Gdzie kupić smartwatcha?
Lut24

Gdzie kupić smartwatcha?

Czy­tel­nicy czę­sto zadają nam pyta­nie, gdzie mogą kupić inte­li­gentny zega­rek, dopa­so­wany do ich potrzeb. Popu­lar­ność smart­ze­gar­ków i opa­sek rośnie lawi­nowo, więc wiele osób sięga po nie choćby z cie­ka­wo­ści.

Czytaj więcej
Jaki smartwatch wybrać? 8 cennych wskazówek
Sie18

Jaki smartwatch wybrać? 8 cennych wskazówek

Nie wiesz jaki smartwatch wybrać i czym kie­ro­wać się przy zakupie? Niniej­szym tek­stem przy­bli­żymy ten temat i roz­wie­jemy nie­które z Two­ich wąt­pli­wo­ści.

Czytaj więcej
Co to jest smartband i watchband?
Kwi22

Co to jest smartband i watchband?

Obok smar­twat­cha wyróż­nia­my jesz­cze dwie kate­go­rie elek­tro­ni­ki ubie­ral­nej, któ­rą nosi­my na nad­garst­ku. To smart­band i watch­band. Dowiedz się, co to takie­go.

Czytaj więcej
Historia smartwatchy
Kwi07

Historia smartwatchy

Kiedy pierwszy raz smartwatch pojawił się na srebrnym ekranie? Jakim firmom zawdzięczamy obecny kształt inteligentnych zegarków.

Czytaj więcej
Co to jest smartwatch?
Mar07

Co to jest smartwatch?

Smar­twatch [wym. smar­tło­cz] – słowo, które mam wra­że­nie sły­szeć na każ­dym kroku. We wszyst­kich mediach tech­nicz­nych (ale nie tylko, bo rów­nież np. w modo­wych czy fit­nes­so­wych) zapa­no­wał istny boom na tech­no­lo­gię ubie­ralną, w szcze­gól­no­ści na smar­twatche. Co to jest smartwatch? Można powie­dzieć, że smar­twatch to inte­li­gentny zega­rek na rękę. Czyli smartzega­rek – zega­rek pra­cu­jący pod kon­trolą sys­temu...

Czytaj więcej