Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł
Gru13

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą kolejną listą naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. Tym razem przed­sta­wiamy urzą­dze­nia w zakre­sie ceno­wym 500-1000 zł.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł
Gru12

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł

Przed­sta­wiamy pierw­szą cześć naszego świą­tecz­nego porad­nika. Jeśli zasta­na­wia­cie się nad zaku­pem smar­twat­cha bądź smart­banda i nie posia­da­cie zbyt zasob­nego port­fela, ten tekst powi­nien się Wam przy­dać.

Czytaj więcej
11 funkcji wyróżniających smartwatch Apple Watch
Lut28

11 funkcji wyróżniających smartwatch Apple Watch

Fir­ma Apple roze­sła­ła przed­wczo­raj wybra­nym oso­bom zapro­sze­nia na kon­fe­ren­cję 9 mar­ca w San Fran­ci­sco pt. Spring For­ward (okre­śle­nie na zmia­nę cza­su z zimo­we­go na let­ni). Wyglą­da więc na to, że tego dnia dowie­my się znacz­nie wię­cej o wycze­ki­wa­nym już od daw­na smar­twat­chu Apple Watch. Do tej pory wie­my tyle, by roz­pa­lić pożą­da­nie rze­szy fanów nad­gry­zio­ne­go jabł­ka. Dla więk­szo­ści...

Czytaj więcej
Warte uwagi smartwatche na święta – część 2
Gru18

Warte uwagi smartwatche na święta – część 2

W po­przed­nim wpi­sie in­for­mo­wa­łem o war­tych uwa­gi smar­twat­chach do 400 zł. Dzi­siaj na­to­miast za­pra­szam do lek­tu­ry na te­mat in­te­li­gent­nych ze­gar­ków po­wy­żej tej kwo­ty. Smartwatche powyżej 400 zł Po­cząt­ko­wo za­mie­rza­łem stwo­rzyć 3 seg­men­ty ce­no­we, jed­nak oka­za­ło się, że mię­dzy 400 a 800 zł nie ma zbyt du­żo mo­de­li. Kolejny wy­syp na­stę­pu­je wśród mo­de­li po­wy­żej 800 zł, gdzie producenci...

Czytaj więcej
Warte uwagi smartwatche na święta – część 1
Gru16

Warte uwagi smartwatche na święta – część 1

W ostat­nim ro­ku, o czym już wie­lo­krot­nie wspo­mi­na­łem, mie­li­śmy do czy­nie­nia z praw­dzi­wym wy­sy­pem smar­twatchy. Pro­du­cen­ci zwró­ci­li uwa­gę na naj­częst­sze uwa­gi użyt­kow­ni­ków i w więk­szo­ści przy­pad­ków wi­dać po­pra­wę, przez co sens za­ku­pu ta­kie­go urzą­dze­nia jest znacz­nie więk­szy niż jesz­cze rok te­mu. Jed­nak co wy­brać? Po­ni­żej przed­sta­wię jakie modele są war­te uwa­gi. Skupię się na...

Czytaj więcej
Czy smartwatche mają szansę się przyjąć w Polsce? Wersja pesymistyczna
Cze15

Czy smartwatche mają szansę się przyjąć w Polsce? Wersja pesymistyczna

Po za­war­to­ści pó­łek skle­po­wych wi­dać, że smar­twat­che to pro­dukt na­dal do­syć ni­szo­wy. Po­ja­wia się pa­rę mniej lub bar­dziej wy­róż­nia­ją­cych się mo­de­li, jed­nak licz­ba lu­dzi po­sia­da­ją­cych ta­kie urzą­dze­nie na nad­garst­ku – przy­naj­mniej w Pol­sce – jest zni­ko­ma. Na ty­le jest ich ma­ło, że oso­ba ko­rzy­sta­ją­ca z ta­kiego urzą­dze­nia wzbu­dza cał­kiem du­że za­in­te­re­so­wa­nie. Jesz­cze pa­rę lat...

Czytaj więcej
O ekranach w smartwatchach słów kilka
Maj06

O ekranach w smartwatchach słów kilka

Pa­rę dni te­mu na pro­fi­lu smar­twat­cha Peb­ble po­ja­wił się sym­pa­tycz­ny obra­zek po­rów­nu­ją­cy go z pro­duk­tem kon­ku­ren­cji, a do­kład­niej z Ge­ar Fit. Wie­lu ko­men­tu­ją­ych su­ge­ru­je, że to fa­ke. Mi­mo wszyst­ko obra­zek da­je do my­śle­nia w za­kre­sie sen­sow­no­ści uży­wa­nia ta­kich ekra­nów w smar­twat­chach. Zaw­sze uwa­ża­łem, że urzą­dze­nie ta­kie jak ze­ga­rek na rę­kę po­wi­nien być czy­tel­ny w każ­dych...

Czytaj więcej
Samsung Gear 2 zaprezentowany! (i nie tylko)
Mar04

Samsung Gear 2 zaprezentowany! (i nie tylko)

Mi­­nę­­ły ta­r­gi MWC, a wraz z ni­­mi na­­de­­szły ocze­­ki­­wa­­ne od dłu­ż­sze­­go cza­­su sma­r­twa­t­che. Po­­ni­­żej za­­pre­­ze­n­tu­­ję cie­­ka­w­sze in­­fo­r­ma­­cje na te­­mat na­­stę­p­cy je­d­ne­­go z naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szych mo­­de­­li sma­r­twa­t­chy – mo­­wa tu­­taj o za­­po­­wia­­da­­nym od ja­­kie­­goś cza­­su Sa­m­sung Ge­­ar 2. No wła­­śnie. Dla­­cze­­go tu­­taj pi­­szę o Sa­m­sung Ge­­ar 2, a nie o Sa­m­sung...

Czytaj więcej
Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy
Gru30

Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy

Ten rok moż­na jed­no­znacz­nie okre­ślić ja­ko pro­log do bo­omu, któ­re­go moż­na się spo­dzie­wać już w przy­szłym ro­ku na smar­twat­che. Ka­mie­ni mi­lo­wych moż­na by wy­mie­nić kil­ka: po­cząw­szy od co­raz gło­śniej­szych plo­tek i do­my­słów od­no­śnie ze­gar­ka od Ap­ple, po plot­ki o wy­da­niu ze­gar­ka przez sa­mo Go­ogle, skoń­czyw­szy na fe­no­me­nal­nej po­pu­lar­no­ści kick­star­te­rów, na któ­rych by­ły...

Czytaj więcej
iWatch w październiku 2014 roku!
Gru23

iWatch w październiku 2014 roku!

Nie­­ste­­ty, ty­­tuł ten jest ty­l­ko jak na ra­­zie plo­t­ką. Pro­­du­­cent za­­my­­ka usta na te­­mat ewe­n­tu­­a­l­ne­­go po­­ja­­wie­­nia się in­­te­­li­­gen­t­ne­­go ze­­ga­r­ka z lo­­giem ja­­błu­sz­ka. Je­d­nak co ja­­kiś czas je­­ste­­śmy ka­r­mie­­ni ne­w­sa­­mi po­­do­b­nej tre­­­ści. Ko­n­ce­p­cji by­­ło wie­­le, je­d­nak nie wia­­do­­mo, któ­­ra z nich jest pra­w­dzi­­wa. Mo­ż­li­­we, że ża­d­na z nich. Mo­­że być też...

Czytaj więcej
Fenomen inteligentnego zegarka Pebble
Gru16

Fenomen inteligentnego zegarka Pebble

Dzi­siaj przed­sta­wię mo­del, któ­ry praw­do­po­dob­nie jest naj­po­pu­lar­niej­szym smar­twat­chem ze wszyst­kich, a za po­wsta­niem któ­re­go nie stoi ża­den wiel­ki kon­cern. Jest to ko­lej­ny pro­dukt, któ­ry zy­skał pro­mo­cję dzię­ki zbiór­ce pie­nię­dzy na stro­nie zaj­mu­ją­cej się wspar­ciem dla cie­ka­wych ini­cja­tyw. Tym ra­zem pa­dło na kick­star­te­ra – praw­do­po­dob­nie naj­więk­szą stro­nę o tej te­ma­ty­ce....

Czytaj więcej
Porównanie dostępnych w Polsce smartwatchy
Lis22

Porównanie dostępnych w Polsce smartwatchy

Ja­ko że na świe­cie te­mat smar­twat­chy do­pie­ro racz­ku­je, licz­ba do­stęp­nych mo­de­li na ryn­ku nie po­wa­la. To, czy war­to już te­raz ku­po­wać czy nie, czę­ścio­wo na­pi­sa­łem w in­nym ar­ty­ku­le (Kto po­wi­nien się za­in­te­re­so­wać smar­twat­cha­mi). Dzi­siaj na­to­miast przed­sta­wiam po­rów­na­nie ak­tu­al­nie naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce in­te­li­gent­nych ze­gar­ków czy­li So­ny Smar­twatch 2 oraz Sam­sung...

Czytaj więcej
O co ten cały hałas? Czyli kto powinien się zainteresować smartwatchami?
Lis18

O co ten cały hałas? Czyli kto powinien się zainteresować smartwatchami?

W ostat­nim ro­ku moż­na by­ło za­uwa­żyć wzmo­żo­ne za­in­te­re­so­wa­nie smar­twat­cha­mi, któ­re praw­do­po­dob­nie jest pre­lu­dium do te­go, co mo­że nas cze­kać w naj­bliż­szych mie­sią­cach. Po tym, jak w dzie­dzi­nie te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych osią­gnię­to nie­sa­mo­wi­ty po­stęp, ak­tu­al­nie na­no­szo­ne po­praw­ki do­ty­czą głów­nie pa­ra­me­trów niż uży­tecz­no­ści. Pro­du­cen­ci głod­ni suk­ce­sów za­sta­na­wia­ją się,...

Czytaj więcej