Huawei podobno planuje stworzyć smartwatcha opartego na systemie Tizen
Paź01

Huawei podobno planuje stworzyć smartwatcha opartego na systemie Tizen

Według nowego raportu opublikowanego ostatnio w dzienniku z Korei Południowej, Huawei pracuje nad smartwatchem opartym na Tizenie.

Czytaj więcej
Huawei TalkBand B3, czyli bezprzewodowa słuchawka Bluetooth
Maj02

Huawei TalkBand B3, czyli bezprzewodowa słuchawka Bluetooth

Hu­awei Tal­kBand B3 to trze­cia gene­ra­cja pro­jektu TalkBand, która tym razem zachwyca przede wszyst­kim swoją sty­li­styką oraz sze­roką ofertą per­so­na­li­za­cji.

Czytaj więcej
Recenzja Huawei Watch – test wideo eleganckiego smartwatcha
Mar04

Recenzja Huawei Watch – test wideo eleganckiego smartwatcha

Wideotest eleganckiego smartwatcha Huawei Watch.

Czytaj więcej
Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant
Sty18

Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant

Mo­dele te zostały zapre­zen­to­wane pod­czas tar­gów CES 2016. Swoim kla­sycz­nym desi­gnem i ele­gan­cją mają pod­bić kobiece serca.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł
Gru13

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą kolejną listą naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. Tym razem przed­sta­wiamy urzą­dze­nia w zakre­sie ceno­wym 500-1000 zł.

Czytaj więcej
Elegancki smartwatch Huawei Watch wkrótce w sprzedaży
Sie13

Elegancki smartwatch Huawei Watch wkrótce w sprzedaży

Ogłoszony w marcu na MWC 2015, Huawei Watch ma być dostępny na całym świecie. Jeśli zastanawiacie się kiedy stanie się to faktem, odpowiedź jest prosta.

Czytaj więcej
Huawei to nie tylko Watch. Poznajcie TalkBand B2
Mar07

Huawei to nie tylko Watch. Poznajcie TalkBand B2

Huawei poza smartwatchem postanowiło zaprezentować swoją kolejną opaskę czyli Huawei TalkBand 2.

Czytaj więcej
Kolejny elegancki smartwatch – tym razem od Huawei
Mar02

Kolejny elegancki smartwatch – tym razem od Huawei

Jeden z czołowych producentów smartphonów zaprezentował swojego smartwatcha klasy premium

Czytaj więcej
Ko­lej­ne prze­cie­ki na te­mat iWat­cha. Hu­awei za­po­wia­da Smar­twat­cha – pre­zen­ta­cja w cią­gu mie­sią­ca!
Lut13

Ko­lej­ne prze­cie­ki na te­mat iWat­cha. Hu­awei za­po­wia­da Smar­twat­cha – pre­zen­ta­cja w cią­gu mie­sią­ca!

Na po­czą­tek news na in­ny te­mat niż ten, któ­ry ostat­nio kró­lu­je we wpi­sach;) Po­czą­tek ro­ku ob­fi­tu­je w za­po­wie­dzi no­wych urzą­dzeń z ka­te­go­rii smar­twat­chy. Dzi­siaj mo­wa o chiń­skim gra­czu Hu­awei, któ­ry ostat­ni­mi la­ta­mi co­raz bar­dziej za­pi­su­je się w świa­do­mo­ści po­ten­cjal­nych klien­tów. Pre­zen­ta­cja je­go pro­duk­tu ma od­być się na­naj­bliż­szych tar­gach MWC, za­czy­na­jących się...

Czytaj więcej