Aktualne ceny smartwatchy 29.11.2013
Lis29

Aktualne ceny smartwatchy 29.11.2013

Jak co ty­dzień, przed­sta­wiam pre­zen­ta­cję naj­niż­szych cen smar­twat­chy w Pol­sce. W tym ty­go­dniu du­żą ob­niż­kę uzy­skał Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar. Moż­li­we, że dzie­je się tak z po­wo­du plo­tek o rze­ko­mo ni­skiej sprze­daży (Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar – jak idzie sprze­daż?) lub też z po­wo­du nad­cią­ga­ją­cej pre­mie­ry no­wej wer­sji (Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar 2).   Ceny smartwatchy Samsung Galaxy Gear (wersja jet...

Czytaj więcej
Pierwszy smartwatch z ekranem Mirasol już jest
Lis29

Pierwszy smartwatch z ekranem Mirasol już jest

  Cał­kiem nie­daw­no w skle­pach na ryn­ku chiń­skim po­ja­wił się pierw­szy ze­ga­rek z ekra­nem Mi­ra­sol (ekran od fir­my Qu­al­l­com). Jest to Ap­p­scomm Fa­shion­comm A1, któ­ry w odróż­nie­niu od naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce mo­de­li bę­dzie po­sia­dał slot na kar­tę mi­cro­SIM. Jej obec­ność jed­nak nie bę­dzie blo­ko­wa­ła moż­li­wo­ści po­łą­cze­nia urzą­dze­nia z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym. Do­dat­ko­wo...

Czytaj więcej
Nowy Samsung Galaxy Gear 2 równolegle z Galaxy S 5?
Lis28

Nowy Samsung Galaxy Gear 2 równolegle z Galaxy S 5?

Moż­li­we, że już na po­cząt­ku przy­szłe­go ro­ku, kie­dy praw­do­po­dob­nie po­ja­wi się no­wy mo­del Sam­sun­ga Ga­la­xy S5, zo­ba­czy­my no­wy mo­del smar­twat­cha od Sam­sun­ga: Ga­la­xy Ge­ar 2. Wieść jesz­cze nie jest po­twier­dzo­na. Je­dy­na do­dat­ko­wa in­for­ma­cja ja­ka się po­ja­wi­ła, to fakt, iż ma być to mo­del o 15–20% cień­szy od po­przed­ni­ka. Są szan­se na to, że zo­ba­czy­my go już na tar­gach CES...

Czytaj więcej
Zegarek, którego inteligencja jest stworzona przez… nas samych :)
Lis28

Zegarek, którego inteligencja jest stworzona przez… nas samych :)

Tak, ty­tuł wia­do­mo­ści nie my­li. Fir­ma Te­xas In­stru­ment już ja­kiś czas te­mu wy­pu­ści­ła ze­ga­rek o bar­dzo do­brych pa­ra­me­trach, któ­re­go jed­nak funk­cjo­nal­ność w fa­brycz­nej wer­sji jest nie­wie­le więk­sza niż w ze­gar­kach, ja­kie do­sta­wa­li­śmy kie­dyś na ko­mu­nię. Jed­nak dzię­ki mno­giej ilo­ści sen­so­rów, wy­daj­ne­mu, jak na ze­ga­rek, pro­ce­so­ro­wi oraz roz­bu­do­wa­nym na­rzę­dziom de­we­lo­per­skim...

Czytaj więcej
ZTE zapowiada smartwatcha
Lis26

ZTE zapowiada smartwatcha

Ko­lej­na fir­ma pra­gnie po­ka­zać swoje­go smar­twat­cha – tym ra­zem po­cho­dzą­ca z Chin fir­ma ZTE. Pew­nie czę­ści czy­tel­ni­ków ko­ja­rzy się ona z pro­du­centem ta­nich smart­fo­nów. Czym ma się cha­rak­te­ry­zo­wać pro­po­no­wa­ny przez nią mo­del? Jak sa­mi twór­cy za­po­wia­da­ją, ma po­sia­dać po­dob­ne opcje co Sam­sun­go­wy Ga­la­xy Ge­ar, przy czym ma być, jak przy­sta­ło na te­go pro­du­centa – tań­szy. Nie­ste­ty, są...

Czytaj więcej
Porównanie dostępnych w Polsce smartwatchy
Lis22

Porównanie dostępnych w Polsce smartwatchy

Ja­ko że na świe­cie te­mat smar­twat­chy do­pie­ro racz­ku­je, licz­ba do­stęp­nych mo­de­li na ryn­ku nie po­wa­la. To, czy war­to już te­raz ku­po­wać czy nie, czę­ścio­wo na­pi­sa­łem w in­nym ar­ty­ku­le (Kto po­wi­nien się za­in­te­re­so­wać smar­twat­cha­mi). Dzi­siaj na­to­miast przed­sta­wiam po­rów­na­nie ak­tu­al­nie naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce in­te­li­gent­nych ze­gar­ków czy­li So­ny Smar­twatch 2 oraz Sam­sung...

Czytaj więcej
Ak­tu­al­ne ce­ny smar­twat­chy – 22.11.2013
Lis22

Ak­tu­al­ne ce­ny smar­twat­chy – 22.11.2013

Od dzi­siaj co ty­dzień na tym blo­gu bę­dą się po­ja­wiać ak­tu­al­ne ce­ny smar­twat­chy. W ko­lej­nych ty­go­dniach oprócz naj­ko­rzyst­niej­szych cen po­da­wa­ne bę­dą rów­nież po­rów­na­nia w sto­sun­ku do po­przed­nich ty­go­dni. Po­nie­waż ak­tu­al­nie naj­po­pu­lar­niej­sze są ze­gar­ki mar­ki Sam­sung oraz So­ny – sku­pi­my się na nich. Ceny Smartwatchy Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) aktualna cena – 1083 zł...

Czytaj więcej
Smartwatch Samsung Galaxy Gear – jak idzie sprzedaż?
Lis20

Smartwatch Samsung Galaxy Gear – jak idzie sprzedaż?

We­dług ostat­nich do­nie­sień, na ca­łym świe­cie sprze­da­ło się praw­do­po­dob­nie 800 ty­się­cy eg­zem­pla­rzy te­go smar­twat­cha, przy czym w sa­mej Ko­rei Po­łu­dnio­wej oko­ło 50 ty­się­cy. Nie są to jed­nak do­kład­nie po­twier­dzo­ne in­for­ma­cje, czy jest to ilość eg­zem­pla­rzy sprze­da­nych czy też je­dy­nie wy­pusz­czo­nych do dys­try­bu­cji. Tak czy ina­czej sprze­daż nie za­chwy­ca. Głów­ny­mi czyn­ni­ka­mi...

Czytaj więcej
Smartwatch Quallcom Toc już 2 grudnia!
Lis19

Smartwatch Quallcom Toc już 2 grudnia!

News ten jest bar­dziej trak­to­wa­ny ja­ko cie­ka­wost­ka niż kon­kret­na za­po­wiedź, po­nie­waż sprzęt tu­taj przed­sta­wia­ny nie bę­dzie nor­mal­nie do­stęp­ny w pol­skich skle­pach. Qu­al­l­com – praw­do­po­dob­nie naj­więk­szy do­staw­ca pro­ce­so­rów do te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych 2 grud­nia za­pre­zen­tu­je swo­je wła­sne dzie­ło: ze­ga­rek Toc. Czym róż­ni się on od in­nych pro­duktów? Prze­de wszyst­kim wy­so­kiej ja­ko­ści...

Czytaj więcej
O co ten cały hałas? Czyli kto powinien się zainteresować smartwatchami?
Lis18

O co ten cały hałas? Czyli kto powinien się zainteresować smartwatchami?

W ostat­nim ro­ku moż­na by­ło za­uwa­żyć wzmo­żo­ne za­in­te­re­so­wa­nie smar­twat­cha­mi, któ­re praw­do­po­dob­nie jest pre­lu­dium do te­go, co mo­że nas cze­kać w naj­bliż­szych mie­sią­cach. Po tym, jak w dzie­dzi­nie te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych osią­gnię­to nie­sa­mo­wi­ty po­stęp, ak­tu­al­nie na­no­szo­ne po­praw­ki do­ty­czą głów­nie pa­ra­me­trów niż uży­tecz­no­ści. Pro­du­cen­ci głod­ni suk­ce­sów za­sta­na­wia­ją się,...

Czytaj więcej