w tym roku doczekamy się premiery nowej generacji smartwatcha firmy Apple, wiemy za to, że wielkimi krokami zbliża się aktualizacja systemu watchOS do wersji oznaczonej numerem 3. Firma z Cupertino nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i zamierza kontynuować rozwój aktualnej generacji smartzegarka Apple Watch.

Test Sony SmartWatch 2 – smartwatch dla nowicjusza?

Smar­tWatch 2 od Sony to jak na szybko zmie­nia­jący się świat weara­bles, dość leciwy smart­ze­ga­rek. Mimo że jego­ pre­miera odbyła się w czwar­tym kwar­tale 2013 roku, zain­te­re­so­wa­nie na­dal jest sto­sun­kowo wyso­kie. Powo­dem może być niska cena (nie prze­kra­cza 300 zł) oraz dobre opi­nie o elek­tro­nice japoń­skiej marki.