Przecieki o nowym Mi Band 5 mówią o asyście Alexy i mierzeniu poziomu tlenu we krwi. Co jeszcze?
Maj27

Przecieki o nowym Mi Band 5 mówią o asyście Alexy i mierzeniu poziomu tlenu we krwi. Co jeszcze?

Xia­omi Mi Band 4 należy do naj­po­pu­lar­niej­szych inte­li­gent­nych opa­sek na świe­cie. Jak się wydaje, suk­ces czwartej wersji jak i jej poprzed­ni­czek, zachę­cił Xia­omi do pla­no­wa­nia ogło­sze­nia kolej­nej: Mi Band 5 – i to już w czerwcu.

Czytaj więcej
Nowa technologia wearable może wyśledzić zanieczyszczenie powietrza
Maj20

Nowa technologia wearable może wyśledzić zanieczyszczenie powietrza

Tech­no­lo­gie ubie­ralne są super i w ogóle, ale zwy­kle mogą wychwy­cić tylko bar­dzo pod­sta­wowe rze­czy jak puls, potem dzięki mądrym algo­ryt­mom eks­tra­po­lują te dane i dostar­czają wię­cej infor­ma­cji.

Czytaj więcej
COVID-19: odkrycie lekarzy może podnieść sprzedaż Apple Watch 6
Maj14

COVID-19: odkrycie lekarzy może podnieść sprzedaż Apple Watch 6

Ostatnio w New York Time­sie pojawiła się ciekawa opi­nia leka­rza pogo­to­wia Richarda Levi­tana. Ten nowo­jor­ski lekarz sądzi, że zna­lazł spo­sób żeby trzy­mać pacjen­tów z dala respi­ra­to­rów, które uła­twiają oddy­cha­nie ale i wzbu­dzają ogromny strach. Aż 80% pacjen­tów intu­bo­wa­nych i podłą­czo­nych do respi­ra­to­rów umiera.

Czytaj więcej