HTC nie zrobi smar­twat­cha?

HTC już jakiś czas temu ogłosiło, że zamierza opublikować swojego smartwatcha którego premiera odbyć ma się w pierwszej połowie 2015 roku. Teraz wiemy nieco więcej, co daje nam wskazówkę czego możemy oczekiwać.

Zdjęcie pobrane ze strony creativesquadnet.com

Wszyst­kie zna­ki na nie­bie i zie­mi wska­zu­ją, że nie bę­dzie to smar­twatch lecz in­te­li­gent­na opa­ska na rę­kę, któ­rej głów­nym ce­lem ma być po­ma­ga­nie nam w co­dzien­nych tre­nin­gach. Pro­du­cent za­mie­rza sko­rzy­stać z do­świad­czeń kon­ku­ren­cji i za­wrzeć w swo­im pro­duk­cie to, co naj­lep­sze. Co do­kład­nie znaj­dzie­my w tym smart­ban­dzie? Do­wie­my się tego praw­do­po­dob­nie na zbli­ża­ją­cych się wiel­ki­mi kro­ka­mi tar­gach CES.

Je­że­li za­raz po pre­zen­ta­cji po­ja­wi się w skle­pach i fak­tycz­nie za­pre­zen­tu­je się cie­ka­wie to są­dzę, że ma szan­sę w wal­ce o port­fe­le czę­ści lu­dzi pra­gną­cych zre­ali­zo­wać swo­je po­sta­no­wie­nia no­wo­rocz­ne.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na