Ko­lej­ne prze­cie­ki na te­mat iWat­cha. Hu­awei za­po­wia­da Smar­twat­cha – pre­zen­ta­cja w cią­gu mie­sią­ca!

Na po­czą­tek news na in­ny te­mat niż ten, któ­ry ostat­nio kró­lu­je we wpi­sach;)

Po­czą­tek ro­ku ob­fi­tu­je w za­po­wie­dzi no­wych urzą­dzeń z ka­te­go­rii smar­twat­chy. Dzi­siaj mo­wa o chiń­skim gra­czu Hu­awei, któ­ry ostat­ni­mi la­ta­mi co­raz bar­dziej za­pi­su­je się w świa­do­mo­ści po­ten­cjal­nych klien­tów. Pre­zen­ta­cja je­go pro­duk­tu ma od­być się na­naj­bliż­szych tar­gach MWC, za­czy­na­jących się 24 lu­te­go. Oczy­wi­ście kie­dy tyl­ko po­ja­wią się in­for­ma­cje na te­mat te­go, jak i ewen­tu­al­nych no­wych mo­de­li in­te­li­gent­nych ze­gar­ków in­nych pro­du­cen­tów – na blo­gu po­ja­wią się sto­sow­ne wpi­sy.

Apple zadba o nasze zdrowie

iWatch

Wra­ca­jąc do te­ma­tu iWat­cha: z ko­lej­nych plo­tek zna­le­zio­nych na ap­ple­in­si­der.com do­wie­dzieć się moż­na, że ze­spół pra­cu­ją­cy nad no­wym urzą­dze­niem wzrósł do 200 osób. Po­ja­wi­ły się tak­że do­nie­sie­nia, że no­wy pro­dukt po­sia­dać bę­dzie czuj­ni­ki oraz opro­gra­mo­wa­nie, któ­re bę­dzie mie­rzyć na­sze tęt­no, po­ziom stre­su oraz ja­kość snu. Te­raz kie­dy mod­ne sta­ło się dba­nie o zdro­wie, ta­kie urzą­dze­nie ma szan­sę na du­żą po­pu­lar­ność. A kto wie, mo­że skło­ni nie­któ­rych fa­nów ja­błusz­ka do zwięk­szo­nej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej?;)

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na