Sony Smartwatch 3 prawdopodobnie już na początku 2014 roku (?)
Gru30

Sony Smartwatch 3 prawdopodobnie już na początku 2014 roku (?)

Je­śli spraw­dzą się do­tych­cza­so­we in­for­ma­cje i prze­cie­ki, to mi­mo iż ostat­ni smar­twatch od fir­my So­ny po­ja­wił się cał­kiem nie­daw­no, w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych pa­ru mie­się­cy moż­na spo­dzie­wać się je­go na­stęp­cy: So­ny Smar­twatch 3. Jest to ko­lej­na ozna­ka wzra­sta­ją­cej po­pu­lar­no­ści tych urzą­dzeń (przy­po­mnij­my, że pierw­szy z tej se­rii smar­twatch po­ja­wił się po­nad rok wcze­śniej,...

Czytaj więcej
Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy
Gru30

Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy

Ten rok moż­na jed­no­znacz­nie okre­ślić ja­ko pro­log do bo­omu, któ­re­go moż­na się spo­dzie­wać już w przy­szłym ro­ku na smar­twat­che. Ka­mie­ni mi­lo­wych moż­na by wy­mie­nić kil­ka: po­cząw­szy od co­raz gło­śniej­szych plo­tek i do­my­słów od­no­śnie ze­gar­ka od Ap­ple, po plot­ki o wy­da­niu ze­gar­ka przez sa­mo Go­ogle, skoń­czyw­szy na fe­no­me­nal­nej po­pu­lar­no­ści kick­star­te­rów, na któ­rych by­ły...

Czytaj więcej
Dwa smartwatche od LG prawdopodobnie już w 2014 roku
Gru27

Dwa smartwatche od LG prawdopodobnie już w 2014 roku

Jak wieść gmin­na nie­sie, ko­lej­ny pro­du­cent do­łą­cza do wy­ści­gu o kie­szeń klien­ta ze swo­imi smar­twat­cha­mi. Fir­ma LG jed­nak za­mie­rza się do­pa­so­wać pod szer­sze spek­trum kon­su­men­tów, po­nie­waż szy­ku­je dwa praw­do­po­dob­nie dia­me­tral­nie róż­ne ze­gar­ki. W tym przy­pad­ku cho­dzi o osob­ny ze­ga­rek dla „ge­eków” oraz o mo­del spor­to­wy. Pierw­szy przy­pa­dek wy­da­je się być al­ter­na­ty­wą dla mo­de­lu...

Czytaj więcej
Poświąteczne podsumowanie cen smartwatchy – 27.12.2013
Gru27

Poświąteczne podsumowanie cen smartwatchy – 27.12.2013

Jak co ty­dzień wi­tam w pod­su­mo­wa­niu cen smar­twat­chy. Dzi­siej­sze­go dnia, świe­żo po świę­tach nie wi­dać szans na to, aby ce­ny mia­ły się ob­ni­żyć. Smar­twatche sprze­da­ły się wi­docz­nie cał­kiem do­brze – skle­py ofe­ru­ją­ce naj­niż­sze ce­ny już nie po­sia­da­ją w ofer­cie tań­sze­go So­ny Smar­twatch 2. Tym sa­mym naj­ko­rzyst­niej­sza ak­tu­al­na ce­na, po­zwa­la­ją­ca Sa­mu­sn­go­wi na wy­so­ką kon­ku­ren­cyj­ność...

Czytaj więcej
iWatch w październiku 2014 roku!
Gru23

iWatch w październiku 2014 roku!

Nie­­ste­­ty, ty­­tuł ten jest ty­l­ko jak na ra­­zie plo­t­ką. Pro­­du­­cent za­­my­­ka usta na te­­mat ewe­n­tu­­a­l­ne­­go po­­ja­­wie­­nia się in­­te­­li­­gen­t­ne­­go ze­­ga­r­ka z lo­­giem ja­­błu­sz­ka. Je­d­nak co ja­­kiś czas je­­ste­­śmy ka­r­mie­­ni ne­w­sa­­mi po­­do­b­nej tre­­­ści. Ko­n­ce­p­cji by­­ło wie­­le, je­d­nak nie wia­­do­­mo, któ­­ra z nich jest pra­w­dzi­­wa. Mo­ż­li­­we, że ża­d­na z nich. Mo­­że być też...

Czytaj więcej
Aktualne ceny Smartwatchy – 20.12.2013
Gru22

Aktualne ceny Smartwatchy – 20.12.2013

W tym ty­go­dniu, po­dob­nie jak i w po­przed­nim, nie ma­my co li­czyć na niż­sze ce­ny. Świą­tecz­na go­rącz­ka nie wpły­wa zbyt po­zy­tyw­nie na ce­ny urzą­dzeń, a w szcze­gól­no­ści na ta­kie ga­dże­ty jak in­te­li­gent­ne ze­gar­ki. Jest to jed­no­cze­śnie ostat­ni mo­ment, aby wy­brać się do skle­pu i za­ku­pić ta­ki ga­dżet przed świę­ta­mi. Za­pra­szam do za­po­zna­nia się z naj­now­szym prze­glą­dem! Ceny Smartwatchy Samsung...

Czytaj więcej
Fenomen inteligentnego zegarka Pebble
Gru16

Fenomen inteligentnego zegarka Pebble

Dzi­siaj przed­sta­wię mo­del, któ­ry praw­do­po­dob­nie jest naj­po­pu­lar­niej­szym smar­twat­chem ze wszyst­kich, a za po­wsta­niem któ­re­go nie stoi ża­den wiel­ki kon­cern. Jest to ko­lej­ny pro­dukt, któ­ry zy­skał pro­mo­cję dzię­ki zbiór­ce pie­nię­dzy na stro­nie zaj­mu­ją­cej się wspar­ciem dla cie­ka­wych ini­cja­tyw. Tym ra­zem pa­dło na kick­star­te­ra – praw­do­po­dob­nie naj­więk­szą stro­nę o tej te­ma­ty­ce....

Czytaj więcej
Aktualne ceny Smartwatchy – 13.12.2013
Gru13

Aktualne ceny Smartwatchy – 13.12.2013

W tym ty­go­dniu Świat Kie­row­cy ma dla nas naj­lep­sze ofer­ty. Co praw­da nie są znacz­nie niż­sze w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji, ale tak czy ina­czej po­zwo­li­ło to im być zwy­cięz­ca­mi w dzi­siej­szym pod­su­mo­wa­niu. Mi­mo że są ak­tu­al­nie naj­ko­rzyst­niej­sze, to i tak da­ło się tro­chę wy­czuć de­li­kat­ną przed­świą­tecz­ną świą­tecz­ną go­rącz­kę po­przez podnie­sie­nie cen w po­rów­na­niu do po­przed­nie­go...

Czytaj więcej
Smart Ring czyli minimalizacji ciąg dalszy
Gru11

Smart Ring czyli minimalizacji ciąg dalszy

My­śle­li­ście, że in­te­li­gent­ne ze­gar­ki to szczyt mi­ni­ma­li­za­cji, je­że­li cho­dzi o użyt­ko­wa­nie te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go? To się my­li­li­ście. Na In­die­go­go wła­śnie koń­czy się zbiór­ka pie­nię­dzy na pro­duk­cję in­te­li­gent­nego… pier­ścion­ka. Tak, to nie po­mył­ka. Już nie­dłu­go ko­lej­ny ele­ment bi­żu­te­rii zo­sta­nie wy­po­sa­żo­ny w elek­tro­ni­kę. Co bę­dzie po­sia­dać Smart Ring? Wy­ko­na­ny ze sta­li...

Czytaj więcej
Inteligentne zegarki dla sportowców
Gru10

Inteligentne zegarki dla sportowców

Ten ar­ty­kuł po­wi­nien za­in­te­re­so­wać pa­sjo­na­tów ta­kich pro­gra­mów jak En­do­mon­do, któ­rzy pra­gną spraw­dzać sta­ty­sty­ki swo­jej ak­tyw­no­ści. Ta­kie apli­ka­cje cie­szą się cał­kiem spo­rą ilo­ścią po­brań, po­sta­ram się więc przed­sta­wić coś, co jest cie­ka­wym uzu­peł­nie­niem. Z pew­no­ścią wie­le osób uży­wa­ją­cych apli­ka­cji spor­to­wych ma do­syć no­sze­nia ze so­bą nie­wy­god­nych te­le­fo­nów...

Czytaj więcej