Samsung zaprezentował nowego Smartwatcha
Sie31

Samsung zaprezentował nowego Smartwatcha

Takie rzeczy jak akcelerometr czy żyroskop to w większości smartwatchy już standard, ale dodatkowo znajdziemy tutaj cyfrowy kompas, czujnik oświetlenia, barometr oraz czujnik tętna. Dodatkowo zegarek będzie posiadać wygięty ekran AMOLED, a całość ma być wodoszczelna.

Czytaj więcej
LG G Watch R odpowiedzią na Moto 360
Sie31

LG G Watch R odpowiedzią na Moto 360

LG G Watch to ko­lej­ny smar­twatch, któ­ry bę­dzie po­sia­dał okrą­gły ekran. Nie­zwy­kle ro­sną­ca po­pu­lar­ność te­go ty­pu roz­wią­zań po­wo­du­je, że co­raz wię­cej pro­du­cen­tów po­sta­no­wi­ło za­pre­zen­to­wać ta­ki mo­del ze­gar­ka. LG G Watch R(ound) bę­dzie mo­im zda­niem tym, czym mia­ły być smar­twatche w swo­im za­my­śle: ele­ganc­kim ze­gar­kiem, któ­ry rów­nież po­sia­dać bę­dzie wie­le in­te­li­gent­nych funk­cji....

Czytaj więcej
Prezentacja Sony Smartwatch 3 już we wrześniu
Sie24

Prezentacja Sony Smartwatch 3 już we wrześniu

So­ny jest praw­do­po­dob­nie pierw­szą fir­mą, któ­ra za­pre­zen­to­wa­ła coś sen­sow­ne­go, coś, co moż­na by­ło na­zwać współ­cze­snym smar­twat­chem. Za­rów­no pierw­szy, jak i dru­gi mo­del te­go pro­du­cen­ta prak­tycz­nie nie miał kon­ku­ren­cji w mo­men­cie pre­mie­ry. Wte­dy jesz­cze więk­szość pro­du­centów nie bra­ła na po­waż­nie te­go ryn­ku lub też jesz­cze nie za­pre­zen­to­wa­ła swo­ich mo­de­li. Ostat­ni rok wie­le...

Czytaj więcej
Moto 360 już się pojawił w sklepach internetowych
Sie20

Moto 360 już się pojawił w sklepach internetowych

W skle­pie Be­stBuy po­ja­wił się już Mo­to 360. Nie moż­na go jesz­cze za­ma­wiać, po­nie­waż pre­mie­ra ma się od­być na po­cząt­ku wrze­śnia, jed­nak dzię­ki in­for­ma­cjom za­miesz­czo­nym na stro­nie ma­my ko­lej­ne in­for­ma­cje do prze­ka­za­nia na te­mat te­go smar­twat­cha. Pierw­sze i naj­waż­niej­sze – ce­na urzą­dze­nia. Oka­za­ło się, że nie bę­dzie ona znacz­nie więk­sza w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji. Wy­no­sić ma...

Czytaj więcej
Okrągły smartwatch od Samsunga?
Sie04

Okrągły smartwatch od Samsunga?

Wczo­raj wspo­mi­na­łem o za­po­wie­dzi no­we­go smar­twat­cha od HP, któ­ry wy­róż­niał się przede wszyst­kim nie­ba­nal­nym de­si­gnem – okrą­głą tar­czą. Po­mysł ten wzbu­dził du­żo po­zy­tyw­nych re­ak­cji mię­dzy in­ny­mi przy pre­mie­rze Mo­to 360. Tym ra­zem Sam­sung dał do zro­zu­mie­nia, że fir­ma tak­że pla­nu­je za­pre­zen­to­wać nie­dłu­go ta­kie­go smar­twat­cha. Wszyst­ko przez zło­żo­ne nie­daw­no przez nich wnio­ski...

Czytaj więcej
Nowy smartwatch tym razem od… HP!
Sie03

Nowy smartwatch tym razem od… HP!

Te­go­rocz­ne la­to jest go­rą­ce dla fa­nów smar­twat­chy po­dwój­nie. Nie tyl­ko z po­wo­du tem­pe­ra­tu­ry, ale rów­nież dla­te­go, że ma­ją oka­zję być świad­ka­mi re­kor­do­wej licz­by in­te­li­gent­nych ze­gar­ków. Sz­cze­gól­nie ra­du­ją­cy jest fakt, że za­zwy­czaj nie są to ma­li pro­du­cen­ci ofe­ru­ją­cy prze­cięt­ne za­baw­ki, lecz du­zi gra­cze, pra­gnący za­ofe­ro­wać na­praw­dę do­brze za­po­wia­da­ją­cy się pro­dukt...

Czytaj więcej