Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!
Gru03

Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!

Bez­do­ty­kowe płat­no­ści są już powszech­nie uży­waną formą zapłaty za zakupy. Poza naj­bar­dziej popu­lar­nymi kar­tami płat­ni­czymi, funk­cja ta zaczyna być dostępna w urzą­dze­niach mobil­nych takich jak smart­fon czy… smar­twatch.

Czytaj więcej
Inteligentny zegarek od Swatch za kilka miesięcy
Mar15

Inteligentny zegarek od Swatch za kilka miesięcy

Swatch już w najbliższych miesiącach zaprezentuje swój inteligentny zegarek który jednocześnie nie ma być smartwatchem.

Czytaj więcej
Swatch pokazał młodszego brata modelu Touch – smartwatcha Touch Zero One
Lut28

Swatch pokazał młodszego brata modelu Touch – smartwatcha Touch Zero One

Potwierdziły się plotki o pracach Swatcha nad własnym smartwatchem. Swatch Touch Zero One ujrzał światło dzienne.

Czytaj więcej
Smartwatch bez ładowania
Lut08

Smartwatch bez ładowania

Fir­ma Swatch chce za­­pre­­ze­n­to­­wać no­wy mo­del smar­twat­cha, któ­­ry nie bę­­dzie wy­­ma­­ga­­ł ła­­do­­wa­­nia ba­­te­­rii.

Czytaj więcej
Smartwatchem tym razem zajmie się producent szwajarskich zegarków
Wrz20

Smartwatchem tym razem zajmie się producent szwajarskich zegarków

Szwaj­car­ska fir­ma Swatch zna­na głów­nie z pro­duk­cji kla­sycz­nych ze­gar­ków za­mie­rza wpro­wa­dzić do sprze­da­ży swo­je­go wła­sne­go smar­twat­cha. Swatch To­uch (bo tak ma się na­zy­wać smar­twatch) ma być po­łą­cze­niem kla­sycz­ne­go ze­gar­ka z in­te­li­gent­ny­mi funk­cja­mi smar­twat­cha. Pro­du­cent głów­nie za­mie­rza się skon­cen­tro­wać na do­dat­kach ty­pu fit­ness. Za­mie­rza też du­żą uwa­gę przy­wią­zać do...

Czytaj więcej