Czy tak właśnie prezentował będzie się nowy fitness tracker Samsunga?
Sty30

Czy tak właśnie prezentował będzie się nowy fitness tracker Samsunga?

Pod koniec lutego w Bar­ce­lo­nie odbę­dzie się coroczna edy­cja jed­nych z naj­więk­szych na świe­cie tar­gów tech­no­lo­gicz­nych – Mobile World Con­gress. Zapre­zen­to­wany ma tam zostać mię­dzy innymi kolejny smar­twatch od Sam­sunga.

Czytaj więcej
Wszystko co musicie wiedzieć o smartwatchu Casio Smart Outdoor Watch
Sty25

Wszystko co musicie wiedzieć o smartwatchu Casio Smart Outdoor Watch

Ca­sio Smart Out­door Watch zade­biu­to­wał kilka dni temu pod­czas odby­wa­ją­cych się w Las Vegas Con­su­mer Elec­tro­nic Show, czyli naj­więk­szych na świe­cie tar­gach elek­tro­niki kon­su­menc­kiej.

Czytaj więcej
8,8 miliona smartwatchy Apple Watch wysłanych w ubiegłym roku
Sty21

8,8 miliona smartwatchy Apple Watch wysłanych w ubiegłym roku

Zgod­nie z wyni­kami badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Jupi­ter Rese­arch, wynik osiągnięty przez Apple Watch stanowi 51,5% cało­ści smar­twat­chy dostar­czo­nych w 2015 roku.

Czytaj więcej
Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant
Sty18

Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant

Mo­dele te zostały zapre­zen­to­wane pod­czas tar­gów CES 2016. Swoim kla­sycz­nym desi­gnem i ele­gan­cją mają pod­bić kobiece serca.

Czytaj więcej
Próbna produkcja drugiej generacji smartwatcha Apple Watch coraz bliżej
Sty15

Próbna produkcja drugiej generacji smartwatcha Apple Watch coraz bliżej

Jak podaje ser­wis Com­mer­cial Times, pod koniec stycz­nia w fabry­kach Quanta roz­pocz­nie się próbna pro­duk­cja dru­giej gene­ra­cji zegar­ków Apple Watch.

Czytaj więcej
Style – nowy smartwatch od Kruger&Matz
Sty12

Style – nowy smartwatch od Kruger&Matz

Firma Kru­ge­r& Matz wypu­ściła na rynek nowy smar­twatch – Style. Działa on w opar­ciu o sys­tem Linux i jest kom­pa­ty­bilny ze smart­fo­nami posia­da­ją­cymi sys­tem iOS7, Android 4.4 lub ich now­sze wer­sje.

Czytaj więcej
Razer Nabu Watch – smartwatch z dwoma ekranami?
Sty11

Razer Nabu Watch – smartwatch z dwoma ekranami?

Firma znana przede wszyst­kim z akce­so­riów gamin­go­wych po raz pierw­szy zapre­zen­to­wała swo­jego smar­twat­cha pod­czas Con­su­mer Elec­tro­nic Show 2016. Razer prze­niósł doświad­cze­nie zdo­byte z pro­duk­cji smart­ban­dów Nabu na nowego, cyfro­wego smar­twat­cha.

Czytaj więcej
CES 2016: MyKronoz zapowiada nową kolekcję smartwatchy
Sty08

CES 2016: MyKronoz zapowiada nową kolekcję smartwatchy

Podczas tegorocznej edycji CES w Las Vegas wiele marek prezentuje swoje nowe produkty czy zapowiada ich przyszłość. Jedną z nich jest także MyKronoz, który zapowiedział wiosenną kolekcję zegarków.

Czytaj więcej
DokiWatch – najbardziej zaawansowany smartwatch dla dzieci?
Sty07

DokiWatch – najbardziej zaawansowany smartwatch dla dzieci?

Na rynku dostępne jest kilka modeli smar­twat­chy dla naj­młod­szych. Jak jed­nak twier­dzą twórcy Doki­Wat­cha, który 4 stycz­nia zade­biu­to­wał na plat­for­mie Kick­star­ter, będzie to naj­bar­dziej zaawan­so­wane urzą­dze­nie typu weara­ble dla dzieci.

Czytaj więcej
Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami
Sty05

Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami

Na smar­twat­chach Peb­ble poja­wiła się nowa funk­cja o nazwie Peb­ble Health. Wła­ści­ciele Peb­ble Time, Time Steel i Time Round mogą pobrać opro­gra­mo­wa­nie w wer­sji 3.8, by uzy­skać dostęp nowych opcji, które będą poka­zy­wać użyt­kow­ni­kowi jego dzienny i tygo­dniowy pro­gres.

Czytaj więcej