WatchOS 7 to bogatsze tarcze zegarka, monitor snu, więcej opcji treningów, monitor mycia rąk i co jeszcze?
Lip06

WatchOS 7 to bogatsze tarcze zegarka, monitor snu, więcej opcji treningów, monitor mycia rąk i co jeszcze?

Niedawno Apple zaprezentował nową wersję WatchOS 7, systemu operacyjnego serii Apple Watch. Jak się spodziewano, nowa wersja systemu pozwoli na udostępnianie spersonalizowanych tarcz zegarka i np. nowe funkcje monitora snu.

Czytaj więcej
COVID-19: odkrycie lekarzy może podnieść sprzedaż Apple Watch 6
Maj14

COVID-19: odkrycie lekarzy może podnieść sprzedaż Apple Watch 6

Ostatnio w New York Time­sie pojawiła się ciekawa opi­nia leka­rza pogo­to­wia Richarda Levi­tana. Ten nowo­jor­ski lekarz sądzi, że zna­lazł spo­sób żeby trzy­mać pacjen­tów z dala respi­ra­to­rów, które uła­twiają oddy­cha­nie ale i wzbu­dzają ogromny strach. Aż 80% pacjen­tów intu­bo­wa­nych i podłą­czo­nych do respi­ra­to­rów umiera.

Czytaj więcej
Fitbit buduje sklep z aplikacjami od innych twórców – nadchodzi nowy smartzegarek?
Sty23

Fitbit buduje sklep z aplikacjami od innych twórców – nadchodzi nowy smartzegarek?

Pre­zes firmy, James Park, zapo­wiada budowę sklepu z apli­ka­cjami tak szybko jak to moż­liwe. Może to sta­no­wić wska­zówkę, że Park myśli o stwo­rze­niu smar­twat­cha Fit­bit.

Czytaj więcej
Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!
Sty10

Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!

Sam­sung już od pew­nego czasu pra­co­wał nad tym, by jego smart­ze­garki były kom­pa­ty­bilne z iOS i w końcu mu się udało. Od 7 stycz­nia modele Sam­sung Gear S3 Fron­tier, Gear S3 Clas­sic, Gear S2 i Gear Fit 2 mogą być uży­wane z iPho­ne­’ami dzia­ła­ją­cymi na iOS 9.0 lub wyż­szym (z zastrze­że­niem, że nie może to być model star­szy niż iPhone 5). Aby spa­ro­wać iPho­ne’a z któ­rymś z wymie­nio­nych smar­twat­chy Sam­sunga,...

Czytaj więcej
Apple zgłasza patent na smartwatcha w okrągłej kopercie, nadchodzi okrągły Apple Watch?
Gru11

Apple zgłasza patent na smartwatcha w okrągłej kopercie, nadchodzi okrągły Apple Watch?

Podoba Wam się pro­sto­kątny kształt Apple Wat­cha? Ciesz­cie się nim, póki ist­nieje. Apple zło­żyło bowiem nie­dawno wnio­sek do ame­ry­kań­skiego urzędu paten­to­wego, który świad­czy o tym, że być może w przy­szło­ści zoba­czymy okrą­głe Apple Wat­che.

Czytaj więcej
Oto nowy smartwatch zasilany ciepłem ciała!
Gru01

Oto nowy smartwatch zasilany ciepłem ciała!

Każdy wła­ści­ciel smar­twat­cha wie, że im wię­cej funk­cji, tym krót­szy czas życia bate­rii. A co, gdy­by pobie­rał ener­gię z cie­pła naszego ciała?

Czytaj więcej
Emporio Armani wypuszcza swoją pierwszą kolekcję smartwatchy hybrydowych
Lis18

Emporio Armani wypuszcza swoją pierwszą kolekcję smartwatchy hybrydowych

Emporio Armani, włoski dom mody, zdecydował się wejść na rynek smartwatchy.

Czytaj więcej
Apple Watch naj­bar­dziej dokład­nym smartzegarkiem
Lis03

Apple Watch naj­bar­dziej dokład­nym smartzegarkiem

Nie wszyst­kie fit­ness trac­kery są tak samo dokładne – taki wnio­sek wypływa z bada­nia opu­bli­ko­wa­nego nie­dawno w czo­ło­wym ame­ry­kań­skim piśmie medycz­nym – Jour­nal of Ame­ri­can Medi­cal Asso­cia­tion (JAMA Car­dio­logy).

Czytaj więcej
Nie będzie nowych smartwatchy na Androidzie (od dużych producentów) do końca tego roku
Paź14

Nie będzie nowych smartwatchy na Androidzie (od dużych producentów) do końca tego roku

Rok temu świat wyda­wał się zafa­scy­no­wany smar­twat­chami. Rynek tech­no­lo­gii ubie­ral­nych był wciąż sto­sun­kowo nowy i ich popu­lar­ność nie­zmien­nie rosła. Jed­nak ostat­nie infor­ma­cje suge­rują, że ta gorączka może wła­śnie się koń­czyć.

Czytaj więcej
Garmin vivofit jr. – nowy fitness tracker dla dzieci
Paź04

Garmin vivofit jr. – nowy fitness tracker dla dzieci

Vivo­fit jr. to naj­now­sze uzupeł­nie linii vivo­fit, zapro­jek­to­wane dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.

Czytaj więcej
Huawei podobno planuje stworzyć smartwatcha opartego na systemie Tizen
Paź01

Huawei podobno planuje stworzyć smartwatcha opartego na systemie Tizen

Według nowego raportu opublikowanego ostatnio w dzienniku z Korei Południowej, Huawei pracuje nad smartwatchem opartym na Tizenie.

Czytaj więcej
Samsung Gear S3: Cena spadnie nawet o jedną czwartą w ciągu pół roku?
Wrz25

Samsung Gear S3: Cena spadnie nawet o jedną czwartą w ciągu pół roku?

Je­śli z wypie­kami na twa­rzy oglą­da­łeś wideo o Sam­sungu Gear S3, po czym pomy­śla­łeś o cenie i z roz­cza­ro­wa­niem stwier­dzi­łeś, że to jed­nak nie jest pro­dukt dla Cie­bie, to mamy dla Cie­bie dobrą wia­do­mość.

Czytaj więcej
Michael Kors przedstawia serię Access czyli smartwache z Android Wear
Wrz20

Michael Kors przedstawia serię Access czyli smartwache z Android Wear

Wielu producentów tradycyjnych zegarków, marek modowych oraz firm, ogólnie rzecz ujmując – nietechnicznych – zaczęło ostatnio iść w kierunku rynku smartzegarków. Niedawno do tego grona dołączył Michael Kors.

Czytaj więcej
WatchOS 3 dodaje nowe funkcje i czyni smartwatch Apple Watch szybszym
Wrz15

WatchOS 3 dodaje nowe funkcje i czyni smartwatch Apple Watch szybszym

Poza nie­dawną pre­mierą smart­fo­no­wego iOS 10, firma Apple wypu­ściła wła­śnie rów­nież nowy sys­tem dla smart­ze­gar­ków – Wat­chOS 3.

Czytaj więcej
Samsung demonstruje kunszt smartwatcha Gear S3 w nowym video
Wrz13

Samsung demonstruje kunszt smartwatcha Gear S3 w nowym video

Prezentacja Samsunga Gear S3 Classic i S3 Frontier na targach IFA stała się zastrzykiem optymizmu w kategorii urządzeń noszonych na nadgarstku. W oczekiwaniu na wypuszczenie nowych modeli Gear S3, Samsung opublikował video obrazujące kunszt rzemieślniczy włożony w nowe projekty.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch Series 2 oficjalnie zaprezentowany
Wrz09

Smartwatch Apple Watch Series 2 oficjalnie zaprezentowany

W końcu docze­ka­li­śmy się pre­miery nowego urzą­dze­nia ze stajni kali­for­nij­skiej firmy, smar­twat­cha Apple Watch Series 2, w skró­cie S2.

Czytaj więcej
System pisania od Snapkeys
Wrz01

System pisania od Snapkeys

Nowa kla­wia­tura Snap­keys prze­zna­czona jest dla posia­da­czy inte­li­gent­nych zegar­ków z okrą­głą tar­czą. Czy sys­tem pisa­nia ma szanse na wygraną w star­ciu ze ste­ro­wa­niem gło­so­wym?

Czytaj więcej
Blocks – modułowy smartzegarek
Sie11

Blocks – modułowy smartzegarek

Blocks to modu­łowy smar­twatch, który od innych, dostęp­nych na rynku urzą­dzeń różni się tym, że użyt­kow­nik ma tu moż­li­wość zde­cy­do­wa­nia o jego funk­cjach poprzez samo­dzielne zło­że­nie zegarka ze spe­cjal­nych modu­łów.

Czytaj więcej
Speedo Shine 2 i Ray w wersji dla miłośników pływania
Lip21

Speedo Shine 2 i Ray w wersji dla miłośników pływania

Mi­ło­śnicy pły­wa­nia dotych­czas nie mieli zbyt wielu moż­li­wo­ści jeżeli cho­dzi o trac­kery prze­zna­czone na basen. Na szczę­ście, na rynku poja­wiły się dwa urzą­dze­nia, które ide­al­nie spraw­dzą się do tego celu. Mowa o Spe­edo Shine 2 i Ray.

Czytaj więcej
BioRing pomoże Ci w diecie
Lip16

BioRing pomoże Ci w diecie

We­ara­ble poli­czy za Cie­bie spo­ży­cie tłusz­czu i białka, poziom stresu, a także pod­su­muje inten­syw­ność Two­jej aktyw­no­ści. To jesz­cze nie wszystko. Bio­Ring obli­czy poziom wody w Twoim orga­ni­zmie

Czytaj więcej
Misfit Ray i jego akcesoria
Lip08

Misfit Ray i jego akcesoria

We­dług zapew­nień Fos­sila, urzą­dze­nie będzie sze­roko dostępne dla euro­pej­skich miło­śni­ków tech­no­lo­gii weara­bles. Jed­no­cze­śnie zapro­jek­to­wane akce­so­ria mają przy­cią­gnąć uwagę na pro­dukt ame­ry­kań­skiego pro­du­centa. Szansa dla Mis­fita?

Czytaj więcej
Apple watchOS 3 – co wiemy o nowym systemie?
Lip04

Apple watchOS 3 – co wiemy o nowym systemie?

Nie wiemy jeszcze czy w tym roku doczekamy się premiery nowej generacji smartwatcha firmy Apple, wiemy za to, że wielkimi krokami zbliża się aktualizacja systemu watchOS do wersji oznaczonej numerem 3. Firma z Cupertino nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i zamierza kontynuować rozwój aktualnej generacji smartzegarka Apple Watch.

Czytaj więcej
Octopus – smartwatch dla najmłodszych
Cze27

Octopus – smartwatch dla najmłodszych

Smartwatche dla najmłodszych znacząco różnią się od ich „dorosłych” wersji i to nie tylko pod kątem wyglądu. Urządzenia te wyposażone są bowiem w funkcje służące zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom – pozwalają lokalizować pociechy i pilnować je. Jednym z tego typu smartzegarków jest Octopus Smartwatch.

Czytaj więcej
Refsix – smartwatch dla sędziów piłkarskich
Cze24

Refsix – smartwatch dla sędziów piłkarskich

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w pełni! Podczas tego typu wydarzeń sportowych coraz częściej stosuje się nowoczesne technologie, jak chociażby system Goal-Line. Kto wie, być może w kolejnych latach żaden sędzia piłkarski nie obędzie się bez bohatera dzisiejszego tekstu – smartzegarka Refsix?

Czytaj więcej
Czy Jawbone wstrzyma produkcję swoich urządzeń?
Cze20

Czy Jawbone wstrzyma produkcję swoich urządzeń?

Jaw­bone w opu­bli­ko­wa­nym 27 maja rapor­cie poin­for­mo­wał o wstrzy­ma­niu pro­duk­cji modeli UP2, UP3 i UP4. Firma podobno roz­po­częła już sprze­daż urzą­dzeń innemu przed­się­bior­stwu, które odpo­wie­dzialne będzie za ich odsprze­daż.

Czytaj więcej
Xiaomi Mi Band 2 – niedrogi fitness tracker
Cze16

Xiaomi Mi Band 2 – niedrogi fitness tracker

Ponad rok od debiutu pierwszej generacji, na rynku pojawił się następca Xiaomi Mi Band. Czym różni się od swojego pierwowzoru i czy warto się w niego zaopatrzyć?

Czytaj więcej
Smartwatch Pebble 2 i Pebble Time 2 na Kickstarterze
Cze13

Smartwatch Pebble 2 i Pebble Time 2 na Kickstarterze

Niemalże rok po debiucie Pebble Time, w serwisie Kickstarter pojawiły się w ubiegłym tygodniu dwa nowe urządzenia marki Pebble – Pebble 2 i Pebble Time 2. Czego możemy się po nich spodziewać?

Czytaj więcej
Smartband Samsung Gear Fit 2 – wszechstronna opaska
Cze09

Smartband Samsung Gear Fit 2 – wszechstronna opaska

Dwa lata temu, w czasie trwania targów MWC 2014 w Barcelonie, Samsung zaprezentował inteligentną opaskę Gear Fit. Niecałe dwa lata po premierze nadeszła pora na jej następcę.

Czytaj więcej
Honor Band A1 – fitness tracker z czujnikiem UV
Cze06

Honor Band A1 – fitness tracker z czujnikiem UV

Jedna z marek Xiaomi – Honor, zaproponowała w ostatnim czasie nową wersję Band A1, będącą drugim po Honor Band Zero urządzeniem przeznaczonym do monitorowania aktywności fizycznej. W odróżnieniu od swojego poprzednika, Honor Band A1 pozbawiony został ekranu.

Czytaj więcej
LG Watch Urbane 2 debiutuje na polskim rynku
Cze04

LG Watch Urbane 2 debiutuje na polskim rynku

Kilka dni temu firma LG wprowadziła na polski rynek LG Watch Urbane 2, kolejną generację luksusowych zegarków.

Czytaj więcej
Wyciek renderów opaski Samsung Gear Fit 2
Cze02

Wyciek renderów opaski Samsung Gear Fit 2

Jako, że pierwsza generacja opasek Samsung Gear Fit cieszyła się sporą popularnością, jej twórcy zdecydowali się rozpocząć prace nad ich ulepszoną wersją. Czego możemy się po nich spodziewać?

Czytaj więcej
Garmin Vivomove – analogowy fitness tracker
Maj30

Garmin Vivomove – analogowy fitness tracker

Wydawać by się mogło, że fitness trackery w wersji analogowej to urządzenia z góry skazane na porażkę. Nic bardziej mylnego – istnieje bowiem spora grupa konsumentów, która od nowoczesnych, minimalistycznych smartzegarków preferuje ich bardziej klasyczną wersję. Z myślą o nich marka Garmin stworzyła Vivomove – tradycyjny smartwatch wyposażony w czujniki ruchu.

Czytaj więcej
Elektryczny budzik Pavloka – Shock Clock
Maj24

Elektryczny budzik Pavloka – Shock Clock

Twórca wri­st­ban­dów chce uła­twić swoim klien­tom poranne wsta­wa­nie. Shock Clock porazi Cię prą­dem, jeśli nie wsta­niesz z łóżka!

Czytaj więcej
Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci
Maj16

Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci

Chiń­ski pro­du­cent elek­tro­niki użyt­ko­wej, w tym także urzą­dzeń weara­bles, zde­cy­do­wał się na zapro­jek­to­wa­nie smart­ze­garka prze­zna­czo­nego dla dzieci. Na rynku pojawi się już 10 maja, dla­tego warto spoj­rzeć wcze­śniej na jego spe­cy­fi­ka­cję.

Czytaj więcej
Moment – smartzegarek pozbawiony ekranu
Maj12

Moment – smartzegarek pozbawiony ekranu

Czy smar­twatch może się obyć bez wyświe­tla­cza? Trudno w to uwie­rzyć, ale tak. Jak to moż­liwe? To pro­ste – urzą­dze­nie to zamiast poka­zy­wać tre­ści, infor­muje użyt­kow­nika o noty­fi­ka­cjach przy pomocy wibra­cji. Czy Moment to fak­tycz­nie nasz „szó­sty zmysł”, jak podają jego twórcy?

Czytaj więcej
Smartband Garmin Approach X40 – gratka dla miłośników golfa i nie tylko
Maj10

Smartband Garmin Approach X40 – gratka dla miłośników golfa i nie tylko

Marka Garmin ma na swoim koncie kilka golfowych edycji smartzegarków, lecz mimo to w dalszym ciągu poszerza swoją ofertę. Tym razem zdecydowała się na stworzenie smartbanda wyposażonego w pulsometr.

Czytaj więcej
Smartwatch Mobvoi Ticwatch opuszcza chińską granicę
Maj04

Smartwatch Mobvoi Ticwatch opuszcza chińską granicę

Pe­kiń­ski pro­du­cent smart­ze­gar­ków, Mobvoi, zde­cy­do­wał się na zapro­jek­to­wa­nie dru­giej wer­sji urzą­dze­nia, prze­zna­czo­nej dla ryn­ków nie­chiń­skich.

Czytaj więcej
Huawei TalkBand B3, czyli bezprzewodowa słuchawka Bluetooth
Maj02

Huawei TalkBand B3, czyli bezprzewodowa słuchawka Bluetooth

Hu­awei Tal­kBand B3 to trze­cia gene­ra­cja pro­jektu TalkBand, która tym razem zachwyca przede wszyst­kim swoją sty­li­styką oraz sze­roką ofertą per­so­na­li­za­cji.

Czytaj więcej
Adidas Zone – nowy pomocnik na lekcjach WF-u
Kwi29

Adidas Zone – nowy pomocnik na lekcjach WF-u

Marka Adidas postanowiła nieco bliżej przyjrzeć się zagadnieniu lekcji wychowania fizycznego w szkołach. Ich najnowszy projekt Adidas Zone ma na celu pomóc prowadzącym zajęcia w lepszym obserwowaniu swoich podopiecznych i ich stanu zdrowia.

Czytaj więcej
Czytanie powiadomień po potrząśnięciu smartwatchem z JorSay
Kwi27

Czytanie powiadomień po potrząśnięciu smartwatchem z JorSay

Android Wear w wersji 1.4 wprowadził wsparcie dla smartwatchy wyposażonych w wbudowane głośniki. Z funkcji tej skorzystać można na przykład przy pomocy darmowej aplikacji JorSay, dzięki której do odczytywania notyfikacji nie potrzebujemy już dwóch rąk, lecz jednej.

Czytaj więcej
Modularny smartband Nex
Kwi24

Modularny smartband Nex

Nex to ciekawy przykład elektroniki modularnej od wywodzącej się z Kanady fimy Mighty Cast. Zamiast tradycyjnego wyświetlacza, urządzenie wyposażone jest w pięć elementów, w których umieszczać można tak zwane „mody”.

Czytaj więcej
Fitbit przeprowadził badania, jak leniwi są jego użytkownicy
Kwi20

Fitbit przeprowadził badania, jak leniwi są jego użytkownicy

Ame­ry­kański pro­cu­dent trac­ke­rów i smart­ze­gar­ków zebrał ano­ni­mowe dane od ponad miliona swo­ich użyt­kow­ni­ków w 2015 roku. Po co? Żeby spraw­dzić, jak bar­dzo są leniwi.

Czytaj więcej
Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników
Kwi18

Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników

Obecne kło­poty finan­sowe firmy Erica Migi­co­vsky­’ego przy­czy­niły się do zwol­nie­nia 40 człon­ków per­so­nelu. Na co firma prze­zna­czy zaosz­czę­dzone pie­nią­dze?

Czytaj więcej
Guess Connect w odświeżonej wersji
Kwi14

Guess Connect w odświeżonej wersji

Na ubiegłorocznych targach elektroniki CES 2015 ogłoszona została współpraca pomiędzy firmą Guess a Martian. Druga z marek posiadała dotychczas w swojej ofercie zbliżone, lecz o wiele droższe modele smartzegarków. Na początku tego roku zaprezentowane zostały dwa nowe modele wspólnie stworzonego urządzenia Connect.

Czytaj więcej
Samsung brainBAND – opaska, która monitoruje wstrząsy
Kwi11

Samsung brainBAND – opaska, która monitoruje wstrząsy

Technologie typu wearables w coraz większym stopniu łączą się z monitoringiem zdrowia. I nie chodzi tu wyłącznie o pomiar ogólnej aktywności takiej, jak ilość spalonych kalorii czy przebytych kilometrów. Coraz częściej pozwalają one bowiem na zaawansowane odczyty biometryki.

Czytaj więcej
Nowe smartwatche na Baselworld 2016
Kwi06

Nowe smartwatche na Baselworld 2016

Ba­sel­world to orga­ni­zo­wana od 1917 roku impreza, która dotych­czas koja­rzyła się wyłącz­nie z kla­sycz­nymi zegar­kami i biżu­te­rią. Tego­roczna edy­cja tych pre­sti­żo­wych tar­gów poka­zała jed­nak, że smar­twat­che sta­no­wią nowy obiekt zain­te­re­so­wa­nia świa­to­wych gigan­tów. W ich trak­cie zapre­zen­to­wany został sze­reg nowych modeli inte­li­gent­nych zegar­ków.

Czytaj więcej
Hyetis Alpha – hybrydowy smartzegarek
Kwi04

Hyetis Alpha – hybrydowy smartzegarek

Hyetis to marka, która od wielu lat eksperymentuje z nowoczesnymi zegarkami. Pierwsze projekty ich najnowszego produktu – smartzegarka Alpha pojawiły się na rynku już w 2013 roku.

Czytaj więcej
Fossil Q Motion – stylowy fitness tracker
Mar29

Fossil Q Motion – stylowy fitness tracker

W dniach 17-19 marca w Austin w Teksasie odbyła się coroczna konferencja SXSW Gaming, podczas której marka Fossil zaprezentowała swój nowy fitness tracker – Fossil Q Motion.

Czytaj więcej
Calendar Watch – kolejny analogowy zegarek?
Mar22

Calendar Watch – kolejny analogowy zegarek?

Na pierwszy rzut oka Calendar Watch wygląda jak klasyczny analogowy zegarek. Przyglądając się mu bliżej zauważyć jednak można, że tarcza urządzenia posiada zintegrowany wyświetlacz pokazujący wydarzenia w kalendarzu ze zsynchronizowanego z nim smartfona.

Czytaj więcej
Mondaine i płatność zegarkiem
Mar18

Mondaine i płatność zegarkiem

Ja­kiś czas temu pisa­li­śmy o moż­li­wo­ści pła­ce­nia smar­twat­chem – tym razem o takie roz­wią­za­nie poku­sił się Mondaine – szwaj­car­ski pro­du­cent zegar­ków.

Czytaj więcej
Samsung Charm – stylowy fitness tracker
Mar14

Samsung Charm – stylowy fitness tracker

Samsung Charm to urządzenie stworzone z myślą o posiadaczach Samsunga Galaxy S7 oraz S7 Edge, które z wyglądu przypomina elegancką bransoletkę. W rzeczywistości jest to moduł fitness w eleganckiej obudowie.

Czytaj więcej
Garmin Vivoactive HR
Mar13

Garmin Vivoactive HR

Ame­ry­kań­ski pro­du­cent zapre­zen­to­wał swoje naj­now­sze dzieło – Vivo­ac­tive HR. Czy smartwatch zasko­czy miło­śni­ków tech­no­lo­gii weara­bles?

Czytaj więcej
Haier decyduje się na smartwatcha dla wszystkich
Mar10

Haier decyduje się na smartwatcha dla wszystkich

Ha­ier Watch został zapre­zen­to­wany pod­czas Mobile World Con­gress. Duże moż­li­wo­ści z cie­ka­wym desi­gnem przy­cią­gają miło­śni­ków weara­bles, któ­rzy znie­cier­pli­wieni cze­kają na kwie­cień – wtedy bowiem zega­rek ukaże się na rynku.

Czytaj więcej
Smartwatche po raz pierwszy wygrały z zegarkami
Mar08

Smartwatche po raz pierwszy wygrały z zegarkami

Jak podają wyniki badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Stra­tegy Ana­ly­tics, w ostat­nim kwar­tale 2015 roku pierw­szy raz w histo­rii liczba sprze­da­nych smar­twat­chy prze­wyż­szyła liczbę sprze­da­nych zegar­ków szwaj­car­skich.

Czytaj więcej
will.i.am kontynuuje swoją przygodę ze smartwatchami
Mar03

will.i.am kontynuuje swoją przygodę ze smartwatchami

To już trzecie podejście muzyka do tematu wareable. Tym razem skupił się on na hardwarze – desing w dalszym ciągu przypomina bowiem klasyczny, bransoletkowy zegarek. Zmianie uległa także nazwa – urządzenie nazywa się teraz Dial.

Czytaj więcej
Snapdragon Wear 2100, czyli nowe chipy dla smartwatchy
Mar01

Snapdragon Wear 2100, czyli nowe chipy dla smartwatchy

Snap­dra­gon Wear 2100 to chipy, które w naj­bliż­szym cza­sie zastą­pią moduły Snap­dra­gon 400 obecne w więk­szo­ści smar­twat­chy.

Czytaj więcej
Fitti Guard – smartwatch analizujący stan środowiska
Lut27

Fitti Guard – smartwatch analizujący stan środowiska

Smar­twat­che infor­mują nas o para­me­trach takich, jak liczba spa­lo­nych kalo­rii czy poko­nany dystans. Nowość na rynku – Fitti Guard będzie w sta­nie dostar­czyć o wiele wię­cej cen­nych danych.

Czytaj więcej
Elephone W2 – analogowy smartwatch
Lut24

Elephone W2 – analogowy smartwatch

Chińska firma Elephone przedstawiła w ostatnim czasie nowy model smartwatcha o nazwie W2. Czego możemy się po nim spodziewać?

Czytaj więcej
Zeblaze Cosmo – stylowy smartwatch w przystępnej cenie
Lut22

Zeblaze Cosmo – stylowy smartwatch w przystępnej cenie

Zeblaze Cosmo to idealny smartwatch dla wszystkich tych, którzy poszukują urządzenia ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami za niską cenę.

Czytaj więcej
Nowy smartwatch od HP
Lut18

Nowy smartwatch od HP

Firma HP wypuściła właśnie na rynek swój nowy smartwatch. Tym razem powstał on we współpracy z amerykańskim projektantem, Isaacem Mizrahim i jest ukłonem w stronę kobiet.

Czytaj więcej
Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?
Lut17

Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?

Up­date opro­gra­mo­wa­nia (do wer­sji 1.4) pojawi się w prze­ciągu kilku tygo­dni i umoż­liwi użyt­kow­ni­kom lep­sze ste­ro­wa­nie smar­twat­chem bez koniecz­no­ści doty­ka­nia urzą­dze­nia.

Czytaj więcej
Rynek urządzeń wearables rozwija się bez przeszkód – raport Gartnera
Lut15

Rynek urządzeń wearables rozwija się bez przeszkód – raport Gartnera

Gart­ner, firma dostar­cza­jąca infor­ma­cje o rynku tech­no­lo­gicz­nym, pod­jęła próbę wytłu­ma­cze­nia wyni­ków badań z jej ostat­niego raportu. Ten oznaj­miał bowiem, że sprze­daż urzą­dzeń weara­bles wzro­śnie z 232 milio­nów egzem­pla­rzy w 2015 do poziomu 322 milio­nów w 2017.

Czytaj więcej
Smartwatche dla górników
Lut13

Smartwatche dla górników

Wy­wo­dząca się z Kanady firma Illu­miti razem z SAP – jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia, ogło­siła pro­jekt sys­temu bez­pie­czeń­stwa dla kopalń opie­ra­jący się o chmurę oraz smar­twat­che dla gór­ni­ków.

Czytaj więcej
Smartwatch Bluboo Xwatch ma kosztować jedynie 99 dolarów
Lut10

Smartwatch Bluboo Xwatch ma kosztować jedynie 99 dolarów

Cena naj­now­szego smar­twat­cha od chiń­skiego pro­du­centa tech­no­lo­gii ubie­ral­nej ma – według zapew­nień dewe­lo­pera – nie prze­kra­czać stu dola­rów. Urzą­dze­nie nie zosta­nie przez to okro­jone z funk­cji, prze­ciw­nie, znaj­dziemy w nim wiele cie­ka­wych roz­wią­zań.

Czytaj więcej
Analogowy fitness tracker od Nevo Balade Parisienne
Lut05

Analogowy fitness tracker od Nevo Balade Parisienne

Smar­twatch ukaże się na rynku urzą­dzeń weara­bles wraz z koń­cem lutego i będzie dostępny w czte­rech sty­lach – Ter­tre, Sau­les, Lepic i Ravi­gnan. Fran­cu­ski dewe­lo­per ma już na kon­cie udany debiut, zatem warto przyj­rzeć się bli­żej jego pla­nom na przy­szłość.

Czytaj więcej
Microsoft we współpracy z Olio Devices
Lut02

Microsoft we współpracy z Olio Devices

W swoim ostat­nim oświad­cze­niu Micro­soft ogło­sił, że udziela zezwo­le­nia na wyko­rzy­sty­wa­nie swo­ich paten­tów odno­śnie urzą­dzeń typu weara­ble buti­ko­wemu pro­du­cen­towi smar­twat­chy – Olio Devi­ces.

Czytaj więcej
Czy tak właśnie prezentował będzie się nowy fitness tracker Samsunga?
Sty30

Czy tak właśnie prezentował będzie się nowy fitness tracker Samsunga?

Pod koniec lutego w Bar­ce­lo­nie odbę­dzie się coroczna edy­cja jed­nych z naj­więk­szych na świe­cie tar­gów tech­no­lo­gicz­nych – Mobile World Con­gress. Zapre­zen­to­wany ma tam zostać mię­dzy innymi kolejny smar­twatch od Sam­sunga.

Czytaj więcej
Wszystko co musicie wiedzieć o smartwatchu Casio Smart Outdoor Watch
Sty25

Wszystko co musicie wiedzieć o smartwatchu Casio Smart Outdoor Watch

Ca­sio Smart Out­door Watch zade­biu­to­wał kilka dni temu pod­czas odby­wa­ją­cych się w Las Vegas Con­su­mer Elec­tro­nic Show, czyli naj­więk­szych na świe­cie tar­gach elek­tro­niki kon­su­menc­kiej.

Czytaj więcej
8,8 miliona smartwatchy Apple Watch wysłanych w ubiegłym roku
Sty21

8,8 miliona smartwatchy Apple Watch wysłanych w ubiegłym roku

Zgod­nie z wyni­kami badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Jupi­ter Rese­arch, wynik osiągnięty przez Apple Watch stanowi 51,5% cało­ści smar­twat­chy dostar­czo­nych w 2015 roku.

Czytaj więcej
Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant
Sty18

Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant

Mo­dele te zostały zapre­zen­to­wane pod­czas tar­gów CES 2016. Swoim kla­sycz­nym desi­gnem i ele­gan­cją mają pod­bić kobiece serca.

Czytaj więcej
Próbna produkcja drugiej generacji smartwatcha Apple Watch coraz bliżej
Sty15

Próbna produkcja drugiej generacji smartwatcha Apple Watch coraz bliżej

Jak podaje ser­wis Com­mer­cial Times, pod koniec stycz­nia w fabry­kach Quanta roz­pocz­nie się próbna pro­duk­cja dru­giej gene­ra­cji zegar­ków Apple Watch.

Czytaj więcej
Style – nowy smartwatch od Kruger&Matz
Sty12

Style – nowy smartwatch od Kruger&Matz

Firma Kru­ge­r& Matz wypu­ściła na rynek nowy smar­twatch – Style. Działa on w opar­ciu o sys­tem Linux i jest kom­pa­ty­bilny ze smart­fo­nami posia­da­ją­cymi sys­tem iOS7, Android 4.4 lub ich now­sze wer­sje.

Czytaj więcej
Razer Nabu Watch – smartwatch z dwoma ekranami?
Sty11

Razer Nabu Watch – smartwatch z dwoma ekranami?

Firma znana przede wszyst­kim z akce­so­riów gamin­go­wych po raz pierw­szy zapre­zen­to­wała swo­jego smar­twat­cha pod­czas Con­su­mer Elec­tro­nic Show 2016. Razer prze­niósł doświad­cze­nie zdo­byte z pro­duk­cji smart­ban­dów Nabu na nowego, cyfro­wego smar­twat­cha.

Czytaj więcej
DokiWatch – najbardziej zaawansowany smartwatch dla dzieci?
Sty07

DokiWatch – najbardziej zaawansowany smartwatch dla dzieci?

Na rynku dostępne jest kilka modeli smar­twat­chy dla naj­młod­szych. Jak jed­nak twier­dzą twórcy Doki­Wat­cha, który 4 stycz­nia zade­biu­to­wał na plat­for­mie Kick­star­ter, będzie to naj­bar­dziej zaawan­so­wane urzą­dze­nie typu weara­ble dla dzieci.

Czytaj więcej
Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami
Sty05

Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami

Na smar­twat­chach Peb­ble poja­wiła się nowa funk­cja o nazwie Peb­ble Health. Wła­ści­ciele Peb­ble Time, Time Steel i Time Round mogą pobrać opro­gra­mo­wa­nie w wer­sji 3.8, by uzy­skać dostęp nowych opcji, które będą poka­zy­wać użyt­kow­ni­kowi jego dzienny i tygo­dniowy pro­gres.

Czytaj więcej
Smartwatch – niebezpieczne narzędzie w rękach cyberprzestępców
Sty04

Smartwatch – niebezpieczne narzędzie w rękach cyberprzestępców

Wie­dzie­li­ście, że wpi­su­jąc kod PIN ręką na któ­rej nosi­cie smar­twat­cha nara­ża­cie się na ryzyko wykra­dze­nia kodu? Udo­wod­nił to w swo­jej pracy magi­ster­skiej jeden ze stu­den­tów infor­ma­tyki na Uni­wer­sy­te­cie w Kopen­ha­dze.

Czytaj więcej
Samsung Welt – inteligentny pasek do spodni
Sty03

Samsung Welt – inteligentny pasek do spodni

Firma Sam­sung Elec­tro­nics ogło­siła, że na naj­bliż­szych tar­gach elek­tro­niki użyt­ko­wej CES w Las Vegas, zade­mon­struje kilka pro­jek­tów z działu Cre­ative Lab (C-Lab). Naj­cie­ka­wiej zapo­wiada się pro­jekt WELT, czyli dba­jący o nasze zdro­wie inte­li­gentny pasek do spodni.

Czytaj więcej
Uczelnie zakazują wnoszenia zegarków na egzaminy
Gru28

Uczelnie zakazują wnoszenia zegarków na egzaminy

Ja­poń­ski Uni­wer­sy­tet w Kioto zapo­wie­dział usta­no­wie­nie cał­ko­wi­tego zakazu wno­sze­nia zegar­ków na egza­miny wstępne na ich uczel­nię, by bro­nić się przed oszu­stwami.

Czytaj więcej
Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?
Gru23

Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?

Kilka dni temu pisa­li­śmy o ankie­cie, według któ­rej 40% nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków Apple Wat­cha zade­kla­ro­wała chęć kupie­nia kolej­nej wer­sji. Dziś może­cie prze­czy­tać o kolej­nym bada­niu. „Wri­stly Insi­de­r’s Report #30” dokład­nie prze­ana­li­zo­wał inte­rak­cje użyt­kow­nika ze smar­twat­chami od Apple i jej czę­sto­tli­wość.

Czytaj więcej
HP i Titan pracują nad nowym smartwatchem
Gru22

HP i Titan pracują nad nowym smartwatchem

Nowa linia urzą­dzeń ubie­ral­nych zosta­nie zapro­jek­to­wana przez Titana, pią­tego co do wiel­ko­ści pro­du­centa zegar­ków na świe­cie, oraz HP – firmy, któ­rej nie trzeba przed­sta­wiać. Szy­kuje się łakomy kąsek dla fanów weara­bles.

Czytaj więcej
Premiera smartwatcha Motorola Sport 360 – krótka prezentacja
Gru21

Premiera smartwatcha Motorola Sport 360 – krótka prezentacja

Na rynku tech­no­lo­gii ubie­ral­nej zawitał właśnie smartzegarek Moto­rola Sport 360. Za dobrą cenę otrzy­mamy smar­twat­cha z wbu­do­waną funk­cją GPS, dzięki czemu korzy­sta­nie ze smart­fona pod­czas biegu nie będzie koniecz­no­ścią.

Czytaj więcej
Apple wygrywa na rynku smartwatchy
Gru18

Apple wygrywa na rynku smartwatchy

10 grud­nia w San Fran­ci­sco miała miej­sce kon­fe­ren­cja Glance, która w cało­ści poświę­cona była zagad­nie­niu Apple Wat­cha w kon­tek­ście bizne­so­wym. Czego można było się na niej dowie­dzieć?

Czytaj więcej
Najnowszy patent Google’a – smartwatch krwiopijca!
Gru17

Najnowszy patent Google’a – smartwatch krwiopijca!

Przy­zwy­cza­ili­śmy się już do smar­twat­chy i innych urzą­dzeń weara­bles, które potra­fią moni­to­ro­wać dzia­łal­ność naszego orga­ni­zmu, liczyć kroki, jakie prze­bie­gli­śmy lub prze­szli­śmy, a nawet mie­rzyć ciśnie­nie krwi. Tym­cza­sem Google ofe­ruje coś zupeł­nie innego.

Czytaj więcej
Rynek wearables w Polsce. Smartwatche i smartbandy towarzyszą nam coraz częściej
Gru16

Rynek wearables w Polsce. Smartwatche i smartbandy towarzyszą nam coraz częściej

Dom badaw­czy MEC na prze­ło­mie wrze­śnia i paździer­nika bie­żą­cego roku prze­pro­wa­dził na gru­pie 1800 pol­skich inter­nau­tów bada­nie na temat rynku mobil­nego w naszym kraju. Czego możemy się z niego dowie­dzieć?

Czytaj więcej
SmartBand U1 – pierwsza opaska od Unitry dla miłośników aktywnego trybu życia
Gru11

SmartBand U1 – pierwsza opaska od Unitry dla miłośników aktywnego trybu życia

Opa­ska Smar­tBand U1 sta­nowi efekt współ­pracy marki Uni­tra z pol­skim start-upem OORT, który, jak przy­znaje jego szef, Rado­sław Tada­jew­ski, zaj­muje się prze­mianą zwy­kłych urzą­dzeń w inte­li­gentne.

Czytaj więcej
Smartwatch Samsung Gear S2 kompatybilny z iOS?
Gru08

Smartwatch Samsung Gear S2 kompatybilny z iOS?

Mimo, że Sam­sung Gear S2 bazuje na sys­te­mie ope­ra­cyj­nym Tizen, współ­pra­cuje on rów­nież z sze­re­giem smart­fo­nów obsłu­gi­wa­nych przez Andro­ida i to nie tylko tymi od Sam­sunga. Na chwilę obecną, zegarki na Tizen OS nie współ­pra­cują z iOS, lecz jak się oka­zuje, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści może się to zmie­nić.

Czytaj więcej
Tracker dla pływaków – iHealth Wave
Gru07

Tracker dla pływaków – iHealth Wave

Urzą­dze­nie prze­zna­czone jest dla ludzi spę­dza­ją­cych czas na base­nie, miło­śni­ków pły­wa­nia. Jeśli nale­żysz do osób, dla któ­rych aktywny wypo­czy­nek w wodzie jest naj­lep­szym wybo­rem, na pewno zain­te­re­suje Cię ta pro­po­zy­cja.

Czytaj więcej
Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!
Gru03

Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!

Bez­do­ty­kowe płat­no­ści są już powszech­nie uży­waną formą zapłaty za zakupy. Poza naj­bar­dziej popu­lar­nymi kar­tami płat­ni­czymi, funk­cja ta zaczyna być dostępna w urzą­dze­niach mobil­nych takich jak smart­fon czy… smar­twatch.

Czytaj więcej
Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store
Lis30

Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store

Wydany dosłow­nie kilka dni temu inte­li­gentny zega­rek tek­sań­skiej firmy Fos­sil, czyli Fos­sil Q Foun­der aktu­al­nie możemy nabyć jedy­nie za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej pro­du­centa. Wkrótce ten stan rze­czy ma ulec zmia­nie.

Czytaj więcej
Smartwatch Asusa ZenWatch 2 jest już dostępny na rynku
Lis27

Smartwatch Asusa ZenWatch 2 jest już dostępny na rynku

Smar­twatch od Asusa po raz pierw­szy został zapre­zen­to­wany pod­czas tar­gów Com­pu­tex, a wię­cej szcze­gó­łów doty­czą­cych spe­cy­fi­ka­cji urzą­dze­nia pozna­li­śmy na ber­liń­skich tar­gach elek­tro­niki IFA 2015. Line-up ZenWat­cha 2 jest dostępny w trzech kolo­rach z osiem­na­stoma róż­nymi paskami. Przy­kła­dowo, skó­rzany pasek można nabyć w kolo­rze khaki, brą­zo­wym, nie­bie­skim czy poma­rań­czo­wym.

Czytaj więcej
W 2019 roku sprzedaż wearables wyniesie 245 milionów egzemplarzy
Lis23

W 2019 roku sprzedaż wearables wyniesie 245 milionów egzemplarzy

Według ostatniego raportu CCS Insi­ght doty­czą­cego tech­no­lo­gii weara­bles, sprze­daż tych urzą­dzeń w 2019 roku będzie bli­sko trzy razy więk­sza niż jest obec­nie. „Weara­bles Fore­cast Worl­dwide, 2015-2019” prze­wi­duje ogromny roz­wój rynku inte­li­gent­nych urzą­dzeń ubie­ral­nych.

Czytaj więcej
Piekło zamarzło – Android Wear dla iOS dostępny w AppStore!
Wrz01

Piekło zamarzło – Android Wear dla iOS dostępny w AppStore!

Firma Google ogło­siła wła­śnie, że wybrane smar­twat­che oparte o Android Wear, otrzy­mały moż­li­wość spa­ro­wa­nia ze smart­fo­nami napę­dza­nymi sys­te­mem iOS 8.2 lub now­szym.

Czytaj więcej
Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany
Sie20

Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany

Druga gene­ra­cja inte­li­gent­nych opa­sek od Sony wła­śnie została ofi­cjal­nie przed­sta­wiona światu. Sony Smar­tBand 2 posiada pul­so­metr i kolo­rowe LEDy, które natych­miast powia­do­mią nas np. o nie­ode­bra­nym połą­cze­niu.

Czytaj więcej
Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2
Sie17

Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2

Wszy­scy uwiel­biamy nie­spo­dzianki, a taką wła­śnie ura­czyła nas firma Sam­sung, ujaw­nia­jąc wygląd jej naj­now­szego smar­twat­cha.

Czytaj więcej
Elegancki smartwatch Huawei Watch wkrótce w sprzedaży
Sie13

Elegancki smartwatch Huawei Watch wkrótce w sprzedaży

Ogłoszony w marcu na MWC 2015, Huawei Watch ma być dostępny na całym świecie. Jeśli zastanawiacie się kiedy stanie się to faktem, odpowiedź jest prosta.

Czytaj więcej
Szykujcie portfele, smartwatch Pebble Time Steel dostępny w przedsprzedaży!
Sie07

Szykujcie portfele, smartwatch Pebble Time Steel dostępny w przedsprzedaży!

Jeśli z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­li­ście momentu, gdy będzie można kupić Peb­ble Time Steel – ta wia­do­mość bar­dzo Was ucie­szy.

Czytaj więcej
MyKronoz zaprasza na Mobile World Congress Szanghaj
Lip06

MyKronoz zaprasza na Mobile World Congress Szanghaj

MyKro­noz, szwaj­car­ski pro­du­cent smar­twatchy został ofi­cjal­nym part­ne­rem tego­rocz­nego Mobile World Congress. Impreza odbę­dzie się w naj­więk­szym mie­ście Chin – Szan­ghaju i potrwa 3 dni.

Czytaj więcej
Nowa definicja smartwatcha – ReVault czyli prywatna chmura na nadgarstku
Maj20

Nowa definicja smartwatcha – ReVault czyli prywatna chmura na nadgarstku

Pry­watna chmura noszona na nad­garstku? Bez­pieczna i zawsze – dosłow­nie – pod ręką? Oto odpo­wiedź na nasze modli­twy: ReVault.

Czytaj więcej
ASTOR Watch – polski pomysł na smartwatch w służbie przemysłu
Maj14

ASTOR Watch – polski pomysł na smartwatch w służbie przemysłu

Co byście powie­­dzieli gdy­­bym napi­­sał, że smartwatch to ważne narzę­­dzie na hali pro­­du­k­cy­j­nej? Żaden tam gadżet, czy ele­­ment biżu­­te­­rii, a wygodne źró­­dło info­r­ma­­cji.

Czytaj więcej