Recenzja Kruger&Matz Style
Kwi10

Recenzja Kruger&Matz Style

Nie­dawno na naszym blogu poja­wiła się recen­zja pierw­szego smart­ze­garka od pol­skiego pro­du­centa. Dzi­siaj prze­te­stu­jemy jego następcę – Kru­ge­r&Matz Style. Zobacz­cie, czym różni się od poprzed­nika i czy warto zwró­cić na niego uwagę.

Czytaj więcej
Recenzja Kruger&Matz Classic – kandydat na pierwszego smartwatcha?
Lut28

Recenzja Kruger&Matz Classic – kandydat na pierwszego smartwatcha?

Dla osób, które nie posia­dały ni­gdy smar­twat­cha Clas­sic może być dobrym wybo­rem. Dużo przy­dat­nych funk­cji, dobra spe­cy­fi­ka­cja oraz niska cena urzą­dze­nia pozy­tyw­nie wpły­wają na jego cha­rak­te­ry­stykę. Zega­rek na pewno warty jest uwagi.

Czytaj więcej
Style – nowy smartwatch od Kruger&Matz
Sty12

Style – nowy smartwatch od Kruger&Matz

Firma Kru­ge­r& Matz wypu­ściła na rynek nowy smar­twatch – Style. Działa on w opar­ciu o sys­tem Linux i jest kom­pa­ty­bilny ze smart­fo­nami posia­da­ją­cymi sys­tem iOS7, Android 4.4 lub ich now­sze wer­sje.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł
Gru12

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł

Przed­sta­wiamy pierw­szą cześć naszego świą­tecz­nego porad­nika. Jeśli zasta­na­wia­cie się nad zaku­pem smar­twat­cha bądź smart­banda i nie posia­da­cie zbyt zasob­nego port­fela, ten tekst powi­nien się Wam przy­dać.

Czytaj więcej
Kruger&Matz prezentuje pierwszy w ofercie smartwatch Classic
Maj25

Kruger&Matz prezentuje pierwszy w ofercie smartwatch Classic

Firma Kru­ge­r& Matz, spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji ele­ganc­kich urzą­dzeń mobil­nych oraz sprzętu audio, wpro­wa­dziła do oferty pierw­szy pro­dukt z zakresu tech­no­lo­gii ubie­ral­nych – smar­twatch Clas­sic.

Czytaj więcej
Smartwatch Kruger&Matz za rozsądne pieniądze
Sty26

Smartwatch Kruger&Matz za rozsądne pieniądze

Ko­lej­ny pro­du­cent wkroczył na rynek ze swo­im smar­twat­chem.

Czytaj więcej