MyKronoz ZeSplash2: wodoodporny smartwatch z mikrofonem i głośnikiem
Gru30

MyKronoz ZeSplash2: wodoodporny smartwatch z mikrofonem i głośnikiem

MyKro­noz zaczyna śmiało dzia­łać na rynku pro­duk­tów weara­bles. Świad­czą o tym coraz bar­dziej zaawan­so­wane, a przede wszyst­kim funk­cjo­nalne urzą­dze­nia szwaj­car­skiego pro­du­centa. Kolej­nym tego typu przy­kła­dem jest naj­now­szy model ZeSpla­sh2.

Czytaj więcej
Uczelnie zakazują wnoszenia zegarków na egzaminy
Gru28

Uczelnie zakazują wnoszenia zegarków na egzaminy

Ja­poń­ski Uni­wer­sy­tet w Kioto zapo­wie­dział usta­no­wie­nie cał­ko­wi­tego zakazu wno­sze­nia zegar­ków na egza­miny wstępne na ich uczel­nię, by bro­nić się przed oszu­stwami.

Czytaj więcej
Pochwal się swoim smartwatchem. Wspólna zabawa na facebooku
Gru25

Pochwal się swoim smartwatchem. Wspólna zabawa na facebooku

Znaleźliście pod choinką jakiegoś smartwatcha bądź smartbanda? Pochwalcie się na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do wspólnej...

Czytaj więcej
Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?
Gru23

Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?

Kilka dni temu pisa­li­śmy o ankie­cie, według któ­rej 40% nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków Apple Wat­cha zade­kla­ro­wała chęć kupie­nia kolej­nej wer­sji. Dziś może­cie prze­czy­tać o kolej­nym bada­niu. „Wri­stly Insi­de­r’s Report #30” dokład­nie prze­ana­li­zo­wał inte­rak­cje użyt­kow­nika ze smar­twat­chami od Apple i jej czę­sto­tli­wość.

Czytaj więcej
HP i Titan pracują nad nowym smartwatchem
Gru22

HP i Titan pracują nad nowym smartwatchem

Nowa linia urzą­dzeń ubie­ral­nych zosta­nie zapro­jek­to­wana przez Titana, pią­tego co do wiel­ko­ści pro­du­centa zegar­ków na świe­cie, oraz HP – firmy, któ­rej nie trzeba przed­sta­wiać. Szy­kuje się łakomy kąsek dla fanów weara­bles.

Czytaj więcej
Premiera smartwatcha Motorola Sport 360 – krótka prezentacja
Gru21

Premiera smartwatcha Motorola Sport 360 – krótka prezentacja

Na rynku tech­no­lo­gii ubie­ral­nej zawitał właśnie smartzegarek Moto­rola Sport 360. Za dobrą cenę otrzy­mamy smar­twat­cha z wbu­do­waną funk­cją GPS, dzięki czemu korzy­sta­nie ze smart­fona pod­czas biegu nie będzie koniecz­no­ścią.

Czytaj więcej
Apple wygrywa na rynku smartwatchy
Gru18

Apple wygrywa na rynku smartwatchy

10 grud­nia w San Fran­ci­sco miała miej­sce kon­fe­ren­cja Glance, która w cało­ści poświę­cona była zagad­nie­niu Apple Wat­cha w kon­tek­ście bizne­so­wym. Czego można było się na niej dowie­dzieć?

Czytaj więcej
Najnowszy patent Google’a – smartwatch krwiopijca!
Gru17

Najnowszy patent Google’a – smartwatch krwiopijca!

Przy­zwy­cza­ili­śmy się już do smar­twat­chy i innych urzą­dzeń weara­bles, które potra­fią moni­to­ro­wać dzia­łal­ność naszego orga­ni­zmu, liczyć kroki, jakie prze­bie­gli­śmy lub prze­szli­śmy, a nawet mie­rzyć ciśnie­nie krwi. Tym­cza­sem Google ofe­ruje coś zupeł­nie innego.

Czytaj więcej
Rynek wearables w Polsce. Smartwatche i smartbandy towarzyszą nam coraz częściej
Gru16

Rynek wearables w Polsce. Smartwatche i smartbandy towarzyszą nam coraz częściej

Dom badaw­czy MEC na prze­ło­mie wrze­śnia i paździer­nika bie­żą­cego roku prze­pro­wa­dził na gru­pie 1800 pol­skich inter­nau­tów bada­nie na temat rynku mobil­nego w naszym kraju. Czego możemy się z niego dowie­dzieć?

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej