Nowy Samsung Galaxy Gear 2 równolegle z Galaxy S 5?

Samsung Galaxy Gear

Źródło obrazka: sammobile.com

Moż­li­we, że już na po­cząt­ku przy­szłe­go ro­ku, kie­dy praw­do­po­dob­nie po­ja­wi się no­wy mo­del Sam­sun­ga Ga­la­xy S5, zo­ba­czy­my no­wy mo­del smar­twat­cha od Sam­sun­ga: Ga­la­xy Ge­ar 2. Wieść jesz­cze nie jest po­twier­dzo­na. Je­dy­na do­dat­ko­wa in­for­ma­cja ja­ka się po­ja­wi­ła, to fakt, iż ma być to mo­del o 15–20% cień­szy od po­przed­ni­ka.

Są szan­se na to, że zo­ba­czy­my go już na tar­gach CES 2014 w stycz­niu przy­szłe­go ro­ku. Jest to do­syć krót­ki czas od pre­mie­ry po­przed­nie­go ze­gar­ka, któ­re­go pierw­sza od­sło­na mia­ła pre­mie­rę we wrze­śniu te­go ro­ku. Wię­cej in­for­ma­cji za­pew­ne po­zna­my już wkrót­ce.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na