Aktualizacja dla Sony Smartwatch 2
Kwi27

Aktualizacja dla Sony Smartwatch 2

Wy­ni­ki sprze­da­ży So­ny Smar­twatch 2 udo­wad­nia­ją, że jest to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych ze­gar­ków na ryn­ku. So­ny po­sta­no­wi­ło po­chwa­lić się licz­bą de­dy­ko­wa­nych te­mu mo­de­lo­wi apli­ka­cji oraz wy­pu­ścić ak­tu­ali­za­cję, któ­ra po­win­na się spodo­bać po­sia­da­czom te­go in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka. Około 400 aplikacji dostępnych dla Sony Smartwatch 2 400 do­stęp­nych apli­ka­cji – ta­ka ilość...

Czytaj więcej
Nowe szczegóły na temat LG G Watch
Kwi22

Nowe szczegóły na temat LG G Watch

Je­den z naj­cie­kaw­szych smar­twat­chy ostat­nich mie­się­cy, o któ­rym już pi­sa­łem kil­ku­krot­nie – LG G Watch, we­dług naj­now­szych wie­ści, bę­dzie wy­róż­niał się nie tyl­ko tym, że zo­sta­nie on naj­praw­do­po­dob­niej pierw­szym smar­twat­chem z no­wym sys­te­mem An­dro­id We­ar i ko­rzy­sta­ją­cym gar­ścia­mi z Go­ogle Now. Tym, co go wy­róż­ni wśród kon­ku­ren­cji jest rów­nież wo­do­od­por­ność na wo­dę i kurz. Są to...

Czytaj więcej
No­wy ze­ga­rek, no­wy sys­tem – Sam­sung w na­tar­ciu
Kwi18

No­wy ze­ga­rek, no­wy sys­tem – Sam­sung w na­tar­ciu

Ja­kiś czas te­mu za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ły no­we Smar­twat­che od Sam­sun­ga. Mo­wa o trzech mo­de­lach, z któ­ry­mi mie­li­ście oka­zje za­po­znać się na blo­gu. Jak też za­pew­ne pa­mię­ta­cie, mie­siąc te­mu wspo­mi­na­łem o An­dro­id We­ar, spe­cjal­nie do­pa­so­wa­nym sys­te­mie pod urzą­dze­nia no­szo­ne. Sam­sung bar­dzo do­brze wy­cho­dzi na sprze­da­ży sprzę­tu sy­gno­wa­nym zie­lo­nym ro­bo­ci­kiem. Wi­dać to...

Czytaj więcej