Nowy smartwatch od HP
Lut18

Nowy smartwatch od HP

Firma HP wypuściła właśnie na rynek swój nowy smartwatch. Tym razem powstał on we współpracy z amerykańskim projektantem, Isaacem Mizrahim i jest ukłonem w stronę kobiet.

Czytaj więcej
HP i Titan pracują nad nowym smartwatchem
Gru22

HP i Titan pracują nad nowym smartwatchem

Nowa linia urzą­dzeń ubie­ral­nych zosta­nie zapro­jek­to­wana przez Titana, pią­tego co do wiel­ko­ści pro­du­centa zegar­ków na świe­cie, oraz HP – firmy, któ­rej nie trzeba przed­sta­wiać. Szy­kuje się łakomy kąsek dla fanów weara­bles.

Czytaj więcej
Pokazano smartwatcha HP
Lis04

Pokazano smartwatcha HP

Kil­ka mie­się­cy te­mu by­ła mo­wa o tym, że zna­ny pro­jek­tant Mi­cha­le Ba­stian we współ­pra­cy z HP za­pro­jek­to­wał no­we­go smar­twat­cha. W koń­cu moż­na go zo­ba­czyć na dłu­go ocze­ki­wa­nych zdję­ciach. Do je­go za­let z pew­no­ścią nie bę­dzie moż­na za­li­czyć du­żej ilo­śći usług mul­ti­me­dial­nych. Jak wi­dać jed­nak na ni­żej przed­sta­wio­nych zdję­ciach nie są one głów­nym ele­men­tem smar­twat­cha....

Czytaj więcej
Nowy smartwatch tym razem od… HP!
Sie03

Nowy smartwatch tym razem od… HP!

Te­go­rocz­ne la­to jest go­rą­ce dla fa­nów smar­twat­chy po­dwój­nie. Nie tyl­ko z po­wo­du tem­pe­ra­tu­ry, ale rów­nież dla­te­go, że ma­ją oka­zję być świad­ka­mi re­kor­do­wej licz­by in­te­li­gent­nych ze­gar­ków. Sz­cze­gól­nie ra­du­ją­cy jest fakt, że za­zwy­czaj nie są to ma­li pro­du­cen­ci ofe­ru­ją­cy prze­cięt­ne za­baw­ki, lecz du­zi gra­cze, pra­gnący za­ofe­ro­wać na­praw­dę do­brze za­po­wia­da­ją­cy się pro­dukt...

Czytaj więcej