MyKronoz ZeCircle – smartwatch z cyrkoniami od Swarovskiego
Lut08

MyKronoz ZeCircle – smartwatch z cyrkoniami od Swarovskiego

Smar­twatche koja­rzą się nam przede wszyst­kim z futu­ry­stycz­nymi urzą­dze­niami, choć obec­nie dostrzec można trend  któ­rym coraz więk­szą uwagę zwraca się na ich nie­po­wta­rzalny wygląd. O krok dalej poszła firma MyKro­noz, która zapre­zen­to­wała ele­gancką wer­sję ZeCircle z cyr­ko­niami od Swa­ro­vskiego.

Czytaj więcej
CES 2016: MyKronoz zapowiada nową kolekcję smartwatchy
Sty08

CES 2016: MyKronoz zapowiada nową kolekcję smartwatchy

Podczas tegorocznej edycji CES w Las Vegas wiele marek prezentuje swoje nowe produkty czy zapowiada ich przyszłość. Jedną z nich jest także MyKronoz, który zapowiedział wiosenną kolekcję zegarków.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeSplash2: wodoodporny smartwatch z mikrofonem i głośnikiem
Gru30

MyKronoz ZeSplash2: wodoodporny smartwatch z mikrofonem i głośnikiem

MyKro­noz zaczyna śmiało dzia­łać na rynku pro­duk­tów weara­bles. Świad­czą o tym coraz bar­dziej zaawan­so­wane, a przede wszyst­kim funk­cjo­nalne urzą­dze­nia szwaj­car­skiego pro­du­centa. Kolej­nym tego typu przy­kła­dem jest naj­now­szy model ZeSpla­sh2.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł
Gru13

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą kolejną listą naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. Tym razem przed­sta­wiamy urzą­dze­nia w zakre­sie ceno­wym 500-1000 zł.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeTel – nowy synonim uniwersalnego smartwatcha
Gru10

MyKronoz ZeTel – nowy synonim uniwersalnego smartwatcha

Nowość od szwaj­car­skiego pro­du­centa wyróż­nia się rzadko spo­ty­kaną uni­wer­sal­no­ścią. Ma w sobie cechy tele­fonu, zwy­kłego smar­twat­cha oraz opa­ski spor­to­wej. A to wszystko w jed­nej, ele­ganc­kiej obu­do­wie.

Czytaj więcej
Jeszcze zegarek czy już telefon?
Lis21

Jeszcze zegarek czy już telefon?

Smar­twatch ZePhone łączy w sobie funk­cjo­nal­ność tele­fonu komór­ko­wego z prze­no­śnym naręcz­nym zegar­kiem. Moż­li­wość pracy w 3G oraz moduł GPS powo­dują, że może stać się on sku­tecz­nym zamien­ni­kiem dla smart­fona.

Czytaj więcej
ZeWatch3 – najnowszy smartwatch od MyKronoz
Wrz15

ZeWatch3 – najnowszy smartwatch od MyKronoz

ZeWat­ch3 to kolejny smar­twatch z jed­nej z naj­waż­niej­szych serii szwaj­car­skiego pro­du­centa. Nowy pro­dukt wyróż­nia się cie­ka­wym wyglą­dem, doty­ko­wym ekra­nem oraz uła­twioną funk­cją łado­wa­nia. Dzięki temu powstał intu­icyjny i funk­cjo­nalny sprzęt w przy­stęp­nej cenie.

Czytaj więcej
MyKronoz zaprezentuje jesienną kolekcję w Berlinie
Sie31

MyKronoz zaprezentuje jesienną kolekcję w Berlinie

Tego­roczna edy­cja IFA Ber­lin, jed­nych z naj­więk­szych tar­gów elek­tro­niki użyt­ko­wej na świe­cie, będzie waż­nym kro­kiem dla szwaj­car­skiego pro­du­centa. W Ber­li­nie zapre­zen­tuje on swoją naj­now­szą, jesienną kolek­cję smar­twat­chy.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeFit2 – nowa, bardziej funkcjonalna opaska sportowa
Sie26

MyKronoz ZeFit2 – nowa, bardziej funkcjonalna opaska sportowa

Nie minął jesz­cze rok od pre­miery pierw­szej opa­ski spor­to­wej szwaj­car­skiego pro­du­centa, a już poja­wia się kolejna, lepiej wypo­sa­żona wer­sja urzą­dze­nia. ZeFit2 nabrał jesz­cze bar­dziej funk­cjo­nal­nego cha­rak­teru, mię­dzy innymi dzięki doty­ko­wemu ekra­nowi oraz wygod­nemu sys­te­mowi powia­do­mień.

Czytaj więcej
Paski do smartwatcha w wakacyjnym stylu
Sie12

Paski do smartwatcha w wakacyjnym stylu

Smar­twatche MyKro­noz to ide­alne roz­wią­za­nie dla osób, które nie lubią nudy w swo­ich ubra­niach. Dzięki wymien­nym paskom smar­twatch może stać się nie tylko funk­cjo­nal­nym gadże­tem, ale także cie­ka­wym dodat­kiem do gar­de­roby.

Czytaj więcej
Smartwatch przypomni Ci o wszystkim
Lip14

Smartwatch przypomni Ci o wszystkim

Wizyta u leka­rza, zakupy, ode­bra­nie rze­czy z pralni, a do tego jedze­nie co trzy godziny. Jak to wszystko zapamię­tać? Pomocne będą nowe tech­no­lo­gie.

Czytaj więcej
MyKronoz zaprasza na Mobile World Congress Szanghaj
Lip06

MyKronoz zaprasza na Mobile World Congress Szanghaj

MyKro­noz, szwaj­car­ski pro­du­cent smar­twatchy został ofi­cjal­nym part­ne­rem tego­rocz­nego Mobile World Congress. Impreza odbę­dzie się w naj­więk­szym mie­ście Chin – Szan­ghaju i potrwa 3 dni.

Czytaj więcej
ZeClock – tradycyjny (smart) zegarek
Cze29

ZeClock – tradycyjny (smart) zegarek

Więk­szość obec­nych na rynku smar­twat­chy swoim wyglą­dem znacz­nie odbiega od kla­sycz­nego stylu zegarka. Zamiast tego zale­wani jeste­śmy super­no­wo­cze­snymi, cza­sami mniej gustow­nymi akce­so­riami, które nie każ­demu mogą przy­paść do gustu.

Czytaj więcej
Funkcja anti-lost w smartwatchach MyKronoz
Cze23

Funkcja anti-lost w smartwatchach MyKronoz

Zda­rza Ci się zgu­bić tele­fon? Ogar­nia Cię panika, kiedy nie masz go w zasięgu wzroku? Smartwatche MyKro­noz z funk­cją anti-lost z pew­no­ścią Cię zacie­ka­wią.

Czytaj więcej
Efektywniejszy sen dzięki smartwatchom
Cze01

Efektywniejszy sen dzięki smartwatchom

Zarówno smar­twat­che, jak i smart­bandy posia­dają bar­dzo uży­teczną funk­cję – umoż­li­wiają moni­to­ro­wa­nie naszego snu.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeSplash – test wideo szwajcarskiego smartwatcha
Maj27

MyKronoz ZeSplash – test wideo szwajcarskiego smartwatcha

Czy warto kupować tanie smartwatche? Zobacz naszą najnowszą wideorecenzję szwajcarskiego smartwatcha MyKronoz ZeSplash.

Czytaj więcej
ZeFit – osobisty trener i smartband w jednym
Maj18

ZeFit – osobisty trener i smartband w jednym

Smartband MyKronoz ZeFit to gadżet dla kogoś, dla kogo codzienny wysiłek jest nie lada wyczynem i potrzebuje czegoś, co przekona go do dalszej pracy.

Czytaj więcej
Smartwatch MyKronoz zamiast zegarka na komunię
Maj07

Smartwatch MyKronoz zamiast zegarka na komunię

Pamię­ta­cie co jest naj­lep­szym pre­zen­tem na komu­nię? Oczy­wi­ście zega­rek! By iść z duchem czasu, powin­ni­śmy zasta­no­wić się nad jego inte­li­gent­nym wcie­le­niem.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?
Kwi28

MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?

MyKro­noz, szwaj­car­ski pro­du­cent wpro­wa­dził na rynek smar­twat­cha ZeBra­ce­let2 skie­ro­wa­nego dla kobiet, przy­po­mi­na­jący raczej ele­ment biżu­te­rii niż zega­rek.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeSplash smartwatchem dla aktywnych
Gru06

MyKronoz ZeSplash smartwatchem dla aktywnych

Już za mie­siąc No­wy Rok, a wraz z nim czas no­wo­rocz­nych postanowień – mię­dzy in­ny­mi do­ty­czą­cych wzmoc­nie­nia ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Po­nie­waż trend wsze­la­kiej ak­tyw­no­ści jest za­wsze nie tylko go­rą­co za­le­ca­ny, ale rów­nież i mod­ny – je­ste­śmy świad­ka­mi wy­sy­pu róż­no­ra­kich urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych na­sze dą­że­nia do uzy­ska­nia opty­mal­nej for­my. Je­d­nym z ta­­kich wspo­­ma­­ga­­czy...

Czytaj więcej
Kolejny inteligentny zegarek ze Szwajcarii
Paź27

Kolejny inteligentny zegarek ze Szwajcarii

Nie wiem jak u Was, ale u mnie Szwaj­ca­rzy pod wzglę­dem wy­ko­na­nia pro­duk­tów ma­ją du­ży kre­dyt za­ufa­nia. Ich naj­po­pu­lar­niej­sze wyroby czy­li cze­ko­la­dy, ze­gar­ki czy też scy­zo­ry­ki są do­ce­nia­ne na ca­łym świe­cie. Już raz wspo­mi­na­łem na te­mat przy­mia­rek fir­my Swatch do ryn­ku smar­twat­chy. Nie­ste­ty na efekt ich pra­cy mu­si­my cze­kać do po­ło­wy przy­szłe­go ro­ku. Jest to do­syć od­le­gły czas...

Czytaj więcej