Smartwatch Alcatel OneTouch Go Watch odczyta Twój nastrój – czy to naprawdę potrzebne?
Gru09

Smartwatch Alcatel OneTouch Go Watch odczyta Twój nastrój – czy to naprawdę potrzebne?

Dewe­lo­pe­rzy tech­no­lo­gii ubie­ral­nej prze­ści­gają się w funk­cjach swo­ich dzieł. Kolejna pozy­cja z alca­te­low­skiej rodziny ofe­ruje użyt­kow­ni­kowi odczy­ta­nie jego nastroju, ale… czy to się kie­dy­kol­wiek przyda?

Czytaj więcej
Smartwatch Alcatel One Touch dostępny w przedsprzedaży
Kwi03

Smartwatch Alcatel One Touch dostępny w przedsprzedaży

Smar­twatch Alca­tel One Touch Watch tra­fił wła­śnie do przed­sprze­da­ży w bar­dzo inte­re­su­ją­cej cenie!

Czytaj więcej
Alcatel wkracza na rynek smartwatchy
Sty06

Alcatel wkracza na rynek smartwatchy

Al­ca­tel na tar­gach za­pre­zen­tował swo­je­go smar­twat­cha One To­uch Watch. Oka­za­ło się, że wzbu­dził swo­im pro­duk­tem za­in­te­re­so­wa­nie za­rów­no kon­su­men­tów, jak i naj­więk­szych por­ta­li tech­no­lo­gicz­nych. Te­raz nad­szedł czas na je­go pre­zen­ta­cję pod­czas tar­gów CES od­by­wa­ją­cych się w Las Ve­gas. Pro­du­cent ten swo­imi ostat­ni­mi pro­duk­ta­mi oku­pu­je pół­kę bu­dże­to­wą te­le­fo­nów i nie...

Czytaj więcej