Jaki smartwatch wybrać? 8 cennych wskazówek

Nie wiesz jaki smar­twatch wybrać i czym kie­ro­wać się przy zaku­pie? Niniej­szym tek­stem przy­bli­żymy tro­chę ten temat i roz­wie­jemy nie­które z Two­ich wąt­pli­wo­ści. Oczy­wi­ście nie napi­szemy, który model będzie kon­kret­nie dla Cie­bie – bo to tylko i wyłącz­nie Twój subiek­tywny wybór jaki smar­twatch przy­pad­nie Tobie do gustu – jed­nak lek­tura tego arty­kułu powinna naświe­tlić kilka spraw.

1. System ope­ra­cyjny smart­fona.

Gdy już sta­niesz przed wybo­rem jakiego smar­twat­cha kupić, musisz zwró­cić uwagę z jakim smart­fo­nem przyj­dzie mu dzia­łać. I nawet nie cho­dzi o markę, czy model, a o to jaki ma sys­te­mem ope­ra­cyjny. Obec­nie na rynku jest kilka wio­dą­cych sys­te­mów ope­ra­cyjnych, takich jak iOS, Android, czy Win­dows Phone, jed­nak należy pamię­tać, że zda­rzają się rów­nież bar­dzo egzo­tyczne. Nie każdy smar­twatch będzie dzia­łał z każ­dym smart­fo­nem. To z jakimi sys­te­mami działa dany zega­rek dowiesz się oczy­wi­ście ze spe­cy­fi­ka­cji smar­twat­cha. Uwaga! Nie jest ważne jaki sys­tem ope­ra­cyjny ma zega­rek, ważne z jakim może współ­pra­co­wać!

2. Moż­li­wość dzwo­nie­nia.

Chcesz wyko­ny­wać połą­cze­nia tele­fo­niczne za pośred­nic­twem zegarka? Jeśli tak, roz­waż dwie opcje. Na rynku są modele, w które możesz wło­żyć kartę SIM i dzwo­nić bez­po­śred­nio z samego zegarka. Z dru­giej strony są te, które po spa­ro­wa­niu ze smar­fto­nem dzia­łają niczym zestaw gło­śno­mó­wiący. Są też takie, które nie posia­dają takich zdol­no­ści, bo nie posia­dają mikro­fonu i gło­śnika. Pamię­taj, że uży­wa­jąc smar­twat­cha jako tele­fonu, wszy­scy wokół będą sły­szeli o czym roz­ma­wiasz.

3. Funk­cje fit­ness.

Współ­cze­sne smar­twatche naszpi­ko­wane są naj­róż­niej­szymi czuj­ni­kami, mają­cymi za zada­nie mie­rze­nie naszej aktyw­no­ści fizycz­nej. Więk­szość posiada jedy­nie akce­le­ro­me­try, by móc mie­rzyć ile wyko­na­li­śmy kro­ków, aktyw­ność snu, czy liczbę spa­lo­nych kalo­rii. Niek­tóre mają dodat­kowo pul­so­mie­rze, dzięki czemu możemy na bie­żąco śle­dzić rytm naszego serca. Są też modele bar­dziej wyspe­cja­li­zo­wane i potra­fią mie­rzyć np. liczbę odbić piłki albo moc ser­wów w piłce siat­ko­wej.

4. Odpor­ność na czyn­niki zewnętrzne.

Przed zaku­pem smar­twat­cha, nie­sły­cha­nie ważną rze­czą jest spraw­dze­nie jego szczel­no­ści. Należy pamię­tać, że żyjemy w Pol­sce i „taki mamy kli­mat”. Opady desz­czu nie są niczym nie­zwy­kłym, tym bar­dziej w sezo­nie wio­sen­nym czy też jesien­nym. Poza tym, możemy nie chcieć zdej­mo­wać zegarka przed każ­dym myciem rąk lub kąpielą. Smar­twatche naj­czę­ściej posia­dają ozna­cze­nie kodowe w kla­sy­fi­ka­cji IP (ang. Inter­na­tio­nal Pro­tec­tion Rating). Zazwy­czaj są to dwie cyfry poprze­dzone lite­rami I oraz P, np. czę­sto spo­ty­kana klasa IP67. Pierw­sza cyfra okre­śla odpor­ność urzą­dze­nia na ciała stałe, druga – sto­pień ochrony przed wni­ka­niem wody.
Poniż­sze tabele roz­wieją wszel­kie wąt­pli­wo­ści:

Pierwsza
cy­fra­
Sto­pień ochro­ny­
0 brak ochro­ny­
1 o­ch­rona przed cia­łamista­łymi o śred­nicy 50 mm i więk­sze­j
2 o­ch­rona przed cia­łami sta­łymi o śred­nicy 12,5 mm i więk­sze­j
3 o­ch­rona przed obcymi cia­łami sta­łymi o śred­nicy 2,5 mm i więk­sze­j
4 o­ch­rona przed obcymi cia­łami sta­łymi o śred­nicy 1 mm i więk­sze­j
5 o­ch­rona przed pyłe­m
6 o­ch­rona pyłosz­czel­na­
Druga
cy­fra­
Sto­pień ochro­ny­
0 brak ochro­ny­
1 o­ch­rona przed pada­ją­cymi kro­plami wody­
2 o­ch­rona przed pada­ją­cymi kro­plami wody przy wychy­le­niu obu­dowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stro­nę­
3 o­ch­rona przed natry­ski­wa­niem wodą pod dowol­nym kątem do 60° od pionu z każ­dej stro­ny­
4 o­ch­rona przed bry­zgami wody z dowol­nego kie­run­ku­
5 o­ch­rona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obu­dowę z dowol­nej stro­ny­
6 o­ch­rona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obu­dowę z dowol­nej stro­ny­
7 o­ch­rona przed skut­kami krót­ko­trwa­łego zanu­rze­nia w wodzie (30 min na głę­bo­kość 0,15 m powy­żej wierz­chu obu­dowy lub 1 m powy­żej spodu dla obu­dów niż­szych niż 0,85 m)
8 o­ch­rona przed skut­kami cią­głego zanu­rze­nia w wodzie (obu­dowa cią­gle zanu­rzona w wodzie, w warun­kach uzgod­nio­nych mię­dzy pro­du­cen­tem i użyt­kow­ni­kiem, lecz surow­szych niż według cyfry 7)

5. Pojem­ność bate­rii.

Ku­pu­jąc jakie­kol­wiek prze­no­śne urzą­dze­nie elek­tro­niczne, zawsze zwra­camy uwagę na czas jego dzia­ła­nia na jed­nym łado­wa­niu. Nie ina­czej jest ze świa­tem inte­li­gent­nych zegar­ków. Przed zaku­pem smar­twat­cha dobrze jest upew­nić się, że wytrzyma przy­naj­mniej jeden dzień bez potrzeby podłą­cza­nia go do łado­warki. Dobrze jest też zwró­cić uwagę, czy na rynku dostępne są dodat­kowe bate­rie, np. w for­mie paska do zegarka, albo tzw. plec­ków (jak ma np. Sam­sung Gear S), dzięki któ­rym będzie można znacz­nie zwięk­szyć jego żywot­ność.

6. Wyświe­tlacz.

Wyświe­tlacz to nie­wąt­pli­wie naj­waż­niej­szy ele­ment smar­twat­cha. To dzięki niemu urzą­dze­nie może prze­ka­zy­wać nam zro­zu­miałe komu­ni­katy. Przed zaku­pem gadżetu na rękę powin­ni­śmy upew­nić się, że wyświe­tlacz w który jest wypo­sa­żony jest czy­telny i dobrze widoczny w świe­tle dzien­nym. Zda­rzyć się może, że tań­sze zegarki dobrze się pre­zen­tują w skle­po­wym oświe­tleniu, jed­nak gdy tylko wyj­dziemy na zewnątrz, ekran zaczyna być nie­czy­telny. Wyświe­tlacz to rów­nież naj­czę­ściej naj­bar­dziej prą­do­żerny ele­ment wystę­pu­jący w zegarku. Jeśli zależy nam na dłu­gim cza­sie dzia­ła­nia urzą­dze­nia na jed­nym łado­wa­niu, powin­ni­śmy skie­ro­wać wzrok ku wyświe­tlaczom e-ink. Jako że od jakie­goś czasu dostępne są panele ofe­ru­jące wyświe­tla­nie kolo­ro­wego obrazu w tej tech­no­lo­gii, oprócz dłu­giego czasu pracy na bate­rii docho­dzą­cego nawet do 10 dni, możemy cie­szyć się soczy­stymi bar­wami na ekra­nie.

7. Wyświe­tla­nie powia­do­mień.

De­cy­du­jąc się na smar­twat­cha powin­ni­śmy zasta­no­wić się, czy zależy nam na wyświe­tla­niu powia­do­mień z naszego smart­fona. Obecne na rynku smar­twat­che gene­ral­nie dzielą się na trzy grupy. Nie wyświe­tla­jące powia­do­mień, wyświe­tla­jące powia­do­mie­nia ilo­ściowe (np. „2 nowe wia­do­mo­ści”) oraz wyświe­tla­jące dokładną treść powia­do­mień. Dobrze jest zwró­cić uwagę, czy jeśli widzimy np. treść smsa, to czy możemy z poziomu zegarka odpi­sać nadawcy, a jeśli tak – jak wygląda spo­sób odpi­sy­wa­nia. Niek­tóre inte­li­gentne zegarki pozwa­lają nam na odpo­wiedź gło­sową (nasz głos zosta­nie zapi­sany w for­mie tek­sto­wej, lub wyślemy mmsa­/ma­ila z nagra­niem audio), poprzez wcze­śniej zde­fi­nio­wane tre­ści (np. „już jadę”), lub poprzez wyświe­tlenie kla­wia­tury i moż­li­wość wpi­sa­nia peł­nej tre­ści odpo­wie­dzi.

8. Apli­ka­cje.

Moż­li­wo­ści smar­twat­cha możemy rów­nież oce­niać przez pry­zmat pro­gra­mów, które możemy na nim uru­cho­mić i przez to roz­sze­rzyć jego funk­cje. Jed­nak – uwaga – nie każdy inte­li­genty zega­rek ma moż­li­wość insta­la­cji apli­ka­cji. Wszystko zależy od tego jaki sys­tem ope­ra­cyjny napę­dza dany gadżet. Jeśli chcesz insta­lo­wać pro­gramy z innych źró­deł, nie tylko te od pro­du­centa, zwróć uwagę na smar­twat­che opare o Android Wear, Tizen, bądź Wat­chOS. Jeśli wybie­rzesz zega­rek z innym sys­temem, jest pra­wie pewne, że nie będzie posia­dał moż­li­wo­ści zain­sta­lo­wa­nia dodat­kowego opro­gra­mo­wa­nia.

Zobacz inne wpisy z kategorii Porady:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na