Blocks – modułowy smartzegarek
Sie11

Blocks – modułowy smartzegarek

Blocks to modu­łowy smar­twatch, który od innych, dostęp­nych na rynku urzą­dzeń różni się tym, że użyt­kow­nik ma tu moż­li­wość zde­cy­do­wa­nia o jego funk­cjach poprzez samo­dzielne zło­że­nie zegarka ze spe­cjal­nych modu­łów.

Czytaj więcej