COVID-19: odkrycie lekarzy może podnieść sprzedaż Apple Watch 6

Ostatnio w New York Time­sie pojawiła się ciekawa opi­nia leka­rza pogo­to­wia Richarda Levi­tana. Ten nowo­jor­ski lekarz sądzi, że zna­lazł spo­sób żeby trzy­mać pacjen­tów z dala respi­ra­to­rów, które uła­twiają oddy­cha­nie ale i wzbu­dzają ogromny strach. Aż 80% pacjen­tów intu­bo­wa­nych i podłą­czo­nych do respi­ra­to­rów umiera.

Pod­czas pracy na izbie przy­jęć w nowo­jor­skim szpi­talu Bel­le­vue, dr Levi­tan zauwa­żył, że więk­szość pacjen­tów cho­ru­ją­cych na koro­na­wi­rusa jest przy­wo­żona do szpi­tala dopiero kiedy wystąpi u nich zapa­le­nie płuc. Jed­no­cze­śnie wcze­śniej wielu z tych pacjen­tów nie zgła­szało żad­nych pro­ble­mów z oddy­cha­niem nawet, gdy zdję­cia rent­ge­now­skie poka­zy­wały zmiany wywo­łane zapa­le­niem płuc a odczyty poziomu tlenu we krwi były poni­żej normy. Ten „ukryty nie­do­bór tlenu” pro­wa­dzi do nie­do­tle­nie­nia orga­ni­zmu; zgod­nie z normą poziom satu­ra­cji tle­nem powi­nien wyno­sić mię­dzy 94% – 100%, nato­miast pacjenci, któ­rych przyj­mo­wał dr Levi­tan mieli wyniki poni­żej 50% a wciąż roz­ma­wiali przez tele­fony wyka­zu­jąc mini­malne oznaki zanie­po­ko­je­nia.

Ap­ple Watch 6 może ostrze­gać we wcze­snym sta­dium COVID-19

Dzięki urzą­dze­niu o nazwie pul­sok­sy­metr można moni­to­ro­wać poziom satu­ra­cji tle­nem; kiedy wskaź­niki spadną poni­żej normy, to może być ostrze­że­nie o wcze­snym sta­dium roz­woju cho­roby. Dr Levi­tan uważa, że każdy, kto ma pozy­tywny wynik testu powi­nien mieć pul­sok­sy­metr. Dodaje, że to urzą­dze­nie powinni mieć też Ci, któ­rzy mają nega­tywny wynik testu, ale wyka­zują objawy takie jak kaszel, dresz­cze, zmę­cze­nie i gorączka. I to jest miej­sce dla Apple Watch 6.
pulseox

Mówi się, że jedną z nowo­ści, w które będzie zaopa­trzona nowa gene­ra­cja tego naj­po­pu­lar­niej­szego zegarka na świe­cie jest wła­śnie pul­so­xy­metr. Jeżeli na jesieni zagro­że­nie COVID-19 będzie wciąż aktu­alne (a to bar­dzo praw­do­po­dobne nawet jeżeli nie będziemy musieli zacho­wy­wać już wtedy spo­łecz­nej izo­la­cji) a ludzie zaczną moni­to­ro­wać satu­ra­cję tle­nem, pobyt na Apple Watch 6 może ogrom­nie wzro­snąć. Oprócz wcze­snego powia­da­mia­nia użyt­kow­nika o COVID-19, pul­sok­sy­metr może zawia­da­miać o wcze­snych symp­to­mach ewen­tu­al­nego zatrzy­ma­nia pracy serca i dróg odde­cho­wych. Odczyty na pozio­mie 80% mogą wska­zy­wać na gro­żące, bli­skie pro­blemy w pracy serca i mózgu. Jesz­cze w marcu, kiedy koro­na­wi­rus zaczy­nał para­li­żo­wać cały świat, snip­pety kodu źró­dło­wego ze wstęp­nych wer­sji iOS 14 ujaw­niły, że nowy Apple Watch będzie wypo­sa­żony w pul­so­xy­metr.

Mówi się, że oprócz pul­sok­sy­metru, Apple Watch 6 będzie wypo­sa­żony w natywną apli­ka­cję do moni­to­ro­wa­nia snu. Wiele osób ma nadzieję, że Apple stwo­rzy takie roz­wią­za­nie dedy­ko­wane dla Apple Watch choć można je pobrać od innych dostaw­ców apli­ka­cji. Kolejne pro-zdro­wot­no­ściowe ulep­sze­nie, o któ­rym się mówi, ma umoż­li­wić urzą­dze­niu noszo­nemu na nad­garstku ostrze­ga­nie czy użyt­kow­nik prze­cho­dzi atak paniki. Zega­rek mógłby wtedy zasu­ge­ro­wać ćwi­cze­nia odde­chowe, które pomo­głyby roz­ła­do­wać stres. Choć to roz­wią­za­nie może nie być gotowe przed pre­mierą Apple Watch 6, to podobno, można się spo­dzie­wać ulep­szo­nych czuj­ni­ków i wspar­cia dla szyb­szego Wi-Fi 6.

Ap­ple Watch to hit Appla a roz­wią­za­nia moni­to­ru­jące stan zdro­wia ratują życie. Moni­tor pracy serca ostrzega użyt­kow­ników kiedy serce bije zbyt szybko i odsyła na szpi­talną izbę przy­jęć kiedy docho­dzi o sytu­acji zagro­że­nia życia. Apple dodał elek­tro­kar­dio­gram (EKG) do Apple Watch 4 dzięki czemu można moni­to­wać zabu­rze­nia rytmu serca, co może świad­czyć o migo­ta­niu przed­sion­ków (skrót ang.: Afib). To zabu­rze­nie może pro­wa­dzić do zakrze­pów, zawału i zatrzy­ma­nia pracy serca. Tak, EKG też ratuje życie.

De­tek­tor upadku w Apple Watch też już rato­wał ludzi. Kiedy zega­rek wykryje upa­dek – umoż­liwi użyt­kow­nikowi wezwa­nie pomocy medycz­nej. Jeżeli użyt­kow­nik straci przy­tom­ność zega­rek auto­ma­tycz­nie powia­domi ratow­ni­ków i prze­każe koor­dy­naty miej­sca wypadku. Te same infor­ma­cje zostaną wysłane w wia­do­mo­ściach do kon­tak­tów użyt­kow­nika.

Je­żeli zgod­nie z prze­wi­dy­wa­niami Apple Watch 6 będzie miał pul­sok­sy­metr, to popyt na nowego smar­twat­cha może być ogromny. Oczy­wi­ście, w tej chwili pul­sok­sy­metr można kupić online w prze­dziale cen mię­dzy 40$ a 200$. Jed­nak plu­sem posia­da­nia go w Apple Watch jest to, że można będzie spraw­dzić swoje para­me­try życiowe bez nosze­nia dodat­ko­wego urzą­dze­nia w kie­szeni.

Źró­dło: Alan Fried­man (autor), www.pho­ne­arena.com
Źró­dło obraz­ków: www.pho­ne­arena.com

Agnieszka Kuś

Autor: Agnieszka Kuś

Estetka. Uważa, że przestrzeń cyfrowa to idealne miejsce do uprawiania i odbierania kultury wysokiej. Lubi też ładne i praktyczne akcesoria z kategorii "do założenia".

Udostępnij na