Smartwatch, kontroler tętna, saturacji krwi, pracy serca…
Lut17

Smartwatch, kontroler tętna, saturacji krwi, pracy serca…

Ja­ki pro­du­cent miał­by nam za­pew­nić ta­ki kon­tro­ler na­sze­go or­ga­ni­zmu? Oka­zu­je się, że po raz ko­lej­ny do­ty­czy to nad­cho­dzą­ce­go iWat­cha. Jak w ty­tu­le, je­go moż­li­wo­ści spra­wia­ją wra­że­nie urzą­dze­nia, któ­re­mu co­raz bli­żej do ak­ce­so­riów me­dycz­nych. Mo­że w tym wła­śnie bę­dzie si­ła no­we­go smar­twat­cha od Ap­ple. W tym ro­ku cze­ka nas praw­dzi­wy wy­syp in­te­li­gent­nych ze­gar­ków, jed­nak...

Czytaj więcej
Ko­lej­ne prze­cie­ki na te­mat iWat­cha. Hu­awei za­po­wia­da Smar­twat­cha – pre­zen­ta­cja w cią­gu mie­sią­ca!
Lut13

Ko­lej­ne prze­cie­ki na te­mat iWat­cha. Hu­awei za­po­wia­da Smar­twat­cha – pre­zen­ta­cja w cią­gu mie­sią­ca!

Na po­czą­tek news na in­ny te­mat niż ten, któ­ry ostat­nio kró­lu­je we wpi­sach;) Po­czą­tek ro­ku ob­fi­tu­je w za­po­wie­dzi no­wych urzą­dzeń z ka­te­go­rii smar­twat­chy. Dzi­siaj mo­wa o chiń­skim gra­czu Hu­awei, któ­ry ostat­ni­mi la­ta­mi co­raz bar­dziej za­pi­su­je się w świa­do­mo­ści po­ten­cjal­nych klien­tów. Pre­zen­ta­cja je­go pro­duk­tu ma od­być się na­naj­bliż­szych tar­gach MWC, za­czy­na­jących się...

Czytaj więcej
Co się dzieje na rynku smartwatchy?
Lut10

Co się dzieje na rynku smartwatchy?

Ja­­ko że w osta­t­nich dniach nie by­­ło tu­­taj ża­d­nych ak­tu­­a­li­­za­­cji, a w świe­­cie sma­r­twa­t­chy dzia­­ło się co nie­­co, dzi­­siaj bę­­dzie zbio­r­czy news pod­su­­mo­­wu­­ją­­cy osta­t­nie no­­wi­n­ki. Tym ra­­zem są to wie­­­ści na te­­mat iWa­t­cha oraz in­­te­­li­­gen­t­nych ze­­ga­r­ków od Asu­­sa, HTC oraz So­­ny. Na po­­czą­­tek pa­­rę cie­­ka­­wych plo­­tek na te­­mat iWa­t­cha. Eksperymenty Apple z bateriami...

Czytaj więcej