Alcatel wkracza na rynek smartwatchy

Al­ca­tel na tar­gach za­pre­zen­tował swo­je­go smar­twat­cha One To­uch Watch. Oka­za­ło się, że wzbu­dził swo­im pro­duk­tem za­in­te­re­so­wa­nie za­rów­no kon­su­men­tów, jak i naj­więk­szych por­ta­li tech­no­lo­gicz­nych. Te­raz nad­szedł czas na je­go pre­zen­ta­cję pod­czas tar­gów CES od­by­wa­ją­cych się w Las Ve­gas.

Pro­du­cent ten swo­imi ostat­ni­mi pro­duk­ta­mi oku­pu­je pół­kę bu­dże­to­wą te­le­fo­nów i nie wy­cho­dzi na tym naj­go­rzej. Po­za wpad­ką z Fi­re­fox OS więk­szość pro­duk­tów jest cał­kiem do­bra. Te­raz po­dob­nie chce ro­bić na ryn­ku smar­twat­che.

one touch wear

Obrazek pobrany z cnet.com

No­wy mo­del bę­dzie po­sia­dać okrą­głą tar­czę, na po­do­bień­stwo naj­po­pu­lar­niej­szych ostat­nio smar­twat­chy. Jest to cał­kiem roz­sąd­ne po­su­nię­cie bio­rąc pod uwa­gę fu­ro­rę, ja­ką wzbu­dził smar­twatch Mo­to 360. Mi­mo słab­szych pa­ra­me­trów jest mo­de­lem nie­zwy­kle po­pu­lar­nym i odpowiedzialnym za zmianę po­dej­ścia do smar­twat­chy wcze­śniej nie­zbyt po­zy­tyw­nie ko­ja­rzących się pod wzglę­dem es­te­ty­ki. Cze­go mo­że­my ocze­ki­wać pod wzglę­dem wbu­do­wa­nych funk­cji w zegarku Alcatela? Prze­de wszyst­kim war­to za­zna­czyć, że nie po­sia­da on An­dro­ida lecz wła­sny sys­tem, przygotowany przez producenta. Mi­mo to mo­że­my ocze­ki­wać cał­kiem roz­bu­do­wa­nej pa­le­ty apli­ka­cji. Wśród czuj­ni­ków znajdziemy ży­ro­skop, kro­ko­mierz, wy­so­ko­ścio­mierz, kom­pas czy na­wet pul­so­metr. W pakiecie są także stan­dar­do­we funk­cje po­wia­do­mień z te­le­fo­nu oraz możliwość ste­ro­wania od­twa­rza­czem mu­zycz­nym. Do­dat­ko­wo ca­łość ma być wo­do- oraz ku­rzo- i py­ło­od­por­na. To wszyst­ko spra­wia, że urzą­dze­nie po­win­no za­do­wo­lić za­rów­no zwo­len­ni­ków es­te­ty­ki, jak i oso­by ak­tyw­ne.

Smar­twatch ma współ­pra­co­wać z smart­pho­na­mi dzia­ła­ją­cymi na An­dro­idzie 4.3 i wyż­szych oraz iOS w wer­sji mi­ni­mum 7. Na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu czas pra­cy wy­no­sić ma oko­ło 2–5 dni w za­leż­no­ści od je­go wy­ko­rzy­sta­nia.

Ce­na Al­ca­tela One To­uch Watch wy­no­sić ma 149 do­la­rów. Jest to kwo­ta nie­wie­le wyż­sza od po­cząt­ko­wo prze­wi­dy­wa­nej. Wi­dać przy tym, że urzą­dze­nie to ofe­ru­je cał­kiem du­żo w po­rów­na­niu do tań­szej kon­ku­ren­cji i po­win­no się pla­so­wać ide­al­nie w prze­strze­ni ce­no­wej mię­dzy bu­dże­tow­ca­mi a to­po­wy­mi smar­twat­cha­mi.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na