Wszystko co musicie wiedzieć o smartwatchu Casio Smart Outdoor Watch
Sty25

Wszystko co musicie wiedzieć o smartwatchu Casio Smart Outdoor Watch

Ca­sio Smart Out­door Watch zade­biu­to­wał kilka dni temu pod­czas odby­wa­ją­cych się w Las Vegas Con­su­mer Elec­tro­nic Show, czyli naj­więk­szych na świe­cie tar­gach elek­tro­niki kon­su­menc­kiej.

Czytaj więcej
Casio prezentuje prawie smartwatcha
Wrz28

Casio prezentuje prawie smartwatcha

O Ca­sio już kie­dyś wspo­mi­na­łem, kie­dy by­ła mo­wa o ich urzą­dze­niu wy­świe­tla­ją­cym po­wia­do­mie­nia z smart­pho­na. Tym ra­zem pro­du­cent za­pre­zen­to­wał urzą­dze­nie, któ­re rów­nież bę­dzie się łą­czyć z te­le­fo­nem ale w tro­chę in­nym ce­lu. Mo­wa tym ra­zem o kon­tro­li od­twa­rza­cza mu­zycz­ne­go. Dzię­ki łącz­no­ści Blu­eto­oth z te­le­fo­nem bę­dzie­my mie­li moż­li­wość zmia­ny od­twa­rza­ne­go utwo­ru oraz...

Czytaj więcej
Casio się nie poddaje i też pokazuje inteligentny zegarek
Sty15

Casio się nie poddaje i też pokazuje inteligentny zegarek

Fir­my Cas­sio chy­ba nie mu­szę przed­sta­wiać. Je­den z naj­więk­szych pro­du­cen­tów ze­gar­ków na świe­cie za­zwy­czaj ko­ja­rzo­ny był z roz­wią­za­nia­mi pre­zen­tu­ją­ce­go go ja­ko in­no­wa­cyj­ne­go je­że­li cho­dzi o bran­żę ze­gar­ków. Po­cząw­szy od jed­nych z naj­lep­szych ba­te­rii, wo­do­od­por­ność, wstrzą­so­od­por­ność oraz wie­le in­nych, któ­re po­wo­do­wa­ły, że jed­no­ra­zo­wy za­kup ich urzą­dze­nia był do­brą...

Czytaj więcej