Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł
Gru13

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą kolejną listą naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. Tym razem przed­sta­wiamy urzą­dze­nia w zakre­sie ceno­wym 500-1000 zł.

Czytaj więcej
Smartwatch Asusa ZenWatch 2 jest już dostępny na rynku
Lis27

Smartwatch Asusa ZenWatch 2 jest już dostępny na rynku

Smar­twatch od Asusa po raz pierw­szy został zapre­zen­to­wany pod­czas tar­gów Com­pu­tex, a wię­cej szcze­gó­łów doty­czą­cych spe­cy­fi­ka­cji urzą­dze­nia pozna­li­śmy na ber­liń­skich tar­gach elek­tro­niki IFA 2015. Line-up ZenWat­cha 2 jest dostępny w trzech kolo­rach z osiem­na­stoma róż­nymi paskami. Przy­kła­dowo, skó­rzany pasek można nabyć w kolo­rze khaki, brą­zo­wym, nie­bie­skim czy poma­rań­czo­wym.

Czytaj więcej
Asus VivoWatch – wideotest sportowego smartwatcha
Sie10

Asus VivoWatch – wideotest sportowego smartwatcha

W maju Asus, taj­wań­ski pro­du­cent elek­tro­niki, przed­sta­wił smar­twat­cha Asus Vivo­Watch. Dziś pre­zen­tu­jemy Wam wide­otest z naszej krót­kiej acz owoc­nej zna­jo­mo­ści z tym gadże­tem.

Czytaj więcej
Smartwatch Asus VivoWatch już w tym miesiącu!
Maj05

Smartwatch Asus VivoWatch już w tym miesiącu!

Asus, taj­wań­ski pro­du­cent elek­tro­niki, przed­sta­wił wła­śnie wię­cej szcze­gó­łów doty­czą­cych naj­now­szego smartwatcha Asus Vivo­Watch.

Czytaj więcej
Smartwatch Asus VivoWatch, czyli 10 dni na jednym ładowaniu
Kwi20

Smartwatch Asus VivoWatch, czyli 10 dni na jednym ładowaniu

Asus zapre­zen­to­wał nowy model smar­twat­cha – Vivo­Watch. Zachę­ca­ją­cy wygląd i 10 dni dzia­ła­nia na jed­nym łado­wa­niu bate­rii może przy­spo­rzyć mu rze­szę fanów.

Czytaj więcej
Asus deklaruje tydzień na jednym ładowaniu
Sty27

Asus deklaruje tydzień na jednym ładowaniu

W smar­twat­chu od Asu­sa mo­że­my spo­dzie­wać się po­pra­wy dzia­ła­nia na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu.

Czytaj więcej
Nowy smartwatch Asus ZenWatch zaprezentowany!
Wrz03

Nowy smartwatch Asus ZenWatch zaprezentowany!

Te­go­rocz­ne tar­gi IFA ob­fi­tu­ją w ma­sę pre­zen­ta­cji roz­ma­itych smar­twatchy. Już wcze­śniej pi­sa­łem cho­ciaż­by o in­te­li­gent­nym ze­gar­ku od So­ny oraz o po­sia­da­ją­cym nie­zwy­kły de­sign smar­twatch LG G Watch R. Jak moż­na się jed­nak by­ło spo­dzie­wać, w tym ro­ku nie tyl­ko ci pro­du­cen­ci po­ka­za­li swo­je urzą­dze­nia. Asus już wcze­śniej za­po­wia­dał chęć wpro­wa­dze­nia do sprze­da­ży wła­sne­go...

Czytaj więcej
Co się dzieje na rynku smartwatchy?
Lut10

Co się dzieje na rynku smartwatchy?

Ja­­ko że w osta­t­nich dniach nie by­­ło tu­­taj ża­d­nych ak­tu­­a­li­­za­­cji, a w świe­­cie sma­r­twa­t­chy dzia­­ło się co nie­­co, dzi­­siaj bę­­dzie zbio­r­czy news pod­su­­mo­­wu­­ją­­cy osta­t­nie no­­wi­n­ki. Tym ra­­zem są to wie­­­ści na te­­mat iWa­t­cha oraz in­­te­­li­­gen­t­nych ze­­ga­r­ków od Asu­­sa, HTC oraz So­­ny. Na po­­czą­­tek pa­­rę cie­­ka­­wych plo­­tek na te­­mat iWa­t­cha. Eksperymenty Apple z bateriami...

Czytaj więcej