Aktualne ceny smartwatchy – 24.01.2014
Sty24

Aktualne ceny smartwatchy – 24.01.2014

Jak co ty­dzień przed­sta­wiam ak­tu­al­ne ze­sta­wie­nie cen smar­twat­chy. W tym ty­go­dniu za wie­le no­we­go się nie wy­da­rzy­ło. Po­wie­dział­bym wię­cej – nie wy­da­rzy­ło się nic. Kwo­ty sto­ją na iden­tycz­nym po­zio­mie, co ostat­nio. W przy­pad­ku So­ny Smar­twatch ce­na do­syć moc­no ostat­ni­mi ty­go­dnia­mi wa­ha­ła się, jed­nak na przy­kład mo­del Sam­sun­ga jest sta­bil­na już od dłuż­sze­go cza­su. Nie­ste­ty, na...

Czytaj więcej
Kolejny koncept iWatcha
Sty23

Kolejny koncept iWatcha

Jak wia­do­mo, o iWat­chu jesz­cze nic nie wia­do­mo. W związ­ku z tym dzi­siaj za­pre­zen­tu­ję cie­ka­wy kon­cept au­tor­stwa jed­ne­go z blog­ge­rów: Tod­da Ha­mil­to­na. Jest on o ty­le in­te­re­su­ją­cy, że wło­żył w je­go re­ali­za­cję spo­ro pra­cy. Pierw­sze, co rzu­ca się w oczy to ekran na wą­skiej opa­sce po­dob­nej do po­pu­lar­ne­go Ni­ke Fu­el­band. W prze­ci­wień­stwie do opa­ski spor­to­wej obraz jest przed­sta­wio­ny...

Czytaj więcej
Smartwatch dla dzieci od Vtech’a
Sty22

Smartwatch dla dzieci od Vtech’a

Smar­twat­che to nie tyl­ko hi­ghen­do­we wy­na­laz­ki na­szpi­ko­wa­ne naj­now­szą tech­no­lo­gią, ale rów­nież pro­ste za­baw­ki. Ta­kim czymś ma być ko­lej­ne urzą­dze­nie od fir­my Vtech. Vtech Smar­twatch jest prze­zna­czo­ny dla dzie­ci w wie­ku od 6 do 12 lat i po­sia­dać ma 1,4 ca­lo­wy ko­lo­ro­wy ekran, apa­rat fo­to­gra­ficz­ny, moż­li­wość na­gry­wa­nia fil­mów, dyk­ta­fon (wraz z apli­ka­cją do edy­cji gło­su) oraz kil­ka...

Czytaj więcej
Aplikacja Galaxy Gear Remote kontrolująca BMW
Sty21

Aplikacja Galaxy Gear Remote kontrolująca BMW

Pod­czas ostat­nich tar­gów CES, oprócz pre­zen­ta­cji no­wych mo­deli smar­twat­chy, by­ła moż­li­wość tak­że zo­ba­cze­nia cie­ka­wej apli­ka­cji dla ak­tu­al­ne­go mo­delu in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka od Sam­sun­ga. Mo­wa tu­taj o funk­cji Re­mo­te, któ­ra po­wsta­ła z my­ślą o sa­mo­cho­dzie i3 od BMW. War­to przy oka­zji zwró­cić chwi­lę uwa­gi na to, czym cha­rak­te­ry­zu­je się ten sa­mo­chód. Jest to mo­del w peł­ni...

Czytaj więcej
Ceny smartwatchy – 20.01.2014
Sty20

Ceny smartwatchy – 20.01.2014

Wi­tam w ko­lej­nym pod­su­mo­wa­niu cen smar­twat­chy. W dzi­siej­szym wy­da­niu wzię­te pod uwa­gę zo­sta­ły tak­że oprócz pol­skich ce­ny z ama­zon. co. uk. Na tym por­ta­lu są one nie­jed­no­krot­nie lep­sze niż na na­szym ryn­ku, a prze­sył­ka do Pol­ski pro­duk­tów o ce­nie po­wy­żej 25 fun­tów (a w tym prze­dzia­le bę­dą za­wie­rać się ra­czej wszyst­kie smar­twat­che) jest bez­płat­na. Nie­ste­ty ak­tu­al­nie nie ma żad­nych...

Czytaj więcej
Casio się nie poddaje i też pokazuje inteligentny zegarek
Sty15

Casio się nie poddaje i też pokazuje inteligentny zegarek

Fir­my Cas­sio chy­ba nie mu­szę przed­sta­wiać. Je­den z naj­więk­szych pro­du­cen­tów ze­gar­ków na świe­cie za­zwy­czaj ko­ja­rzo­ny był z roz­wią­za­nia­mi pre­zen­tu­ją­ce­go go ja­ko in­no­wa­cyj­ne­go je­że­li cho­dzi o bran­żę ze­gar­ków. Po­cząw­szy od jed­nych z naj­lep­szych ba­te­rii, wo­do­od­por­ność, wstrzą­so­od­por­ność oraz wie­le in­nych, któ­re po­wo­do­wa­ły, że jed­no­ra­zo­wy za­kup ich urzą­dze­nia był do­brą...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy 10.01.2014
Sty10

Aktualne ceny smartwatchy 10.01.2014

Jak co ty­dzień za­pra­szam do ce­no­we­go pod­su­mo­wa­nia smar­twat­chy. W nie­dłu­gim cza­sie za­mie­rzam tu­taj rów­nież za­miesz­czać ce­ny opa­sek spor­to­wych, po­nie­waż jak po­ka­za­ły tar­gi CES (So­ny i LG pre­zen­tu­ją opa­ski) ro­bią się one co­raz po­pu­lar­niej­sze. Co wię­cej, od­wa­żył­bym się po­wie­dzieć, że pre­zen­tu­ją się na­wet le­piej od smar­twat­chy. Mam na­dzie­ję, że nie­dłu­go tak­że w Pol­sce po­ja­wi...

Czytaj więcej
Kolejne wieści z targów CES 2014
Sty09

Kolejne wieści z targów CES 2014

W trak­cie tr­wa­ją­cych ak­tu­al­nie tar­gów CES 2014 mie­li­śmy oka­zję uj­rzeć wie­le cie­ka­wych urzą­dzeń, któ­re ma­ją lub nie­dłu­go bę­dą mieć swo­ją pre­mie­rę. Dzi­siaj bę­dzie pa­rę in­for­ma­cji na te­mat no­we­go smar­twat­cha od fir­my In­tel oraz ta­nie­go urzą­dze­niu od Ar­chos. Intel prezentuje prototyp swojego smartwatcha podczas targów CES W cza­sie te­gorocznych tar­gów wie­le głów by­ło zwró­co­nych w stro­nę...

Czytaj więcej
Dlaczego nie ma jeszcze iWatcha w sprzedaży?
Sty09

Dlaczego nie ma jeszcze iWatcha w sprzedaży?

Plo­tek na te­mat te­go ze­gar­ka w in­ter­ne­cie po­ja­wi­ło się już mnó­stwo, jed­nak żad­na nie zo­sta­ła po­twier­dzo­na. Ko­lej­na in­for­ma­cja, choć nie­ofi­cjal­na, jest na ty­le wia­ry­god­na, że po­sta­no­wi­łem ją tu­taj przed­sta­wić. We­dług The In­for­ma­tion, gi­gant z Cup­per­ti­no ma pro­blem z pro­duk­cją swo­je­go iWat­cha. Naj­więk­szy­mi man­ka­men­ta­mi po­dob­no są ekran oraz ba­te­ria. Jak moż­na by­ło...

Czytaj więcej
LG i Sony prezentują inteligentne opaski!
Sty07

LG i Sony prezentują inteligentne opaski!

Tar­gi CES 2014 przy­nio­sły pa­rę cie­ka­wych in­for­ma­cji. Pierw­sza część new­sa bę­dzie uzu­peł­nie­niem te­go, co do­tych­czas by­ło po­wie­dzia­ne (In­te­li­gent­ne opa­ski od LG). Ko­lej­na część wia­do­mo­ści to na­to­miast świe­ża in­for­ma­cja o no­wym pro­duk­cie od LG. Za­czy­na­my! LG zaprezentowało LG Lifeband Touch   LG za­pre­zen­to­wał swo­ją in­te­li­gent­ną opa­skę na rę­kę, któ­ra ma za za­da­nie wspo­móc nas...

Czytaj więcej