Jak zdobyć smartwatcha Moto 360 w Polsce

Jak za­pew­ne więk­szość osób wie, nie ma moż­li­wo­ści nor­mal­ne­go za­ku­pu w skle­pie smar­twat­chy z sys­te­mem An­dro­id We­ar. Jed­nym z głów­nych po­wo­dów jest brak wspar­cia Go­ogle’a pod wzglę­dem wie­lu klu­czo­wych opcji, ta­kich jak mię­dzy in­ny­mi ste­ro­wa­nie gło­sem. Kie­dy to się zmie­ni – nie wia­do­mo.

Android Wear

Obrazek pobrany z developer.android.com

 

Jed­nak nic nie jest stra­co­ne, po­nie­waż bry­tyj­ski Ama­zon po­zwa­la za­ma­wiać pro­duk­ty do Pol­ski. Tym sa­mym mo­że­my so­bie spra­wić te­go smar­twat­cha już na eu­ro­pej­ską pre­mie­rę, któ­ra od­bę­dzie się na po­cząt­ku li­sto­pa­da. Czas prze­sył­ki też nie jest dłu­gi, tr­wa on oko­ło ty­go­dnia. Je­go ce­na wraz z kosz­ta­mi wy­sył­ki wy­no­sić bę­dą oko­ło 1100 zł. Jest to ce­na po­dob­na do więk­szo­ści to­po­wych smar­twat­chy.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na